Aktualności

newsy i ogłoszenia

Wykłady dr hab. prof. UMK Marcina Wiewióry i dr Bogusza Wasika

Dyrekcja Insty­tutu Arche­ologii zaprasza na wykłady dr hab. prof. UMK Mar­cina Wie­wióry i dr Bogusza Wasika pt. " Castra terrae cul­mensis — zamki ziemi cheł­miń­skiej. Nowe źródła i nowe per­spek­tywy" i "Budow­nictwo zam­kowe na ziemi cheł­miń­skiej od połowy XIII do połowy XV wieku"., w dniu 21.03.2017 r. o godz. 12.00, w sali 13 Insty­tutu Arche­ologii...

Czytaj więcej

Ważne informacje dla doktorantów IAUR

W imieniu Rady Dok­to­rantów Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego zapra­szamy na IV otwarte posie­dzenie III kadencji Uczel­nianej Rady Dok­to­rantów UR, które odbę­dzie się 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Sali Senatu Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego (ul. Rej­tana 16 c, budynek A0). Tema­tyka obrad: 1. Ustawa 2.0 – dys­kusja nad klu­czo­wymi zało­że­niami zespołów kon­kur­so­wych doty­czą­cych kwe­stii dok­tor­skich; 2. Kodeks Etyki Dok­to­ranta Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego; 3. Pre­li­mi­narz wyda­rzeń w 2017 r.; 4. Wolne...

Czytaj więcej

Wykład prof. S. K. Kozłowskiego oraz dr hab, M. Nowaka

Wykład prof. S. K. Kozłowskiego oraz dr hab, M. Nowaka

Zapra­szamy na na wykład prof. dr hab. Ste­fana Karola Kozłow­skiego (IA UKSW, War­szawa) oraz dr hab. Marka Nowaka (IA UJ) pt. "I przy­szli ludzie zza Gór Wyso­kich. Początki neo­litu na zie­miach pol­skich z per­spek­tywy tubylców", który odbę­dzie się 24.02.2017, o godzinie 12 w sie­dzibie...

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów

Infor­mu­jemy dok­to­rantów kie­runku arche­ologia, że wypeł­nione i pod­pi­sane przez opie­kuna naukowego/promotora spra­wozdania seme­stralne należy wraz indeksem złożyć bez­po­średnio w dzie­ka­nacie. Osta­teczny termin skła­dania indeksów wraz z spra­woz­da­niami upływa 19 lutego 2017 roku.

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów

Dok­to­ranci mogą odbierać decyzję w sprawie przy­znania i zwięk­szenia sty­pen­diów dok­to­ranc­kich. Decyzje można odbierać w dniach 13 — 28 stycznia 2017 roku, oso­bi­ście po oka­zaniu doku­mentu tożsamości. 

Czytaj więcej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską edycja VI

Instytut Arche­ologii UR i Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego ogła­szają VI edycję kon­kursu na naj­lepszą pracę magi­sterską z zakresu arche­ologii napi­saną w 2016 roku. Kon­kurs ma cha­rakter otwarty, a główną nagrodą jest publi­kacja w formie mono­grafii w serii „Col­lectio Archa­eolo­gica Ressoviensis”. Załą­czamy regu­lamin kon­kursu, zgodnie z którym należy przy­go­tować zgło­szenie udziału. Zapra­szamy do wzięcia udziału....

Czytaj więcej