Granty i badania

Badania i granty realizowane w  Instytucie Archeologii – pdf

Paleolit

GRANT NCN, Opus 16, nr 2018/31/B/HS3/03125, dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR:

“Środowisko i kultura zbieraczy i łowców graweckich i epigraweckich w dolinie środkowego Dniestru”

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza

 

Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu

 

Grodzisko scytyjskiego kręgu kulturowego w Chotyńcu

 

 

 

 

 

 

 

GRANT NCN nr 2013/09/B/HS3/04277, prof. dr hab. Sylwester Czopek:

“Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny”

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=9642

Grant NCN, Preludium 7, nr 2014/13/N/HS3/04575, mgr Beata Polit (doktorantka IA UR)

Biżuteria późnoscytyjska i sarmacka na Krymie – przemiany typologiczno-chronologiczne

GRANT NCN, Preludium 6, nr 2013/11/N/HS3/04697, mgr Joanna Adamik (doktorantka IA UR):

“Ekumena ludności kultury trzcinieckiej w Polsce południowo-wschodniej. Studium osadniczo-kulturowe.”

GRANT NCN, Preludium 5, nr 2013/09/N/HS3/02839, mgr Marcin Burghardt (doktorant IA UR):

“Stratyfikacja społeczna ludności Lasostepu Nadczarnomorskiego okresu scytyjskiego”

GRANT NCN, Preludium 12, nr 2016/23/N/HS3/00666, mgr Wojciech Rajpold (doktorant IA UR):

“Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych”

Okres przedrzymski, wpływów rzymskich, wędrówek ludów

Teliţa-Celic Dere/Teliţa-Edirlen, Rumunia – osady i nekropol

 

Bibracte, Francja – oppidum celtyckie

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezabylice, Czechy – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich

Movila Documaci – starożytny kurhan w południowej Dobrudży (Rumunia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wczesne i późne średniowiecze

Banganarti, Sudan – ufortyfikowana osada średniowiecza

Grody Czerwieńskie. Złote jabłko polskiej archeologii

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANT w ramach konkursu MNiSW – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Dziedzictwo narodowe I/2018, nr 11H 18 0344 86, dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR:

“Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych”

GRANT NCN, Opus 6, nr 2013/11/B/HS3/02052, dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR:

“Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym”

GRANT NCN, Sonata 5, nr 2013/09/D/HS3/04452, dr Leszek Gardeła:

“Zła śmierć we wczesnym średniowieczu. Pochówki atypowe z ziem polskich w perspektywie porównawczej.”

Okres nowożytny i współczesny

Rzeszów, badania ul. 3 Maja

Badania w Bieczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauki Przyrodnicze i Archeometria

Geomorfologia – projekty badawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt IA-22/2018/508, dr Joanna Rogóż

Dofinansowanie z dotacji celowej “508” na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

„Wieloaspektowe badania urn i kości przepalonych przy zastosowaniu zaawansowanych metod badawczych”.

Projekt IA-25/2014/508, dr Joanna Rogóż

Dofinansowanie z dotacji celowej “508” na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

„Wstępne badania antropologiczne przepalonych szczątków kostnych z cmentarzysk kurhanowych kultury kusztanowickiej na terenie zachodniej Ukrainy”, Zakarpackie Muzeum Przyrodnicze w Użhorodzie, Ukraina

Projekt IA-31/2014/508, dr Mirosława Zabilska-Kunek

Dofinansowanie z dotacji celowej “508” na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

„Badania archeozoologiczne pozostałości kostnych ze stanowisk ludności kompleksu kulturowego Cucuteni-Tripolye i kultury pucharów lejkowatych”.

Projekt 3307/16, dr Mirosława Zabilska-Kunek, charakter uczestnictwa: wykonawca (analiza kości zwierzęcych), kierownik: Antoni Lubelczyk (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)

Zadanie dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet 4: Ochrona zabytków archeologicznych” (zadanie 3307/16).

„Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001-2010’’.

Projekt na lata 2010-2014, dr Mirosława Zabilska-Kunek, charakter uczestnictwa: wykonawca (analiza kości ryb), kierownik: Aleksander Pluskowski (Department of Archaeology, Reading University)

Projekt poświęcony multi-dyscyplinarnym badaniom historii Pomorza Nadwiślanego oraz ziem pruskich, realizowany dzięki wsparciu finansowemu the European Research Council w ramach 7 Programu Ramowego.

„The Ecology of Crusading: The Environmental Impact of Conquest, Colonization and Religious Conversion in the Medieval Baltic’’.