Informacje

 Biblioteka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Pracownicy:

Mgr Beata Żukowicz

 

Godziny pracy:

Czytelników zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 – 15:00

Zbiory udo­stęp­niane są przez cały rok aka­de­micki pra­cow­nikom i stu­dentom Insty­tutu Arche­ologii UR. Osoby spoza Insty­tutu mogą sko­rzy­stać na miejscu w Czy­telni, po wcze­śniej­szym oka­zaniu doku­mentu poświad­cza­ją­cego toż­sa­mość.

Księ­go­zbiór ma cha­rakter spe­cja­li­styczny, zawiera książki i cza­so­pisma (kra­jowe i zagra­niczne) o tema­tyce arche­olo­gicznej, obej­mu­jące obszary Polski i Europy. Dodat­kowo księ­go­zbiór wzbo­ga­cają publi­kacje z muzeologii, antro­po­logii, geo­logii, historii sztuki, etno­logii.
Czy­tel­nicy mają zarówno dostęp do Inter­netu jak i do spe­cja­li­stycznej bazy cza­so­pism z zakresu nauk ścisłych i spo­łecz­nych.
Biblio­te­karz, z wykształ­cenia arche­olog, zapewnia pro­fe­sjo­nalną obsługę i pomoc w poszu­ki­waniu literatury.

Biblio­teka prze­chodzi na waka­cyjny tryb pracy od początku lipca do końca wrze­śnia br.

 

Dane kontaktowe:

Biblioteka Instytutu Archeologii UR

ul. Moniuszki 10, pok. 6

35-015 Rzeszów

tel. (017) 872 15 82

e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl