Collectio Archaeologica Ressoviensis

Okrągłe fibule tarczowate z ornamentem wytłaczanym w grupie olsztyńskiej.

Okrągłe fibule tarczowate z ornamentem wytłaczanym w grupie olsztyńskiej.

Przed­miotem publi­kacji są zapinki tar­czo­wate z orna­mentem wytła­czanym. Można je zali­czyć do naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych zabytków grupy olsz­tyń­skiej, roz­wi­ja­jącej się od poł. IV do VII w. n.e. na terenie Poje­zierza Mazur­skiego. W mono­grafii autor zebrał i opra­cował wszystkie znane egzem­plarze okrą­głych fibul tar­czo­wa­tych z kręgu grupy olsztyńskiej. Tworząc katalog w znacznym stopniu oparł się na mate­ria­łach nie­pu­bli­ko­wa­nych –zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią arche­olo­giczną na terenie daw­nych Prus Wschod­nich (Ost­preußen). Na pod­stawie ana­lizy stylistyczno-chronologicznej pod­jęta została próba odpo­wiedzi na pytanie o genezę zapinek tar­czo­wa­tych. Ponadto w oparciu o tę kate­gorię zabytków autor starał się wskazać praw­do­po­dobne kie­runki i zasięg inter­re­gio­nal­nych kon­taktów spo­łecz­ności grupy olsztyńskiej. Strony: 149 s. Miejsce wydania: Rze­szów 2015 Format: A4 Oprawa : twarda ISBN: 978–83– 7667–206–...

Czytaj więcej

Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo)

Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo)

Książka Miro­sławy Zabilskiej-Kunek sta­nowi mono­gra­ficzne ujęcie dotych­cza­so­wych stu­diów nad rybo­łów­stwem ludów strefy nad­bał­tyc­kiej w V–IV tys. BC. Pod­stawą źródłową pracy są rezul­taty badań labo­ra­to­ryj­nych, naj­licz­niej­szego jak dotąd, zbioru arche­oich­tio­lo­gicz­nego z ziem pol­skich, odkry­tego pod­czas eks­plo­racji wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wisku 9 w Dąb­kach (gm. Dar­łowo, woj. zachod­nio­po­mor­skie), prze­pro­wa­dzo­nych w ramach mię­dzy­na­ro­do­wego pro­jektu badaw­czego: „Cul­tural deve­lop­ment of the areas on both sides of the Odra river during Late Gla­cial and Early Holo­cene”, w latach 2004–2005. W toku roz­ważań źródłowo-analitycz­nych i syn­te­tycz­nych zostały uwzględ­nione rów­nież opu­bli­ko­wane wyniki iden­ty­fi­kacji szczątków ryb oraz dane arche­olo­giczne odno­śnie zna­le­zisk narzędzi rybac­kich z wybra­nych sta­no­wisk strefy nad­bał­tyc­kiej. Książka zawiera liczne zesta­wienia tabe­la­ryczne, kolo­rowe ryciny oraz obszerne stresz­czenie w języku angielskim. Strony: 200 Format: A4 Wydane: 2014 Oprawa: twarda Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego...

Czytaj więcej

Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.

Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.

W mono­grafii tej porów­nano sąsia­du­jące ze sobą regiony Wyżyny San­do­mier­skiej i Rów­niny Tar­no­brze­skiej, oraz wpływ uwa­run­kowań środo­wi­sko­wych na rozwój osad­nictwa od początków epoki brązu do początków wcze­snej epoki żelaza. Wśród ana­li­zo­wa­nych uwa­run­kowań zna­lazły się kwe­stie doty­czące ukształ­to­wania terenu, roślin­ności poten­cjalnej oraz warunków gle­bo­wych. Warto jeszcze pod­kre­ślić obec­ność dokład­nych kolo­ro­wych map pre­zen­tu­ją­cych wspo­mniane powyżej czyn­niki. Także duża odmien­ność tych dwóch regionów przy ich bli­skości dała nam pod­stawy dla porównań stra­tegii osad­ni­czych oraz zmian zacho­dzą­cych w tych kwestiach. Strony: 239 Format: A4 Język: polski Wydanie: 2015 Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego...

Czytaj więcej

Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł

Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł

Topory wcze­sno­śre­dnio­wieczne z ziem pol­skich Piotra Koto­wicza to obszerny (434 strony) mono­gra­ficzny katalog doku­men­tu­jący wszystkie zna­le­ziska toporów dato­wa­nych w prze­dziale od VI po połowę XIII wieku. Wyczer­pu­jące noty kata­lo­gowe 891 zabytków zostały zilu­stro­wane 182 tabli­cami. Dodat­kowo zamiesz­czony został rów­nież wykaz zabytków skre­ślo­nych z kata­logu okazów wczesnośredniowiecznych. Strony: 443 Format: A4 Wydane: 2014 Oprawa: twarda Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, Muzeum Histo­ryczne w Sanoku...

Czytaj więcej

Scandinavian Amulets in Viking Age Poland

Scandinavian Amulets in Viking Age Poland

Książka „Scan­di­na­vian Amu­lets in Viking Age Poland” szcze­gó­łowo omawia pełny korpus skan­dy­naw­skich amu­letów z epoki wikingów (IX-XI wiek), które zna­le­zione zostały na zie­miach pol­skich. Wśród roz­ma­itych kate­gorii ana­li­zo­wa­nych zabytków są między innymi młoty Thora, minia­tu­rowa broń, a także figurki i zawieszki antro­po­mor­ficzne. Zna­le­ziska te umiesz­czono w sze­rokim kon­tek­ście porów­naw­czym i teo­re­tycznym, uwzględ­niając naj­nowsze badania nad wie­rze­niami przed­chrze­ści­jań­skich Skan­dy­nawów. Dzięki dodat­kowej dys­kusji poświę­conej dziejom badań nad obec­no­ścią ludzi Pół­nocy na zie­miach pol­skich, praca ta sta­nowi rów­nież istotny głos w stu­diach nad rolą i zna­cze­niem Skan­dy­nawów po połu­dniowej stronie Bał­tyku. Książka zawiera liczne kolo­rowe ryciny i zdjęcia, a także obszerne stresz­czenie w języku polskim. Strony: 166 Format: A4 Język: angielski z pol­skim stresz­cze­niem Wydanie: 2014 Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego...

Czytaj więcej

Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej

Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej

Autor: Dominik Chudzik Mono­gra­ficzne ujęcie dotych­cza­so­wego stanu badań nad roz­wojem archi­tek­tury sakralnej Rusi Halic­kiej i Wołyń­skiej. Praca zawiera liczne ryciny i mapy. W części kata­lo­gowej czy­telnik znaj­dzie zbiór zabytków archi­tek­tury muro­wanej, drew­nianej i obiektów zna­nych tylko ze źródeł pisanych. Format: A4 Wydane: 2014 Oprawa: twarda Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego...

Czytaj więcej