XXXIII Rzeszowska Konferencja Archeologiczna

Dyrekcja Insty­tutu Arche­ologii zaprasza na XXXIII Rze­szowską Kon­fe­rencję Arche­olo­giczną, która odbę­dzie się w dniach 28–29.03.2017 r. w Muzeum Okrę­gowym w Rze­szowie. Orga­ni­za­to­rami Kon­fe­rencji są: Muzeum Okrę­gowe w Rze­szowie, Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego i Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego. Kon­fe­rencja poświę­cona będzie bada­niom arche­olo­gicznym pro­wa­dzonym na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Słowacji.