Zmiana terminów składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2017/2018

UWAGA! studenci Wydziału Socjologiczno-Historycznego

PRZEDŁUŻONO TERMIN PORZĄDKOWY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

TERMINEM PORZĄDKOWYM SKŁADANIA WNIOSKÓW O W/W ŚWIADCZENIA JEST 15.06.2017r., KTÓRY PRZYPADA NA DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY, Z KOLEI W PIĄTEK 16.06.2017 r. ZGODNIE Z PISMEM OKÓLNYM nr 1/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIEKANAT WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO BĘDZIE NIECZYNNY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O W/W ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNIACH OD 19.06.2017 r. DO 23.06.2017 r.

W GODZINACH OD 9.00 – 13.00.