Ogłoszenia

Informacja dla doktorantów II-IV roku

UWAGA!!! Dok­to­ranci II-IV roku Wnioski o przy­znanie sty­pen­dium dok­to­ranc­kiego oraz zwięk­szenia sty­pen­dium dok­to­ranc­kiego z dotacji pod­mio­towej  na rok aka­de­micki 2016/2017 wraz z załącz­ni­kami należy złożyć w formie papie­rowej do Kie­row­ników Stu­diów Dok­to­ranc­kich w ter­minie do dnia 30 paź­dzier­nika 2016 roku. Wnioski dok­to­rant ma obo­wiązek wypełnić elek­tro­nicznie w sys­temie Uczelnia 10 poprzez serwis inter­ne­towy Wir­tu­alna Uczelnia. W celu elek­tro­nicz­nego wypeł­nienia wniosku potrzebna jest legi­ty­macja doktoranta. Nie­wy­peł­nienie wniosku w wersji elek­tro­nicznej unie­moż­liwia zło­żenie wniosku w formie...

Czytaj więcej

Otrzęsiny I roku archeologii

Otrzęsiny I roku archeologii

Zapra­szamy na otrzę­siny stu­dentów I roku arche­ologii i muze­ologii, które odbędą się w naj­bliższy czwartek, 12 listo­pada o godzinie 18 w PUB Kuźnia, ul. Koper­nika 18a w Rzeszowie. Życzymy udanej zabawy i nie­za­po­mnia­nych wrażeń.

Czytaj więcej