Konferencje

XXX Rzeszowska Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej XXX Rzeszowskiej Konferencji Archeologicznej, która odbędzie się w dniach 25-26. 03. 2014 w gmachu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Program Konferencji:...

Czytaj więcej

Pogranicze biokulturowe zlewni Wisły-Sanu oraz Dniestru w świetle najnowszych nadań kultur epoki wczesnego metalu: IV – II tyś. BC

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego oraz Zespół Zada­niowy Badań Pogra­niczy Kul­tu­ro­wych Komi­tetu Nauk Pra– i Pro­to­hi­sto­rycz­nych Pol­skiej Aka­demii Nauk ser­decznie zapra­szają do udziału w posie­dzeniu naukowym, które odbę­dzie się 25 maja (sobota) 2013 roku o godz. 12 w Insty­tucie Arche­ologii URz, ul. Rej­tana 16, Aula Senatu. Temat posie­dzenia: Pogra­nicze bio­kul­tu­rowe zlewni Wisły-Sanu oraz Dnie­stru w świetle naj­now­szych badań kultur epoki wcze­snego metalu: IV – II tys....

Czytaj więcej

XXIX Rzeszowska Konferencja

XXIX RZE­SZOWSKA KONFERENCJA Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Słowacji 23-24 kwietnia 2013...

Czytaj więcej