Informacja

Infor­macja dla stu­dentów wszyst­kich rocz­ników: ponie­działek 3.09 jest dniem wolnym od zajęć.

We wtorek 4.09 o godzinie 10:00 odbywać się będą spo­tkania orga­ni­za­cyjne dla stu­dentów pierw­szego roku arche­ologii I i II st. oraz stu­dentów pierw­szego roku I st. muzeologii.

W piątek 7.10 o godzinie 16:30 zapla­no­wane jest spo­tkanie orga­ni­za­cyjne dla stu­dentów pierw­szego roku muze­ologii II st.

Dodat­kowo na naszej stronie inter­ne­towej pod tym lin­kiem znajdą Pań­stwo aktu­alne har­mo­no­gramy zajęć.