Informacje

Biblioteka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Siedziba:

ul. Moniuszki 10
35-015 Rzeszów

Parter, pok. nr 6
tel. +48 17 872 15 82
e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl

Pracownicy :

Mgr Beata Żukowicz

Czytelników  zapraszamy od poniedziałku do piątku  w godz. 9:00 – 15:00

WAŻNA INFORMACJA

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora UR z 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego informujemy, że Biblioteka Instytutu Archeologii  jest NIECZYNNA  od 12 marca 2020 r. do odwołania.

 

Zbiory udo­stęp­niane są przez cały rok aka­de­micki pra­cow­nikom i stu­dentom Insty­tutu Arche­ologii UR. Osoby spoza Insty­tutu mogą sko­rzy­stać na miejscu w Czy­telni, po wcze­śniej­szym oka­zaniu doku­mentu poświad­cza­ją­cego toż­sa­mość.

Księ­go­zbiór ma cha­rakter spe­cja­li­styczny, zawiera książki i cza­so­pisma (kra­jowe i zagra­niczne) o tema­tyce arche­olo­gicznej, obej­mu­jące obszary Polski i Europy. Dodat­kowo księ­go­zbiór wzbo­ga­cają publi­kacje z muzeologii, antro­po­logii, geo­logii, historii sztuki, etno­logii.
Czy­tel­nicy mają zarówno dostęp do Inter­netu jak i do spe­cja­li­stycznej bazy cza­so­pism z zakresu nauk ścisłych i spo­łecz­nych.
Biblio­te­karze, z wykształ­cenia arche­olodzy, zapewniają pro­fe­sjo­nalną obsługę i pomoc w poszu­ki­waniu literatury.