Stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych dla osób, które w roku akademickim 2018/2019 będą studentami II roku studiów i wyżej

                                         Informacja dla osób, które w roku akademickim 2018/2019 będą studentami II roku studiów i wyżej:

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy

w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są w terminie:  do 15 czerwca 2018 r.:

– złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl)

– wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji

w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego – pok. nr 29 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: – tel. 17 872 13 35,

          email: styp-wsh@ur.edu.pl (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny).

Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo będą mogli złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej w sobotę 2 czerwca 2018 r.

oraz 16 czerwca 2018 r.  w godz. od 9.00 do 13.00.

Aktualnie w systemie Uczelnia 10 trwają prace nad uruchomieniem możliwości rejestrowania wniosków w formie elektronicznej na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019, w związku z powyższym studenci, którzy chcieliby złożyć wniosek w chwili obecnej, mogą to uczynić wyłącznie w formie papierowej, do czasu zakończenia prac.

                                               Informacja dla osób, które w roku akademickim 2018/2019 zostaną przyjęte na I rok studiów:

Studenci I roku studiów mogą składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy  w roku akademickim 2018/2019 w terminie:  do 5 października 2018 r.

                                  (UWAGA: w m-cu sierpniu 2018 r. oraz w dniu 7.09.2018 r. (piątek) Dziekanat ds. socjalnych będzie nieczynny).

Studenci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie z terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

Druki wniosków, załączników, oświadczeń, wykaz obowiązującej dokumentacji oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej od roku akademickiego 2018/2019, można pobrać ze strony internetowej UR:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

STUDENCI-CUDZOZIEMCY

-wykaz świadczeń pomocy materialnej, o które mogą ubiegać się studenci – cudzoziemcy oraz wykaz obowiązującej dokumentacji (w zakładce stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta) można pobrać ze strony internetowej UR): http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-z-fpm/stypendia-dla-cudzoziemcow-w-r-ak-2018-2019

Termin składania wniosków dla studentów-cudzoziemców studiujących na zasadach jak obywatele polscy, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą studentami      II roku lub wyżej – do 15.06.2018 r., dla osób, które zostaną przyjęte na I rok studiów – do 5.10.2018 r. (w m-cu sierpniu 2018 r. Dziekanat nieczynny). Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów po wcześniejszym zarejestrowaniu elektronicznym można złożyć do 5 października 2018.