Nowy doktorat obroniony w IA UR

W dniu 27.03 w sie­dzibie IA UR odbyła się obrona dyser­tacji dok­tor­skiej mgr Piotra Koto­wicza pt. "Topory wcze­sno­śre­dnio­wieczne z ziem pol­skich", której pro­mo­torem był prof. dr hab. Michał Par­czewski. Ser­decznie gra­tu­lu­jemy i życzymy dal­szych suk­cesów naukowych.