Nezabylice, Czechy – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich

Stanowisko 

Cmentarzysko w Nezabylicach, okr. Chomutov

 

Kierownik badań

Dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska

 

Miejsce i czas badań

Nezabylice, okr. Chmutov, Ústecký kraj, Republika Czeska, lata 2012-2017

 

Datowanie stanowiska

Okres wpływów rzymskich

 

Opis badań

W ramach umowy o współpracy międzynarodowej z Ústavem archeologické památkové peče severozápadních Čech w Mostě oraz Oblastním muzeum w Chomutovie, od 2012 r. studenci Instytutu Archeologii w Rzeszowie pod kierownictwem dr Agnieszki Půlpánovej-Reszczyńskiej biorą udział w badaniach wykopaliskowych na terenie Republiki Czeskiej na stanowisku Nezabylice. Stanowisko odkryto w październiku 2010 roku w trakcie nielegalnych poszukiwań zabytków za pomocą wykrywaczy metali, w czasie których zarejestrowane zostały liczne brązowe i żelazne przedmioty datowane na okres rzymski. W listopadzie tego samego roku znalezisko zostało zgłoszone i przekazane do muzeum w Chomutovie. Ze względu na unikatową wartość znalezisk i zagrożenie ze strony nielegalnych poszukiwaczy, archeolodzy z muzeum w Chomutovie oraz z ÚAPP SZ Čech w Moście podjęli decyzję o przeprowadzeniu badań sondażowych. Przed rozpoczęciem badań na powierzchni około 3 ha wykonane zostały szczegółowe pomiary geodezyjne, geofizyczne oraz dokładna prospekcja powierzchniowa. Na podstawie uzyskanych informacji przebadano zespoły grobowe uchwytne dzięki pomiarom geofizycznym i odczytom z wykrywacza metali. Obecnie po badaniach sondażowych i pięciu sezonach wykopalisk, przeprowadzonych we współpracy z Instytutem Archeologii UR, zarejestrowano łącznie 47 grobów ciałopalnych popielnicowych, datowanych na starszy okres rzymski. Na cmentarzysku odnotowane zostały głównie groby z elementami uzbrojenia, w których znajdowały się miecze, zestawy grotów oraz metalowe elementy tarcz – umba, imacze i okucia brzegów. Duża część grobów została uszkodzona przez intensywną orkę, a niektóre wykazują także ślady wkopów wykonanych przez nielegalnych poszukiwaczy zabytków. Pomimo tego znaczna liczba zespołów charakteryzuje się dość bogatym wyposażeniem, głównie w postaci militariów ułożonych pod popielnicami. Oprócz najbardziej charakterystycznych dla tego okresu grobów popielnicowych na cmentarzysku odkryto także pochówek szkieletowy z konstrukcją kamienną oraz śladami drewna wewnątrz jamy grobowej. W grobie zarejestrowano naczynie brązowe, gliniane oraz elementy stroju, charakterystyczne dla fazy B1 okresu rzymskiego. Nowym zjawiskiem zaobserwowanym w ostatnich sezonach na obszarze stanowiska są obiekty ciałopalne o znacznych rozmiarach, zawierające dużą ilość materiału kostnego oraz zabytkowego, zdeponowanego na kilku poziomach.

 

Wybrane publikacje, w których znajdują się informacje o badaniach

2014     Blažek J., Ondráčková L., Půlpán M., Reszczyńska A.

Nové žárové pohřebiště z doby římské v Nezabylicích, okr. Chomutov, Archeologie ve středních Čechách 18/2, Praha, 799-811.

2015     Blažek J., Ondráčková L., Půlpán M., Půlpánová-Reszczyńska A.

Výzkum pohřebiště z doby římské v Nezabylicích, okr. Chomutov, Archeologické výzkumy v  Čechách 2014. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Suppl. 97, Praha, 35-36.

2016     Blažek J., Ondráčková L., Půlpán M., Půlpánová-Reszczyńska A.

Výzkum pohřebiště z doby římské v Nezabylicích (okr. Chomutov) v roce 2015, Archeologické výzkumy v  Čechách 2015. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Suppl. 101, Praha, 23-24.

2017     Blažek J.,  Ondráčková L., Půlpán M., Půlpánová-Reszczyńska A.

Výzkum pohřebiště z doby římské v Nezabylicích (okr. Chomutov) v roce 2016, Archeologické výzkumy v Čechách 2016, Zprávy České archeologické společnosti – Suppl. 105, Praha, 23-24.

2017     Půlpánová-Reszczyńska A., Půlpán M., Ondráčková L.

Bronzové vĕdro s obličejovými atašemi typu E 28 z pohřebištĕ z doby římské v Nezabylicích, okr. Chomutov, Archeologie ve středních Čechách 21/1, Praha, 347-360.

 

Linki do stron internetowych informujących o badaniach

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,406515,wyjatkowy-germanski-pochowek-odkryli-polscy-archeolodzy-w-czechach.html

http://scienceinpoland.pap.pl/en/news/news,406800,polish-archaeologists-discovered-a-unique-germanic-burial-in-the-czech-republic.html

http://archaeology.org/news/3787-151008-czech-republic-burial

 

Fotografie, filmy promujące badania

foto 4
foto 1
Foto 2
foto 3