Jubileusz 35-lecia pracy naukowej Profesora dr hab. Sylwestra Czopka

Jubileusz 35-lecia pracy naukowej Profesora dr hab. Sylwestra Czopka

W dniu 25 października 2017 roku odbyło się Seminarium naukowe „Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza” połączone z uroczystą promocją XI tomu czasopisma „Analecta Archaeologica Ressoviensia”.

W tym miejscu, nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednej – najważniejszej – idei, która przyświecała zarówno uczestnikom Seminarium, jak i twórcom tomu, a mianowicie – uhonorowanie Osoby, której był on poświęcony. Chcieliśmy bowiem uczcić w ten sposób Jubileusz 35-lecia pracy naukowej Profesora dr hab. Sylwestra Czopka, wybitnego badacza epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, wieloletniego Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego, Prorektora do Spraw Nauki, a obecnie – JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dla wielu z nas, Profesor zawsze był i nadal jest, Mistrzem i prawdziwym Autorytetem, niezwykle pomocnym w kwestiach naukowych i organizacyjnych, mającym czas dla swoich współpracowników i uczniów, a co niezwykle istotne – stawiającym wymagania w pierwszej kolejności zawsze w stosunku do siebie. Ten wzorzec naukowca, niestrudzonego badacza źródeł, a przy tym doskonałego ich znawcy, dla wielu z nas zawsze pozostanie niedoścignionym, choć tak zachęcającym do naśladowania. Ogromna życzliwość, niezwykła wyrozumiałość i skromność, a przy tym wielka charyzma, to cechy, które Profesora charakteryzują od zawsze. Dlatego właśnie, w dowód uznania, szacunku i wdzięczności dla Jego Osoby, z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją, zadedykowaliśmy Profesorowi XI tom „Analecta Archaeologica Ressoviensia”.

Zaproszenie do uczestnictwa w tym wydarzeniu, jak i wygłoszenia wykładów przyjęli najwybitniejsi badacze epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z różnych ośrodków archeologicznych (Kraków, Wrocław, Lublin, Poznań, Toruń). Przewodniczącym obrad był Profesor dr hab. Jan Machnik, który wprowadził słuchaczy w problematykę Seminarium. Referaty wygłosili również: Profesor dr hab. Sławomir Kadrow („Wczesna epoka brązu w Małopolsce”), Profesor dr hab. Bogusław Gediga („Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań”), Profesor dr hab. Jan Chochorowski („Na obrzeżach antycznego świata – Syginnowie Herodota w kulturowej rzeczywistości Kotliny Karpackiej”) oraz Profesor dr hab. Sylwester Czopek („Wczesna epoka żelaza w dorzeczu Sanu w świetle nowych badań i odkryć”). To ostatnie wystąpienie miało wymiar szczególny, bowiem stało się okazją do – można by rzec – premierowej prezentacji szerszemu gronu specjalistów, niezwykłego odkrycia, pochodzącego z ostatniego sezonu badań na scytyjskim grodzisku w Chotyńcu. W trakcie wystąpienia Profesor Sylwester Czopek wraz z zespołem dokonał uroczystego odsłonięcia pierwszej odkrytej na ziemiach polskich greckiej amfory, umieszczonej w specjalnie na tę okazję przygotowanej gablocie.

Trzeba także zaznaczyć, że inspiratorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był Profesor dr hab. Tadeusz Malinowski z Poznania, archeolog i jeden z najbardziej uznanych badaczy epok brązu i wczesnego żelaza, który niestety nie mógł przybyć na Seminarium, ale był z nami obecny w sposób szczególny. W krótkim filmie, nagranym przez Profesora Tadeusza Malinowskiego specjalnie na tę okazję i wyświetlonym w formie swego rodzaju „niespodzianki” dla Szacownego Jubilata, przekazane zostały pozdrowienia i gratulacje, a wznosząc toast, Profesor Tadeusz Malinowski złożył życzenia dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności dla Profesora Sylwestra Czopka.

Niech, na zakończenie, najlepszą ilustracją dokonań Jubilata będzie cytat z „Dedykacji” Profesora Tadeusza Malinowskiego: „Nie ujmując zasług innym archeologom, tak miejscowym, jak i głównie wywodzącym się z innych ośrodków archeologicznych, w rozpoznawaniu pradziejów i wczesnego średniowiecza na terenie Polski południowo-wschodniej, to jednak całokształt Pańskiej działalności, którą tylko bardzo skrótowo przedstawiłem, sprawił, że – moim zdaniem – rzeszowski ośrodek archeologiczny należy do czołowych w naszym kraju”.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tej uroczystości!

[URIS id=7425]