Początki chrześcijaństwa w Polsce

Instytut Arche­ologii UR zaprasza na trzeci wykład z cyklu 1050-lecia Chrztu Polski, który wygłosi prof. dr hab Andrzej Plesz­czyński z IA UMCS w Lublinie. W jego trakcie zostaną przed­sta­wione początki chrze­ści­jań­stwa i pań­stwa pol­skiego na pod­stawie średnio­wiecz­nych źródeł nie­miec­kich. Ser­decznie zapra­szamy do sie­dziby naszego Insty­tutu 12 grudnia o godzinie 12:00, sala numer 13.


plakat3-chrzest-polski