Informacja dla doktorantów

Infor­mu­jemy dok­to­rantów kie­runku arche­ologia, że wypeł­nione i pod­pi­sane przez opie­kuna naukowego/promotora spra­wozdania seme­stralne należy wraz indeksem złożyć bez­po­średnio w dzie­ka­nacie. Osta­teczny termin skła­dania indeksów wraz z spra­woz­da­niami upływa 19 lutego 2017 roku.