Ogłoszenie wyborcze

W dniu 30 listo­pada 2016 roku o godzinie 16:00 w Sali Senatu (przy Al. Rej­tana 16 C, budynek A1) odbędą się wybory uzu­peł­nia­jące do Uczel­nianej Rady Dok­to­rantów na kie­run­kach filo­zofia 2 man­daty, języ­ko­znaw­stwo 2 man­daty, arche­ologia 1 mandat. Zapra­szamy wszyst­kich stu­diów III stopnia do zgło­szenia kan­dy­datur i aktyw­nego uczest­nictwa w zebraniu