Badania

Badania Instytutu Archeologii

Badania w Chotyńcu

Badania w Chotyńcu

W ramach grantu NCN realizowanego przez IA UR “Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny” zostały zrealizowane pierwsze badania terenowe w miejscowości Chotyniec. Ich celem było rozpoznanie chronologii istniejącego w tym miejscu grodziska. Badania niestety nie rozstrzygnęły tych kwestii dlatego planujemy kolejne prace w najbliższym czasie. Zapraszamy do galerii zdjęć, które w części obrazują prace zespołu prowadzonego przez prof. dr. hab. Sylwestra...

Czytaj więcej

Nezabylice

Nezabylice

Badania na cmentarzysku w Nezabylicach w północno-zachodnich Czechach

Stanowisko odkryte zostało przez detektorystów w październiku 2010 roku w trakcie nielegalnych poszukiwań zabytków, w czasie których zarejestrowane zostały liczne brązowe i żelazne przedmioty datowane na okres rzymski. W listopadzie tego samego roku znalezisko zostało zgłoszone i przekazane do muzeum w Chomutovie. Ze względu na unikatową wartość znalezisk i zagrożenie ze strony nielegalnych poszukiwaczy, archeolodzy z muzeum w Chomutovie oraz z Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech w Moście podjęli decyzję o przeprowadzeniu badań sondażowych. Przed rozpoczęciem badań na powierzchni około 3 ha wykonane zostały szczegółowe pomiary geodezyjne, geofizyczne oraz dokładna prospekcja powierzchniowa

Czytaj więcej

PALEOLIT

PALEOLIT

Stanowisko wielokulturowe paleolityczne Welki Hlybochok I położony jest na lessowej płaszczyźnie, stanowiący centralną część Wyżyny Podolskiej na Ukrainie. Ekspedycja Paleolityczna pod kierunkiem prof. UR Aleksandra Sytnyka prowadzi tu badania od lat 1980-ch. Dolne warstwy kulturowe środkowego paleolitu na głębokości 8,5 m datowany TL na czas 205-220 tys. lat. Najstarszy przemysł – technika Levallois.

Czytaj więcej

NEOLIT

NEOLIT

Badania nad neolitem ziem polskich i kontaktami interregionalnymi w tym okresie

Czytaj więcej

EPOKA BRĄZU — WCZESNA EPOKA ŻELAZA

EPOKA BRĄZU — WCZESNA EPOKA ŻELAZA

prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek dr Kata­rzyna Trybała-Zawiślak Sto­sunki kulturowo-osadnicze na obszarze Mało­polski we wcze­snej epoce żelaza Arche­ologia fune­ralna — cele, metody, interpretacje prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek Ochrona i popu­la­ry­zacja dziedzictwa...

Czytaj więcej

WCZESNA EPOKA ŻELAZA

WCZESNA EPOKA ŻELAZA

Badania archeologiczne w Austrii, Czechach, Francji oraz Rumuni związane z osadnictwem i obrządkiem pogrzebowym ludności z okresu wczesnej epoki żelaza.

Czytaj więcej