Konferencje

Seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

Koło Naukowe Stu­dentów Arche­ologii UR we współ­pracy z Insty­tutem Arche­ologii UR ser­decznie zaprasza na IV semi­na­rium naukowe z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Ochrony Zabytków. W tym roku będziemy mieli zaszczyt gościć trójkę pre­le­gentów. Kom. Mał­go­rzata Czesak z Izby Celnej w Prze­myślu opowie o moż­li­wo­ściach zwal­czania nie­le­gal­nego wywozu zabytków przez Służbę Celną. Pro­ble­ma­tykę współ­pracy arche­ologów z detek­to­ry­stami przy­bliży mgr Piotr Koto­wicz z Muzeum Histo­rycz­nego w Sanoku. Na koniec mgr Seba­stian Łańcucki przed­stawi wpływ odkryć arche­olo­gicz­nych na zmiany sty­lowe w sztuce. Semi­na­rium odbę­dzie się we wtorek, 21 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00 w Insty­tucie Arche­ologii UR, ul. Moniuszki 10,...

Czytaj więcej

XI Rzeszowskie Seminarium Funeralne

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego zaprasza na Semi­na­rium naukowe w ramach cyklu Rze­szow­skie Semi­naria Fune­ralne (spo­tkanie XI) Tematy wystą­pień: Mgr Karo­lina Konieczna (UR) Ars, Mors, Insecta, czyli o owa­dach nekro­fa­gicz­nych w sztuce Mgr Marcin Bur­ghardt (UR) Jeżeli u Scytów […] umrze król […] grzebią […] pod­cza­szego, kucharza, koniucha, posłu­gacza, gońca kró­lew­skiego – pochówki osób towa­rzy­szą­cych w kur­ha­nach ary­sto­kracji scytyjskiej Semi­na­rium odbę­dzie się w dniu 9.04.2015 r. o godz. 15.00 w Sali Senatu Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, ul. Rej­tana 16C...

Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję "Uniwersyteckie placówki archeologiczne w Polsce w ostatnim stuleciu (1914–2014)"

Zaproszenie na konferencję "Uniwersyteckie placówki archeologiczne w Polsce w ostatnim stuleciu (1914–2014)"

Do pobrania: ZAPROSZENIE I PROGRAM KONFERENCJI MAPA...

Czytaj więcej

Program seminarium "GRODY CZERWIEŃSKIE — złote jabłko polskiej archeologii"

...

Czytaj więcej

XXX Rzeszowska Konferencja

Ser­decznie zapra­szamy do udziału w jubileuszowej XXX Rze­szow­skiej Kon­fe­rencji Arche­olo­gicznej, która odbę­dzie się w dniach 25–26. 03. 2014 w gmachu Muzeum Okrę­go­wego w Rzeszowie Pro­gram Kon­fe­rencji:...

Czytaj więcej

Pogranicze biokulturowe zlewni Wisły-Sanu oraz Dniestru w świetle najnowszych nadań kultur epoki wczesnego metalu: IV — II tyś. BC

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego oraz Zespół Zada­niowy Badań Pogra­niczy Kul­tu­ro­wych Komi­tetu Nauk Pra– i Pro­to­hi­sto­rycz­nych Pol­skiej Aka­demii Nauk ser­decznie zapra­szają do udziału w posie­dzeniu naukowym, które odbę­dzie się 25 maja (sobota) 2013 roku o godz. 12 w Insty­tucie Arche­ologii URz, ul. Rej­tana 16, Aula Senatu. Temat posie­dzenia: Pogra­nicze bio­kul­tu­rowe zlewni Wisły-Sanu oraz Dnie­stru w świetle naj­now­szych badań kultur epoki wcze­snego metalu: IV – II...

Czytaj więcej