Aktualności

newsy i ogłoszenia

Wykład „Image on the past. Precucuteni-Cucuteni-Tripolye settlement patterns according to the geomagnetics surveys”

Cykl spo­tkań poświę­co­nych tema­tyce badań nie­in­wa­zyj­nych w arche­ologii został roz­po­częty w dniu 25.04.2017 r. w IA. Wykład inau­gu­ru­jący pt.: „Image on the past. Precucuteni-Cucuteni-Tripolye set­tle­ment pat­terns accor­ding to the geo­ma­gne­tics surveys”, zapre­zen­to­wali Con­stantin Pre­oteasa (Neamţ County Museum Com­plex, Piatra-Neamţ, Rumunia), Car­sten Mischka (“Friedrich-Alexander” Uni­ver­sität Erlangen-Nürnberg) i Doris Mischka (Institut für Ur– and Früh­ge­schichte, Erlangen, Niemcy). Dzię­ku­jemy wszystkim za przy­bycie i zapra­szamy wkrótce na kolejne semi­na­rium oraz do obej­rzenia galerii zdjęć z tego...

Czytaj więcej

II wykład z cyklu "Okresy przejściowe w epoce kamienia"

Instytut Arche­ologii UR ma zaszczyt zaprosić Pań­stwa na kolejny wykład z cyklu "Okresy przej­ściowe w epoce kamienia", który wygłosi dr Iwona Sobkowiak-Tabaka (IAiE PAN Poznań). Tym razem wysłu­chamy wystą­pienia na temat spo­łecz­ności Feder­messer na Nizinie Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiej. Wykład odbę­dzie się w dniu 20.04.2017 r. o godzinie 13:00 w sali nr 13 IA UR ul. Moniuszki...

Czytaj więcej

Nowy doktorat obroniony w IA UR

W dniu 27.03 w sie­dzibie IA UR odbyła się obrona dyser­tacji dok­tor­skiej mgr Piotra Koto­wicza pt. "Topory wcze­sno­śre­dnio­wieczne z ziem pol­skich", której pro­mo­torem był prof. dr hab. Michał Par­czewski. Ser­decznie gra­tu­lu­jemy i życzymy dal­szych suk­cesów naukowych....

Czytaj więcej

Galeria zdjęć z XXXIII Rzeszowskiej Konferencji Archeologicznej

XXXIII Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna prze­szła do historii. Zapra­szamy do obej­rzenia galerii zdjęć z tego...

Czytaj więcej

XXXIII Rzeszowska Konferencja Archeologiczna

Dyrekcja Insty­tutu Arche­ologii zaprasza na XXXIII Rze­szowską Kon­fe­rencję Arche­olo­giczną, która odbę­dzie się w dniach 28–29.03.2017 r. w Muzeum Okrę­gowym w Rze­szowie. Orga­ni­za­to­rami Kon­fe­rencji są: Muzeum Okrę­gowe w Rze­szowie, Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego i Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego. Kon­fe­rencja poświę­cona będzie bada­niom arche­olo­gicznym pro­wa­dzonym na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej...

Czytaj więcej

Wykład gościnny dr hab. M. Wiewióra prof. UMK i dr B. Wasik

Pre­zen­tu­jemy galerię zdjęć z pre­lekcji doty­czącej zamków krzy­żac­kich, które zapre­zen­to­wali prof. Marcin Wie­wióra oraz dr Bogusz Wasik z Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. W czasie pierw­szej pre­zen­tacji, którą wygłosił prof. M. Wie­wióra mie­liśmy okazję zapo­znać się ze stanem wiedzy doty­czącej zamków krzy­żac­kich ziemi cheł­miń­skiej oraz poznać wyniki naj­now­szych badań z wyko­rzy­sta­niem nie­in­wa­zyj­nych metod. Drugi wykład autor­stwa dr B. Wasika doty­czył historii prze­mian budow­nictwa zam­ko­wego na ziemi cheł­miń­skiej, a także technik budow­la­nych, które były wyko­rzy­sty­wane przy wzno­szeniu warowni. Po refe­racie wywią­zała się cie­kawa dys­kusja pomiędzy bada­czami z Rze­szowa...

Czytaj więcej