Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi (XI-XV w.)

Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi (XI-XV w.)

Autor: dr Michał Dzik

Dwu­to­mowa publi­kacja zawiera ana­lizę mate­riałów arche­olo­gicz­nych pocho­dzą­cych ze średnio­wiecz­nych cmen­ta­rzysk połu­dniowej części woje­wództwa pod­la­skiego. Pod­stawą pracy są źródła z XI – XV w., jednak omó­wione zostały w niej rów­nież dato­wane na VII-X w. oraz XVI w., co dało moż­li­wość przed­sta­wienia tytu­ło­wego tematu we wła­ściwym kontekście.

Duży zbiór zabytków rucho­mych pozwolił na prze­pro­wa­dzenie ana­lizy ich współ­wy­stę­po­wania. Stała się ona pod­stawą roz­war­stwienia chro­no­lo­gicz­nego uchwyt­nych ele­mentów obrzę­do­wości pogrze­bowej, a także okre­ślenia kie­runków i tempa zmian m.in. w spo­so­bach budowy grobów oraz postę­po­wania z ciałem zmarłego.

Uzy­skane rezul­taty zostały skon­fron­to­wane z funk­cjo­nu­ją­cymi hipo­te­zami na temat zwy­czajów pogrze­bo­wych, w tym genezy tzw. grobów w obu­do­wach kamien­nych, ale też doty­czą­cymi dziejów osad­nictwa, sytu­acji etnicznej i poli­tycznej oraz kie­runków chry­stia­ni­zacji lud­ności w pół­nocnej części średnio­wiecz­nego pogra­nicza polsko-ruskiego. Wyniki te rzu­cają nowe światło na powyższe zagad­nienia, pod­wa­żając nie­które z tez powszechnie dotąd akceptowanych.

Strony: 321 ( tom I) i 255 ( tom II)
Format: A4
Wydane: 2015
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, Pań­stwowe Muzeum Arche­olo­giczne w War­szawie, Muzeum Pod­la­skie w Bia­łym­stoku
ISBN: 978–83-60099–77-3 ; 
978–83-946254–3-6;  978–83-65627–02-5

przemiany-zwyczajow-pogrzebowych-w-miedzyrzeczu-bugu-i-gornej-narwi-xi-xv-w