Doktoranci

Kierownik studiów doktoranckich prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak

Informacja dla doktorantów

Infor­mu­jemy dok­to­rantów kie­runku arche­ologia, że wypeł­nione i pod­pi­sane przez opie­kuna naukowego/promotora spra­wozdania seme­stralne należy wraz indeksem złożyć bez­po­średnio w dzie­ka­nacie. Osta­teczny termin skła­dania indeksów wraz z spra­woz­da­niami upływa 19 lutego 2017 roku.

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów

Dok­to­ranci mogą odbierać decyzję w sprawie przy­znania i zwięk­szenia sty­pen­diów dok­to­ranc­kich. Decyzje można odbierać w dniach 13 — 28 stycznia 2017 roku, oso­bi­ście po oka­zaniu doku­mentu tożsamości. 

Czytaj więcej

X edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Sali Senatu Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego odbyła się X edycja Kon­kursu „Teraz Polska Pro­mocja i Rozwój” na naj­lepszą pracę magi­sterską o tema­tyce pro­mocji, kon­ku­ren­cyj­ności i inno­wa­cyj­ności Polski. Wśród lau­re­atów był także dok­to­rant Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego i absol­went kie­runku muze­ologia. Otrzymał On od Kapi­tuły Kon­kursu wyróż­nienie za pracę magi­sterską Rezer­waty archeologiczno-architektoniczne jako muzea pre­zen­tu­jące relikty archi­tek­tury in situ na wybra­nych przy­kła­dach z terenu Pod­kar­pacia, której pro­mo­torem był dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR. Wśród 11 lau­re­atów naj­lep­szych prac magi­ster­skich byli przed­sta­wi­ciele naj­lep­szych uczelni w Polsce: Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, Uni­wer­sy­tetu Adama Mic­kie­wicza w Poznaniu, Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Link do wydarzenia: http://www.terazpolska.pl/pl/2016-edycja-X...

Czytaj więcej

Harmonogram dla studiów doktoranckich archeologia 2016/2017

Przed­sta­wiamy har­mo­no­gram zajęć dla stu­diów III stopnia w roku aka­de­mickim 2016/2017 (wersja txt) HARMONOGRAM dla stu­diów dok­to­ranc­kich na kierunku ARCHEOLOGIA – I semestr 2016/2017 Data Zajęcia Pro­wa­dzący Godziny 25.11.2016Późniejsze ter­miny do uzgod­nienia z prowadzącym Meto­do­logia archeologii Prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak 9.00 – 17.00 4.11.2016Późniejsze ter­miny do uzgod­nienia z prowadzącym Geo­mor­fo­logia i gleboznawstwo Dr hab. Piotr Gębica 12.00 – 14.15   HARMONOGRAM dla stu­diów dok­to­ranc­kich na kierunku ARCHEOLOGIA – III semestr 2016/2017 Data Zajęcia Pro­wa­dzący Godziny 25.11.2016Późniejsze ter­miny do uzgod­nienia z prowadzącym Meto­do­logia archeologii Prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak 9.00 – 17.00 4.11.2016Późniejsze ter­miny do uzgod­nienia z prowadzącym Wybrane pro­blemy archeologii Prof. UR dr hab. Marcin Woło­szyn­Prof. dr hab. Jan Machnik 11.30 – 14.30 HARMONOGRAM dla stu­diów dok­to­ranc­kich na kierunku ARCHEOLOGIA – V semestr 2016/2017 Data Zajęcia Pro­wa­dzący Godziny 4.11.2016 5.11.2016 Póź­niejsze ter­miny do uzgod­nienia z pro­wa­dzą­cym­Re­lacje kul­tu­rowe w arche­olo­gii­Prof. dr hab. Michał Par­czew­ski­Piątek 9.00 – 17.00 Sobota 9.00 – 17.00 Semi­naria dok­tor­skie -  indy­wi­du­alne spo­tkania z promotorami. Kie­rownik stu­diów doktoranckich na kie­runku Archeologia Prof. UR dr hab. A. Pelisiak    ...

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów II-IV roku

UWAGA!!! Dok­to­ranci II-IV roku Wnioski o przy­znanie sty­pen­dium dok­to­ranc­kiego oraz zwięk­szenia sty­pen­dium dok­to­ranc­kiego z dotacji pod­mio­towej  na rok aka­de­micki 2016/2017 wraz z załącz­ni­kami należy złożyć w formie papie­rowej do Kie­row­ników Stu­diów Dok­to­ranc­kich w ter­minie do dnia 30 paź­dzier­nika 2016 roku. Wnioski dok­to­rant ma obo­wiązek wypełnić elek­tro­nicznie w sys­temie Uczelnia 10 poprzez serwis inter­ne­towy Wir­tu­alna Uczelnia. W celu elek­tro­nicz­nego wypeł­nienia wniosku potrzebna jest legi­ty­macja doktoranta. Nie­wy­peł­nienie wniosku w wersji elek­tro­nicznej unie­moż­liwia zło­żenie wniosku w formie...

Czytaj więcej

Ważna informacja

Ważna informacja

Przy­po­mi­namy o koniecz­ności zło­żenia indeksów przez wszyst­kich stu­dentów do dnia 14 wrze­śnia br. w dzie­ka­nacie. Dok­to­ranci dodat­kowo zobli­go­wani są do zło­żenia spra­woz­dania rocz­nego wraz z opinią promotora.

Czytaj więcej