Wykład prof. A. Buko

Wykład prof. A. Buko

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, Zakład Arche­ologii Średniowiecznej

zapra­szają na cykl wykładów poświę­co­nych 1050-leciu chrztu Polski.

Pierwszy wykład z serii wygłosi prof. dr hab. Andrzej Buko z Instytut Arche­ologii i Etno­logii PAN w War­szawie pt. Chrze­ści­janie i poganie. O pro­ble­mach inter­pre­tacji odkryć arche­olo­gicz­nych zwią­za­nych z począt­kami chrze­ści­jań­stwa na zie­miach polskich.

Wykład odbę­dzie się w sali nr 13 Insty­tutu Arche­ologii, ul. Moniuszki 10 w dniu 19.10.2016 o godzinie 12.


plakat_abuko