Seminarium Zakładu Muzeologii

 Zakład Muze­ologii IA wraz z Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego zapra­szają na semi­na­rium naukowe poświę­cone prze­obra­że­niom lokal­nych insty­tucji kul­tury w latach 2004–2014. Gościem spe­cjalnym będzie dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Naro­do­wego Insty­tutu Muze­al­nictwa i Ochrony Zabytków. Ser­decznie zapra­szamy 15 grudnia o godzinie 13 do sie­dziby IA w Rze­szowie, ul. Moniuszki 10.