Ważne informacje dla doktorantów IAUR

W imieniu Rady Dok­to­rantów Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego zapra­szamy na IV otwarte posie­dzenie III kadencji Uczel­nianej Rady Dok­to­rantów UR, które odbę­dzie się 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Sali Senatu Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego (ul. Rej­tana 16 c, budynek A0).

Tema­tyka obrad:
1. Ustawa 2.0 – dys­kusja nad klu­czo­wymi zało­że­niami zespołów kon­kur­so­wych doty­czą­cych kwe­stii dok­tor­skich;
2. Kodeks Etyki Dok­to­ranta Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego;
3. Pre­li­mi­narz wyda­rzeń w 2017 r.;
4. Wolne wnioski.