Początki chrześcijaństwa w Polsce

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, Zakład Arche­ologii Średniowiecznej

zapra­szają na cykl wykładów poświę­co­nych 1050-leciu chrztu Polski.

Drugi wykład z serii wygłosi prof. dr hab. Prze­my­sław Urbań­czyk z Instytut Arche­ologii i Etno­logii PAN w War­szawie pt. "Początki chrze­ści­jań­stwa w Polsce".

Wykład odbę­dzie się w sali nr 13 Insty­tutu Arche­ologii, ul. Moniuszki 10 w dniu 17.11.2016 o godzinie 12.


plakat chrzest polski 2