Wykaz publikacji dr Mirosława Zabilska-Kunek

Wykaz publikacji

Dr Mirosława Zabilska-Kunek

 

2008

 1. Zabilska M. 2008 Eksploatacja środowiska wodnego w świetle badań nad rybołówstwem i łowiectwem ludności kultury łużyckiej na ziemiach polskich, [w:] D. Makowiecki, R. Abłamowicz, D. Abłamowicz, K. Smiarowski & M. Makohonienko (red.), Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały – metody – interpretacje, III Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Katowice-Koszęcin, 26-29 listopada 2008, Środowisko i Kultura, vol. 5, Poznań, 162-163.

 

2009

 1. Zabilska M. 2009a Archaeoichthyology and archaeology in reference to fishing in Late Bronze Age and Early Iron Age in Polish Lowland, [w:] D. Makowiecki, S. Hamilton-Dyer, I. Riddler, N. Trzaska-Nartowski & M. Makohonienko (red.), Fishes – Culture – Environment Through Archaeoichthyology, Ethnography & History, The 15th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group (FRWG), September 3-9, 2009 in Poznań & Toruń, Poland, Environment and Culture, vol. 7, Poznań, 59-62.

 

3. Zabilska M. 2009b Wyniki badań materiałów archeoichtiologicznych z osady w miejscowości Kal, pow. Węgorzewo, Studia Węgorapskie, t. 1, 65-90.

 

 1. Zabilska M., Łapo J.M., Janowski J. 2009 Fish remains from the site of Kal, a 5th-7th century settlement in the Masurian Lakeland. Preliminary date, [w:] D. Makowiecki, S. Hamilton-Dyer, I. Riddler, N. Trzaska-Nartowski & M. Makohonienko (red.), Fishes – Culture – Environment Through Archaeoichthyology, Ethnography & History, The 15th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group (FRWG), September 3-9, 2009 in Poznań & Toruń, Poland, Environment and Culture, vol. 7, Poznań, 89-92.

 

2010

 1. Wojtal P., Makowiecki D., Wertz K., Wilczyński J., Miękina B., Zabilska M. 2010 Wstępne wyniki badań zooarcheologicznych szczątków kostnych z wykopalisk prowadzonych na Rynku krakowskim w latach 2005-2007, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 28, cz. 2, 137-150.

 

2011

 1. Zabilska M. 2011 Rybołówstwo ludności kultury łużyckiej w świetle źródeł archeozoologicznych i archeologicznych z ziem polskich, [w:] M. Rybicka (red.) Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, Rzeszów, 117-135.

 

2012

 1. Zabilska M. 2012 Depozyty ze szczątkami mięczaków na stanowiskach tzw. kultury łużyckiej z Polski. Charakterystyka i próba określenia genezy, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia, t. 32, 253-289.

 

 1. Makowiecka M., Makowiecki D., Zabilska M. 2012 Wyniki badań archeozoologicznych, [w:] M. Wiewióra (red.) Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, Toruń, 302-351.

 

2013

 1. Kuna M., Hajnalová M., Kovačiková L., Lisá L., Novák J., Bureš M., Cílek V., Hošek J., Kočár P., Majer A., Makowiecki D., Van Nieuland J., ScottCummings L., Sůvová Z., Světlík I., Vandenberghe D., Yost C.L., Zabilska-Kunek M. 2013 Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů, Památky archeologické CIV, 59-147.

 

 1. Zabilska M. 2013 Fish and Fishing Strategies on the Southern Baltic Seacoast during the 5th to 4th Millennium B.C.: New Archaeoichthyological Data from the Settlement at Dąbki, Poland, Archaeofauna, vol. 22, 83-93.

 

 1. Zabilska-Kunek M. 2013a Szczątki ichtiologiczne, [w:] J. Kalaga (red.) Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII. w. Studium interdyscyplinarne, Warszawa, 159-165.

 

 1. Zabilska-Kunek M. 2013b Wstępne wyniki badań zwierzęcych szczątków kostnych ze stanowiska „Grodzisko” III w Kotorinach, [w:] K. Harmatowa, J. Machnik, M. Rybicka (red.) Środowisko naturalne i człowiek nad górnym Dniestrem – rejon Kotliny Halicko-Bukaczowskiej – w pradziejach i we wczesnym średniowieczu, Prace Komisji Prehistoruu Karpat PAU, T. VI, Kraków, 302-311.

 

2014

 1. Pluskowski A., Sawicki Z., Shillito L.-M., Badura M., Makowiecki D., Zabilska-Kunek M., Seetah K., Brown A. 2014 Biała Góra: The Forgotten Colony in the Medieval Pomeranian-Prussian Borderlands, Antiquity, Volume 88, Issue 341.

 

14. Sawicki Z., Pluskowski A., Brown A., Badura M., Makowiecki D., Shillito L.-M., Zabilska-Kunek M., Seetah K. 2014 Survival at the Frontier of Holy War: Political Expansion, Crusading, Environmental Exploitation and the Medieval Colonising Settlement at Biała Góra, North Poland, European Journal of Archaeology 0, 1-30.

 

 1. Zabilska-Kunek M. 2014 Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo), Collectio Archaeologica Ressoviensis XXXII, Rzeszów.

 

2015

16. Zabilska-Kunek, M., Makowiecki, D. & Robson H.K. 2015 New Archaeoichthyological Data from the Settlement at Dąbki, [w:] J. Kabaciński, S. Hartz, D. Raemaekers & T. Terberger (red.) The Dąbki Site in Pomerania and the Neolithisation of the North-European Lowlands (c. 5000-3000 cal B.C.), Archäologie und Geschichte im Ostseeraum 8, Rahden/Westf, 87-112.

 

 1. Makowiecki D., Makowiecka M, Zabilska-Kunek M. 2015 Badania archeozoologiczne szczątków kostnych z miejscowości Zamiechów, stan. 18, pow. Jarosławski, [w:] S. Czopek, J. Bronowicki, J. Podgórska-Czopek (red.), Zamiechów, stan. 18 – wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim, Via Archaeologica Ressoviensia VIII, Rzeszów, 249-258.

 

 1. Zabilska-Kunek M. 2015 Wyniki szczegółowych badań zwierzęcych szczątków kostnych z obiektu 615 oraz narzędzi wykonanych z kości zwierzęcych ze stanowiska 18 w miejscowości Zamiechów, pow. jarosławski, [w:] S. Czopek, J. Bronowicki, J. Podgórska-Czopek (red.), Zamiechów, stan. 18 – wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim, Via Archaeologica Ressoviensia VIII, Rzeszów, 259-260.

 

2016

 1. Zabilska-Kunek M., Makowiecki D., Kabaciński J. 2016 Mesolithic Fishery in the Polish Lowland. Fish remains from the Site 9 at Krzyż Wielkopolski, Poland, Environmental Archaeology, vol. 21, no. 4, 317-324.

 

 1. Robson H.K., Andersen S.H., Clarke L., Craig O., Gron K.J., Jones A.K.G., Karsten P., Milner N., Price T.D., Ritchie K., Zabilska-Kunek M. & Heron C. 2016 Carbon and nitrogen isotope signals in freshwater, brackish and marine fish bone collagen from Mesolithic and Neolithic sites in northern Europe, Environmental Archaeology, vol. 21, no. 2, 105-118.

 

 1. Zabilska-Kunek M. 2016 Results of the analysis of ichthyologic material from Czermno, excavations 1976-1979, [w:] M. Florek and M. Wołoszyn (red.) The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa, 481-487.

 

 1. Zabilska-Kunek M., Makowiecki D. 2016 Szczątki ryb, Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. VI, Kołobrzeg, 235-256.