X edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Sali Senatu Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego odbyła się X edycja Kon­kursu „Teraz Polska Pro­mocja i Rozwój” na naj­lepszą pracę magi­sterską o tema­tyce pro­mocji, kon­ku­ren­cyj­ności i inno­wa­cyj­ności Polski. Wśród lau­re­atów był także dok­to­rant Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego i absol­went kie­runku muze­ologia. Otrzymał On od Kapi­tuły Kon­kursu wyróż­nienie za pracę magi­sterską Rezer­waty archeologiczno-architektoniczne jako muzea pre­zen­tu­jące relikty archi­tek­tury in situ na wybra­nych przy­kła­dach z terenu Pod­kar­pacia, której pro­mo­torem był dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR. Wśród 11 lau­re­atów naj­lep­szych prac magi­ster­skich byli przed­sta­wi­ciele naj­lep­szych uczelni w Polsce: Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, Uni­wer­sy­tetu Adama Mic­kie­wicza w Poznaniu, Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Link do wydarzenia:

http://www.terazpolska.pl/pl/2016-edycja-X