Inauguracja I roku doktorantów

W dniu 25 paź­dzier­nika 2016 r. o godz. 12 w Małej Auli głów­nego budynku Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego odbę­dzie się inau­gu­racja I roku doktorantów.