VIII edycja konkursu na Najlepszą pracę magisterską z archeologii rozstrzygnięta

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż Kapi­tuła Kon­kursu na “Naj­lepszą pracę magi­sterską z arche­ologii obro­nioną w Polsce w 2018 roku” postanawiła przyznać dwa wyróżnienia

 

Pan Patryk Banasiak za pracę pt. Wczesnośrednioweiczne przeprawy wiślane na odcinku dobrzyńsko-grudziądzkim napisaną w Instytucie Archeologii UMK pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Chudziaka

Pani Dominika Chmura za pracę pt. Rośliny lecznicze w Polsce od XIII do końca XVIII w. ze szczególnym uwzględnienim Zielnika Zymona Syreniusza napisaną w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Piekalskiego

 

Kapituła stwierdził jednoczesnie wysoki poziom wszystkich zgłoszonych prac i gratuluje laureatom VIII edycji Konkursu i ich promotorom

 

Lau­re­atom i wszystkim uczest­nikom kon­kursu ser­decznie gratulujemy.