Aktualności

newsy i ogłoszenia

Wykład prof. S. K. Kozłowskiego oraz dr hab, M. Nowaka

Wykład prof. S. K. Kozłowskiego oraz dr hab, M. Nowaka

Zapra­szamy na na wykład prof. dr hab. Ste­fana Karola Kozłow­skiego (IA UKSW, War­szawa) oraz dr hab. Marka Nowaka (IA UJ) pt. "I przy­szli ludzie zza Gór Wyso­kich. Początki neo­litu na zie­miach pol­skich z per­spek­tywy tubylców", który odbę­dzie się 24.02.2017, o godzinie 12 w sie­dzibie...

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów

Infor­mu­jemy dok­to­rantów kie­runku arche­ologia, że wypeł­nione i pod­pi­sane przez opie­kuna naukowego/promotora spra­wozdania seme­stralne należy wraz indeksem złożyć bez­po­średnio w dzie­ka­nacie. Osta­teczny termin skła­dania indeksów wraz z spra­woz­da­niami upływa 19 lutego 2017 roku.

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów

Dok­to­ranci mogą odbierać decyzję w sprawie przy­znania i zwięk­szenia sty­pen­diów dok­to­ranc­kich. Decyzje można odbierać w dniach 13 — 28 stycznia 2017 roku, oso­bi­ście po oka­zaniu doku­mentu tożsamości. 

Czytaj więcej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską edycja VI

Instytut Arche­ologii UR i Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego ogła­szają VI edycję kon­kursu na naj­lepszą pracę magi­sterską z zakresu arche­ologii napi­saną w 2016 roku. Kon­kurs ma cha­rakter otwarty, a główną nagrodą jest publi­kacja w formie mono­grafii w serii „Col­lectio Archa­eolo­gica Ressoviensis”. Załą­czamy regu­lamin kon­kursu, zgodnie z którym należy przy­go­tować zgło­szenie udziału. Zapra­szamy do wzięcia udziału....

Czytaj więcej

X edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Sali Senatu Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego odbyła się X edycja Kon­kursu „Teraz Polska Pro­mocja i Rozwój” na naj­lepszą pracę magi­sterską o tema­tyce pro­mocji, kon­ku­ren­cyj­ności i inno­wa­cyj­ności Polski. Wśród lau­re­atów był także dok­to­rant Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego i absol­went kie­runku muze­ologia. Otrzymał On od Kapi­tuły Kon­kursu wyróż­nienie za pracę magi­sterską Rezer­waty archeologiczno-architektoniczne jako muzea pre­zen­tu­jące relikty archi­tek­tury in situ na wybra­nych przy­kła­dach z terenu Pod­kar­pacia, której pro­mo­torem był dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR. Wśród 11 lau­re­atów naj­lep­szych prac magi­ster­skich byli przed­sta­wi­ciele naj­lep­szych uczelni w Polsce: Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, Uni­wer­sy­tetu Adama Mic­kie­wicza w Poznaniu, Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Link do wydarzenia: http://www.terazpolska.pl/pl/2016-edycja-X...

Czytaj więcej

Początki chrześcijaństwa w Polsce

Instytut Arche­ologii UR zaprasza na trzeci wykład z cyklu 1050-lecia Chrztu Polski, który wygłosi prof. dr hab Andrzej Plesz­czyński z IA UMCS w Lublinie. W jego trakcie zostaną przed­sta­wione początki chrze­ści­jań­stwa i pań­stwa pol­skiego na pod­stawie średnio­wiecz­nych źródeł nie­miec­kich. Ser­decznie zapra­szamy do sie­dziby naszego Insty­tutu 12 grudnia o godzinie 12:00, sala...

Czytaj więcej