Realizacja Polsko – Słowackiego mikroprojektu: „Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej / Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu”

Realizacja Polsko – Słowackiego mikroprojektu: „Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej / Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu”

Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z Uniwersytetem Preszowskim (Prešov, Słowacja) uzyskał dotację na realizację mikroprojektu: „Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej / Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu” (numer mikroprojektu: INT/EK/PO/1/I/B/0070) w ramach programu „Interreg Polska–Słowacja 2014-2020” finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”).

Celem projektu jest dotarcie do zróżnicowanych grup odbiorców z wiedzą na temat dziedzictwa kulturowego pogranicza, jak również zwiększenie zainteresowania wspólnymi dziejami i podkreślenie wzajemnych powiązań między regionami znajdującymi się obecnie po różnych stronach granic państwowych.

Projekt zakłada stworzenie i udostępnienie na platformie internetowej interaktywnej mapy stanowisk archeologicznych z epoki brązu na pograniczu słowacko-polskim, zawierającej najważniejsze dane o odkryciach i wizualizacje zabytków. Jednym z realizowanych zadań będzie skanowanie i druk 3D wybranych artefaktów, a także zorganizowanie wystawy dotyczącej dziedzictwa archeologicznego z epoki brązu na wspomnianym obszarze. Wystawa zostanie zaprezentowana na terenie Słowacji i Polski, a w dalszej perspektywie będzie mogła być udostępniana przez zainteresowane podmioty w różnych miejscach obszaru pogranicza. Upowszechnianiu wiedzy na temat wspólnego dziedzictwa archeologicznego służyć będzie ponadto konferencja naukowa i publikacja książkowa skierowana do szerokiego grona odbiorców z Polski i Słowacji.

Termin realizacji mikroprojektu: czerwiec 2017 – maj 2018 roku.