Ćwiczenia terenowe I roku archeologii

W ramach obo­wiąz­ko­wych praktyk tere­no­wych stu­denci I roku arche­ologii po raz pierwszy mogli zapo­znać się z nie­in­wa­zyj­nymi meto­dami pro­spekcji arche­olo­gicznej. Badania powierzch­niowe należą do jed­nych z naj­waż­niej­szych narzędzi w odkry­waniu i doku­men­to­waniu sta­no­wisk. Pod okiem dra Macieja Dębca z zakładu epoki kamienia nasi stu­denci prze­mie­rzali obszar w pobliżu źródeł solan­ko­wych w Tyrawie Solnej, doko­nując swoich pierw­szych odkryć arche­olo­gicz­nych, a co waż­niejsze zdo­by­wając prak­tyczną wiedzę terenową.