Inne

Inne publikacje

Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi (XI-XV w.)

Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi (XI-XV w.)

Autor: dr Michał Dzik Dwu­to­mowa publi­kacja zawiera ana­lizę mate­riałów arche­olo­gicz­nych pocho­dzą­cych ze średnio­wiecz­nych cmen­ta­rzysk połu­dniowej części woje­wództwa pod­la­skiego. Pod­stawą pracy są źródła z XI – XV w., jednak omó­wione zostały w niej rów­nież dato­wane na VII-X w. oraz XVI w., co dało moż­li­wość przed­sta­wienia tytu­ło­wego tematu we wła­ściwym kontekście. Duży zbiór zabytków rucho­mych pozwolił na prze­pro­wa­dzenie ana­lizy ich współ­wy­stę­po­wania. Stała się ona pod­stawą roz­war­stwienia chro­no­lo­gicz­nego uchwyt­nych ele­mentów obrzę­do­wości pogrze­bowej, a także okre­ślenia kie­runków i tempa zmian m.in. w spo­so­bach budowy grobów oraz postę­po­wania z ciałem zmarłego. Uzy­skane rezul­taty zostały skon­fron­to­wane z funk­cjo­nu­ją­cymi hipo­te­zami na temat zwy­czajów pogrze­bo­wych, w tym genezy tzw. grobów w obu­do­wach kamien­nych, ale też doty­czą­cymi dziejów osad­nictwa, sytu­acji etnicznej i poli­tycznej oraz kie­runków chry­stia­ni­zacji lud­ności w pół­nocnej części średnio­wiecz­nego pogra­nicza polsko-ruskiego. Wyniki te rzu­cają nowe światło na powyższe zagad­nienia, pod­wa­żając nie­które z tez powszechnie dotąd akceptowanych. Strony: 321 ( tom I) i 255 ( tom II) Format: A4 Wydane: 2015 Oprawa: twarda Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, Pań­stwowe Muzeum Arche­olo­giczne w War­szawie, Muzeum Pod­la­skie w Bia­łym­stoku ISBN: 978–83-60099–77-3 ; 978–83-946254–3-6;...

Czytaj więcej

Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu

Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu

Redaktor: Mał­go­rzata Rybicka Obraz struk­tury spo­łecznej w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych w pra­dzie­jach i średniowieczu Mate­riały z II Forum Dok­to­rantów Archeologii

Czytaj więcej

Autostradą w przeszłość

Autostradą w przeszłość

Redaktor: Syl­we­ster Czopek Pre­zen­to­wana publi­kacja jest kata­lo­giem wystawy (pod tym samym tytułem), która była eks­po­no­wana w Muzeum Okrę­gowym w Rze­szowie od paź­dzier­nika do grudnia 2011 r. Zawiera kom­pletne zesta­wienia wszyst­kich pozy­ska­nych zabytków oraz pełny opis wszyst­kich sta­no­wisk arche­olo­gicz­nych (83), na któ­rych Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego pro­wa­dziła badania wyko­pa­li­skowe (lata 2005 – 2011) w związku z bada­niami auto­stra­do­wymi. W pierw­szej części zawarto krótkie pod­su­mo­wania badań dla poszcze­gól­nych etapów pra­hi­storii i wcze­snego średniowiecza.   Strony: 295 Format: A4 Wydane: 2011 Oprawa: twarda Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego...

Czytaj więcej

Mente et Rutro: Studia archaeologica Johanni Machnik

Mente et Rutro: Studia archaeologica Johanni Machnik

Redak­torzy: Syl­we­ster Czopek, Sła­womir Kadrow Mente et Rutro: Studia archa­eolo­gica Johanni Machnik viro doctis­simo octo­ge­simo vitae Anno ab Amicis, Col­legia et disci­pulis oblata Zbiór arty­kułów przy­go­to­wa­nych przez 40 autorów z Polski, Czech, Ukrainy doty­czą­cych pro­blemów arche­ologii pra­hi­sto­rycznej i średnio­wiecznej ( ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem schyłku neo­litu i początków epoki brązu). Publi­kacja dedy­ko­wana jest Pro­fe­so­rowi Janowi Mach­ni­kowi z okazji osiem­dzie­sią­tych urodzin.   Strony: 483 Format: A4 Wydane: 2011 Oprawa: twarda Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego...

Czytaj więcej

Nowe początki starego Dubiecka

Nowe początki starego Dubiecka

Autor: Michał Parczewski Książka przed­stawia wyniki historyczno-archeologicznego śledztwa w sprawie dość nie­zwy­kłej wędrówki pew­nego pod­kar­pac­kiego mia­steczka w powiecie przemyskim.   Strony: 72 Format: B5 Wydane: 2010 Oprawa: miękka Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego ISBN: 83–7188-061–2

Czytaj więcej

Podstawy geomorfologii i gleboznawstwa dla archeologów

Podstawy geomorfologii i gleboznawstwa dla archeologów

Autorzy: Andrzej Peli­siak, Piotr Gębica Publi­kacja przy­bli­ża­jąca infor­macje z zakresu nauk o Ziemi, nie­zbęd­nych w codziennej pracy arche­ologa. Książka o cha­rak­terze pod­ręcz­nika akademickiego.   Strony: 200 Format: B5 Wydane: 2007 Oprawa: miękka Wydawca: Fundacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego ISBN: 83–60545-51–5

Czytaj więcej