UWAGA DOKTORANCI

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA (STYPENDIA) DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/doktoranci/pomoc-materialna/stypendia-socjalne-specjalne-dla-osob-niepelnosprawnych-zapomogi

 

Dodatkowe informacje:

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2019/2020 będzie można składać
od 1 czerwca 2019 r. w następujących terminach:

  1. dla stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych:

dla doktorantów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY roku akad. 2019/2020 do 15 lipca 2019 r.

  1. dla stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w r.ak. 2019/2020:
  • do 5 października 2019 r.,
  1. dla zapomogi – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Jeżeli terminy przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy, ulegają one przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

 

W/w wnioski proszę składać w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego pok. 31.

Dziekanat czynny jest od wtorku do piątku w godz. 9:00-13:00.

Dodatkowy termin składania wniosków 15.06.2019 r. (sobota, godz. 9:00-13:00 pok. 31).