Tyrawa Solna

W ramach obo­wiąz­ko­wych praktyk tere­no­wych  roz­po­częły się badania arche­olo­giczne w Tyrawie Solnej koło Sanoka. Bada­niami kie­ruje Dr Maciej Dębiec oraz Prof. Thomas Saile. W bada­niach biorą udział stu­denci z Uni­wer­sy­tetów w Rze­szowie i Raty­zbonie. Wyko­pa­liska poprze­dzone były bada­niami geo­fi­zycz­nymi i son­da­żo­wymi. Obecnie prace trwają w miejscu odkrycia sku­piska cera­miki tech­nicznej do pro­dukcji soli (bry­kie­tażu), naj­praw­do­po­dob­niej z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza. W oko­licy zna­nych jest kilka źródeł słonych.