Harmonogram dla studiów doktoranckich archeologia 2016/2017

Przed­sta­wiamy har­mo­no­gram zajęć dla stu­diów III stopnia w roku aka­de­mickim 2016/2017 (wersja txt)

HARMONOGRAM

dla stu­diów dok­to­ranc­kich na kierunku

ARCHEOLOGIA – I semestr 2016/2017

Data Zajęcia Pro­wa­dzący Godziny
25.11.2016Późniejsze ter­miny do uzgod­nienia z prowadzącym Meto­do­logia archeologii Prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak 9.00 – 17.00
4.11.2016Późniejsze ter­miny do uzgod­nienia z prowadzącym Geo­mor­fo­logia i gleboznawstwo Dr hab. Piotr Gębica 12.00 – 14.15

 

HARMONOGRAM

dla stu­diów dok­to­ranc­kich na kierunku

ARCHEOLOGIA – III semestr 2016/2017

Data Zajęcia Pro­wa­dzący Godziny
25.11.2016Późniejsze ter­miny do uzgod­nienia z prowadzącym Meto­do­logia archeologii Prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak 9.00 – 17.00
4.11.2016Późniejsze ter­miny do uzgod­nienia z prowadzącym Wybrane pro­blemy archeologii Prof. UR dr hab. Marcin Woło­szyn­Prof. dr hab. Jan Machnik 11.30 – 14.30

HARMONOGRAM

dla stu­diów dok­to­ranc­kich na kierunku

ARCHEOLOGIA – V semestr 2016/2017

Data Zajęcia Pro­wa­dzący Godziny
4.11.2016

5.11.2016

Póź­niejsze ter­miny do uzgod­nienia z pro­wa­dzą­cym­Re­lacje kul­tu­rowe w arche­olo­gii­Prof. dr hab. Michał Par­czew­ski­Piątek 9.00 – 17.00

Sobota 9.00 – 17.00

Semi­naria dok­tor­skie -  indy­wi­du­alne spo­tkania z promotorami.

Kie­rownik stu­diów doktoranckich

na kie­runku Archeologia

Prof. UR dr hab. A. Pelisiak