Collectio Archaeologica Ressoviensis

Okrągłe fibule tarczowate z ornamentem wytłaczanym w grupie olsztyńskiej.

Okrągłe fibule tarczowate z ornamentem wytłaczanym w grupie olsztyńskiej.

Przedmiotem publikacji są zapinki tarczowate z ornamentem wytłaczanym. Można je zaliczyć do najbardziej charakterystycznych zabytków grupy olsztyńskiej, rozwijającej się od poł. IV do VII w. n.e. na terenie Pojezierza Mazurskiego. W monografii autor zebrał i opracował wszystkie znane egzemplarze okrągłych fibul tarczowatych z kręgu grupy olsztyńskiej. Tworząc katalog w znacznym stopniu oparł się na materiałach niepublikowanych –związanych z działalnością archeologiczną na terenie dawnych Prus Wschodnich (Ostpreußen). Na podstawie analizy stylistyczno-chronologicznej podjęta została próba odpowiedzi na pytanie o genezę zapinek tarczowatych. Ponadto w oparciu o tę kategorię zabytków autor starał się wskazać prawdopodobne kierunki i zasięg interregionalnych kontaktów społeczności grupy olsztyńskiej. Strony: 149 s. Miejsce wydania: Rzeszów 2015 Format: A4 Oprawa : twarda ISBN: 978-83- 7667-206-...

Czytaj więcej

Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo)

Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo)

Książka Mirosławy Zabilskiej-Kunek stanowi monograficzne ujęcie dotychczasowych studiów nad rybołówstwem ludów strefy nadbałtyckiej w V–IV tys. BC. Podstawą źródłową pracy są rezultaty badań laboratoryjnych, najliczniejszego jak dotąd, zbioru archeoichtiologicznego z ziem polskich, odkrytego podczas eksploracji wykopaliskowych na stanowisku 9 w Dąbkach (gm. Darłowo, woj. zachodniopomorskie), przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego: „Cultural development of the areas on both sides of the Odra river during Late Glacial and Early Holocene”, w latach 2004–2005. W toku rozważań źródłowo-analitycznych i syntetycznych zostały uwzględnione również opublikowane wyniki identyfikacji szczątków ryb oraz dane archeologiczne odnośnie znalezisk narzędzi rybackich z wybranych stanowisk strefy nadbałtyckiej. Książka zawiera liczne zestawienia tabelaryczne, kolorowe ryciny oraz obszerne streszczenie w języku angielskim. Strony: 200 Format: A4 Wydane: 2014 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego...

Czytaj więcej

Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.

Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.

W monografii tej porównano sąsiadujące ze sobą regiony Wyżyny Sandomierskiej i Równiny Tarnobrzeskiej, oraz wpływ uwarunkowań środowiskowych na rozwój osadnictwa od początków epoki brązu do początków wczesnej epoki żelaza. Wśród analizowanych uwarunkowań znalazły się kwestie dotyczące ukształtowania terenu, roślinności potencjalnej oraz warunków glebowych. Warto jeszcze podkreślić obecność dokładnych kolorowych map prezentujących wspomniane powyżej czynniki. Także duża odmienność tych dwóch regionów przy ich bliskości dała nam podstawy dla porównań strategii osadniczych oraz zmian zachodzących w tych kwestiach. Strony: 239 Format: A4 Język: polski Wydanie: 2015 Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego...

Czytaj więcej

Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł

Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł

Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich Piotra Kotowicza to obszerny (434 strony) monograficzny katalog dokumentujący wszystkie znaleziska toporów datowanych w przedziale od VI po połowę XIII wieku. Wyczerpujące noty katalogowe 891 zabytków zostały zilustrowane 182 tablicami. Dodatkowo zamieszczony został również wykaz zabytków skreślonych z katalogu okazów wczesnośredniowiecznych. Strony: 443 Format: A4 Wydane: 2014 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum Historyczne w Sanoku...

Czytaj więcej

Scandinavian Amulets in Viking Age Poland

Scandinavian Amulets in Viking Age Poland

Książka „Scandinavian Amulets in Viking Age Poland” szczegółowo omawia pełny korpus skandynawskich amuletów z epoki wikingów (IX-XI wiek), które znalezione zostały na ziemiach polskich. Wśród rozmaitych kategorii analizowanych zabytków są między innymi młoty Thora, miniaturowa broń, a także figurki i zawieszki antropomorficzne. Znaleziska te umieszczono w szerokim kontekście porównawczym i teoretycznym, uwzględniając najnowsze badania nad wierzeniami przedchrześcijańskich Skandynawów. Dzięki dodatkowej dyskusji poświęconej dziejom badań nad obecnością ludzi Północy na ziemiach polskich, praca ta stanowi również istotny głos w studiach nad rolą i znaczeniem Skandynawów po południowej stronie Bałtyku. Książka zawiera liczne kolorowe ryciny i zdjęcia, a także obszerne streszczenie w języku polskim. Strony: 166 Format: A4 Język: angielski z polskim streszczeniem Wydanie: 2014 Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego...

Czytaj więcej

Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej

Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej

Autor: Dominik Chudzik Monograficzne ujęcie dotychczasowego stanu badań nad rozwojem architektury sakralnej Rusi Halickiej i Wołyńskiej. Praca zawiera liczne ryciny i mapy. W części katalogowej czytelnik znajdzie zbiór zabytków architektury murowanej, drewnianej i obiektów znanych tylko ze źródeł pisanych. Format: A4 Wydane: 2014 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej