Informacja dla doktorantów

Dok­to­ranci mogą odbierać decyzję w sprawie przy­znania i zwięk­szenia sty­pen­diów dok­to­ranc­kich. Decyzje można odbierać w dniach 13 — 28 stycznia 2017 roku, oso­bi­ście po oka­zaniu doku­mentu tożsamości.