Wykład gościnny dr hab. M. Wiewióra prof. UMK i dr B. Wasik

Pre­zen­tu­jemy galerię zdjęć z pre­lekcji doty­czącej zamków krzy­żac­kich, które zapre­zen­to­wali prof. Marcin Wie­wióra oraz dr Bogusz Wasik z Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. W czasie pierw­szej pre­zen­tacji, którą wygłosił prof. M. Wie­wióra mie­liśmy okazję zapo­znać się ze stanem wiedzy doty­czącej zamków krzy­żac­kich ziemi cheł­miń­skiej oraz poznać wyniki naj­now­szych badań z wyko­rzy­sta­niem nie­in­wa­zyj­nych metod. Drugi wykład autor­stwa dr B. Wasika doty­czył historii prze­mian budow­nictwa zam­ko­wego na ziemi cheł­miń­skiej, a także technik budow­la­nych, które były wyko­rzy­sty­wane przy wzno­szeniu warowni. Po refe­racie wywią­zała się cie­kawa dys­kusja pomiędzy bada­czami z Rze­szowa i Torunia.