Konkurs na najlepszą pracę magisterską edycja VI

Instytut Arche­ologii UR i Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego ogła­szają VI edycję kon­kursu na naj­lepszą pracę magi­sterską z zakresu arche­ologii napi­saną w 2016 roku. Kon­kurs ma cha­rakter otwarty, a główną nagrodą jest publi­kacja w formie mono­grafii w serii „Col­lectio Archa­eolo­gica Ressoviensis”.

Załą­czamy regu­lamin kon­kursu, zgodnie z którym należy przy­go­tować zgło­szenie udziału.

Zapra­szamy do wzięcia udziału.


 

Regulamin konkursu