Pracownicy

Dr hab. inż. Joanna Trąbska

Dr hab. inż. Joanna Trąbska Dane kontaktowe: Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego ul. Moniuszki 10 35–015 Rzeszów www  Informacje (english version) Życiorys naukowy: 1999 r. – stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie: Geologia, specjalność: Mineralogia, Petrografia, Geochemia, nadany w Akademii Górniczo-Hutniczej, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, na podstawie rozprawy: „Studium mineralogiczno-chemiczne wybranych pigmentów stosowanych w malowidłach średniowiecznych Polski”. Promotor rozprawy: Prof. dr inż. hab. Maciej Pawlikowski. Praca wyróżniona. 1990 r. – dyplom magistra inżyniera, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, specjalność: Mineralogia Stosowana, na podstawie pracy: „Mineralogia czarnych łupków Ziemi Wedel-Jarlsberga, SW Spitsbergen”. Promotor pracy: Prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki. Praca wyróżniona. Doświadczenie zawodowe – przebieg pracy 1991 – asystent w Katedrze Petrografii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH 1993 – 1998 – studia doktoranckie na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH 1994, 1995 – dwa tygodniowe pobyty na praktykach studentów Wydziału Konserwacji ASP w Krakowie (Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska) 1999 – obrona pracy doktorskiej 1997- 2003 – zatrudnienie w Pracowni Badań i Konserwacji Zabytków Muzeum Archeologicznego w Krakowie 2005 – 2103 – adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014 do chwili obecnej – starszy wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego Staże, stypendia, warsztaty, badania terenowe 2000 – stypendium im. Kronenberga, Lund (Szwecja) 2003 – staż fundowany przez rząd Cesarstwa Japonii, Osaka 2004 –warsztaty ceramiczne w Medyni Głogowskiej 2006 – badania materiałów archeologicznych ze zbiorów Muzeum Morawskiego w Brnie 2007 – uczestnictwo w praktykach terenowych dotyczących badań osadów trzeciorzędu i czwartorzędu organizowanych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Poznańskiego 2007 – rekonensans i badania terenowe: ekspedycja archeologiczna PMA w Rydnie (Michałów-Piaska) koło Skarżyska Kamiennej 2007 – badania materiałów archeologicznych ze zbiorów Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Rekonensans terenowy: stanowisko Bečov 2007 – badania materiałów archeologicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Budapeszcie. Badania terenowe: Lovas, Paloznak 2008 – badania materiałów archeologicznych ze zbiorów Museum für die Archäologie des Eiszeitalters, Monrepos (Nadrenia) 2008 – badania terenowe: Turyngia 2009 – badania terenowe – Słowenia 2009 – badania materiałów archeologicznych – Szwajcaria, Uniwersytet Neuchâtel 2005 – 2009 – badania terenowe: Chorwacja 2010 – badania terenowe: Pireneje, Dordonia 2010 – badania terenowe: Schwarzwald, okolice Norymbergi 2011 – badania terenowe: południowa Słowacja 2007-2015 – badania terenowe na terenie Polski (czerwone surowce żelaziste)   Zainteresowania badawcze   Czerwone surowce i zabytki oraz mikrozabytki żelaziste paleolitu i okresów młodszych: pochodzenie – przetworzenie – zastosowanie Spieki kostno-mineralne Warstwy malarskie, naskorupienia różnej proweniencji, odróżnianie nalotów naturalnych, sztucznych, fałszerstw Ceramika archeologiczna Surowce mineralne stosowane w pradziejach – rodzaj, pochodzenie i przetworzenie Mikroślady mineralne Nowoczesne metody badawcze w zastosowaniu do analiz zabytków archeologicznych     Realizowane projekty badawcze   Amorficzne i częściowo amorficzne spieki kostne ze stanowisk archeologicznych – wskaźnik warunków środowiska stosu lub ogniska lub pożaru (temperatura, ciśnienie, wilgotność) Fosforany w kontekście archeologicznym – rodzaj, pochodzenie, znaczenie (wiwianit ze studni ze stanowiska Wola Mała, naskorupienia na ceramice ze stanowisk Gorliczyna i Zamiechów) Barwne warstwy ceramiki celtyckiej Czerwone zabytki żelaziste – uzupełnianie bazy danych oraz badanie pochodzenia i przetworzenia   Publikacje   Czerwone zabytki i mikrozabytki żelaziste („ochry” i „hematyty”)   Monografia pt. Mikrostrukturalne przesłanki dla oceny pochodzenia i przetworzenia czerwonych surowców żelazistych („ochr”) na przykładzie wybranych stanowisk paleolitycznych (2015), Trąbska J., Trybalska B., Gaweł A. 2015. Red ferruginous artefacts from the Gravettian site Jaksice II – an attempt to determine their origin and processing. W: J. Wilczyński (ed.), A Gravettian site in southern Poland – part II. Jaksice II, Kraków. Trąbska J., Trybalska B., Gaweł A. 2015. Preliminary research for red ferruginous artefacts from the Spadzista site. W: P. Wojtal, J. Wilczyński, G. Haynes (eds.), A Gravettian site in southern Poland – part I. Kraków Spadzista. Kraków. Joanna Trąbska, Barbara Trybalska, Adam Gaweł (2014). Artefacts and micro-artefacts....

Czytaj więcej

Dr Joanna Rogóż

Doktor Joanna Rogóż Adiunkt w Zakładzie Archeologii Protohistorycznej Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski pokój nr 9 e-mail: rogoz.joanna@gmail.com, jrogoz@ur.edu.pl Publikacje www Konferencje Wykaz opracowań antropologicznych szczątków kostnych   Wykształcenie i zatrudnienie 2013 – obecnie adiunkt w Zakładzie Archeologii Protohistorycznej, Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2013 stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie biologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Morfologia kości skroniowej jako wyznacznik płci u człowieka”, 2008 – 2013 studia doktoranckie: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Kraków, 2008 tytuł zawodowy magistra biologii w zakresie antropologii na podstawie pracy magisterskiej pt. „Analiza antropologiczna populacji z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego z Wawrzeńczyc (XI-XII w.)”, 2003 – 2008 studia magisterskie dzienne, kierunek: biologia, specjalizacja: antropologia; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Kraków   Dotychczasowa działalność i zainteresowania badawcze Dr Joanna Rogóż podejmuje badania antropologiczne ludzkich szczątków kostnych pochodzących z różnoczasowych pochówków szkieletowych i ciałopalnych, głównie z obszaru Podkarpacia. Uczestniczy w eksploracji pochówków na stanowiskach archeologicznych, dokonuje też eksploracji popielnic. W 2009 roku była uczestnikiem Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu na stanowisko Tell el-Farcha w Egipcie. W chwili obecnej ma na koncie opracowania m.in. przepalonych szczątków ludności tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, przeworskiej, jak też pochówków szkieletowych kultury ceramiki sznurowej, wczesnośredniowiecznych, nowożytnych i pierwszo wojennych (pojedynczych i zbiorowych). Analizy te uwzględniają m.in. kompleksowe metody oceny płci i wieku, cechy metryczne i niemetryczne, patologie kośćca. Obecnie zainteresowania badawcze skierowane są na ciałopalne pochówki tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, kultury przeworskiej, jak też na pochówki szkieletowe z okresu I wojny światowej. Dr Joanna Rogóż była współorganizatorem Ogólnopolskich Studenckich Konferencji Antropologicznych w Krakowie. Udzielała się na Salonie Naukowym Towarzystwa Doktorantów UJ w Krakowie. Chętnie podejmuje działalność popularyzatorską, skierowaną szczególnie do dzieci i młodzieży. Od 2006 roku wzięła czynny udział w kilkudziesięciu konferencjach polskich i międzynarodowych o tematyce antropologicznej, archeologicznej, medycznej oraz interdyscyplinarnej. Od 2012 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Działalność dydaktyczną rozpoczęła w 2010 roku.   Publikacje (wykaz) Opracowania antropologiczne ludzkich szczątków kostnych (wykaz) Czynny udział w konferencjach naukowych (wykaz)   Projekty badawcze, stypendia 2014-2015, dofinansowanie dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego; projekt pt. „Wstępne badania antropologiczne przepalonych szczątków kostnych z cmentarzysk kurhanowych kultury kusztanowickiej na terenie zachodniej Ukrainy”. 2011, roczne stypendium dla doktorantów mających otwarty przewód doktorski, przyznane w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu „Podkarpacki Fundusz Stypendialny dla Doktorantów” na okres od października 2010 do września 2011.   Wyjazdy zagraniczne, studyjne, staże 2009, uczestnik Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu na stanowisko stanowisko Tell el-Farcha w Egipcie. 2014, staż krajowy krótki „Wymiana doświadczeń kadry akademickiej UR” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”, skierowany do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych UR w celu wymiany doświadczeń przydatnych do pracy dydaktycznej.   Wyróżnienia i nagrody III 2015, Nagroda Miasta Stalowej Woli „Gałązka sosny” w dziedzinie kultury za współautorstwo książki pt. „I wojna światowa nad Sanem” (artykuł: Kurek D., Rogóż J., 2014, Ekshumacja mogiły zbiorowej z czasów I wojny światowej w Zdziarach (pow. Nisko) [w:] I wojna światowa nad Sanem, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Wydawnictwo BERNARDINUM: 109-117). IX 2011, wyróżnienie za najlepszy plakat prezentowany przez młodych naukowców                  na XLIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Wrocław (plakat: Rogóż J., Morfologia kości skroniowej jako wyznacznik dymorfizmu płciowego).   Członkostwo w stowarzyszeniach Od 2012 członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.   Działalność dydaktyczna Działalność dydaktyczna rozpoczęta w 2010 roku, poprzez prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. Zakres tematyki dydaktycznej obejmuje antropologię...

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Prorektor ds. Nauki Stopnie naukowe: 1981 – ukończone studia archeologiczne – UMCS w Lublinie 1989 – doktorat – IHKM PAN Warszawa 1996 – habilitacja – UJ Kraków 2003 – tytuł profesora Praca zawodowa: 1981-2008 – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (w latach 1991-2008 Dyrektor) Od 1999 Wyższa Szkoła Pedagogiczna, obecnie: Uniwersytet Rzeszowski Udział w Komitetach Redakcyjnych: „Acta Archaeologica Carpathica”, Kraków (wyd. Instytut Archeologii i Etnologii PAN) „Sprawozdania Archeologiczne”, Kraków (wyd. Komisja Archeologiczna PAN o. Kraków) „Materiały Archeologiczne”, Kraków (wyd. Muzeum Archeologiczne) „Vychodnoslovensky Pravek” (wyd. Slovenska Akademia Ved), Bratislava „Materiali i doslidžennja z archeologii Prikarpattja i Volini”, Lviv (wyd. NANU – Instytut Ukrainoznawstawa) Organizacje naukowe: Członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN (Przewodniczący Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza) Członek Komisji Prehistorii Karpat PAU Członek Komisji Archeologicznej PAN Oddział w Krakowie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (Prezes Zarządu) Członek Rad Muzealnych: Muzeum Okręgowe w Tarnowi Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Realizowane granty: 2000-2001 – Pysznica, pow. Stalowa Wola, stanowisko 1 – cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu i żelaza (KBN: 1H01H03119) 2007-2008 – Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach, cz. I opracowanie materiałów ze stanowiska Warzyce, pow. Jasło (MNiSW N10900732/0291) Posiadane medale, odznaczenia, nagrody: Złoty Krzyż Zasługi Medal Gloria Artis (brązowy i srebrny) Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami Odznaka Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego Nagroda Miasta Rzeszowa Nagroda Rektora UR (x 2) Wykaz publikacji: Pobierz wykaz publikacji...

Czytaj więcej

Dr Tomasz Bochnak

Dr Tomasz Bochnak urodził się w Krakowie w 1973 roku. W latach 1992-1997 studiował archeologie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 roku obronił pracę magisterską i rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Kaczanowskiego, obronił w 2002 roku. Zainteresowania badawcze Tomasza Bochnaka dotyczą zagadnień związanych z oddziaływaniami kultury lateńskiej na lokalne społeczności Europy Środkowej. Interesuje się problemami technologii i funkcjonalności przedmiotów metalowych pochodzących z ostatnich wieków przed Chrystusem. Jest autorem i współautorem 40 publikacji. Tomasz Bochnak współpracuje z Uniwersytetem Dzieci. Publikacje: 01_bochnak_kolofon 02_bochnak_literature 03_bochnak 04_bochnak_kotly 05_bochnak_bibliografia_20_marca_2011 06_bochnak_golanova_bochnak_moravie_tap 07_bochnak_sumar_foi_titlu_colocviu 08_bochnak_tap 09_bochnak_biskupin_2010_Polnocna_droga 10_bochnak_70_szabo 11_bochnak_barbaricum 12_bochnak_kieferling_ab2008 13_bochnak_lozna_et_analogies 14_bochnak_mlynarski 15_bochnak_titlu 16_bochnak_noze 17_bochnak_budapest 18_bochnak_mefra 19_bochnak_czarnecka...

Czytaj więcej

Dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska

Dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska jest absolwentką archeologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którą ukończyła obroną pracy magisterskiej, dotyczącej zabytków bursztynowych w kulturze wielbarskiej i w grupie masłomęckiej, napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Kokowskiego. Specjalizuje się w archeologii okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum. W ramach współpracy z Instytutem Archeologii UMCS w Lublinie brała udział w wykopaliskach z okresu rzymskiego na stanowiskach w Masłomęczu i Drążgowie. Już jako pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w 2001 r. wspólne ze studentami uczestniczyła w badaniach na cmentarzysku ludności grupy masłomęckiej i osadzie kultury pucharów lejowatych w Gródku nad Bugiem, prowadzonych pod kierownictwem prof. Andrzeja Kokowskiego. Od 2002 r. w ramach współpracy zagranicznej z ośrodkami czeskimi wraz z grupą studentów brała udział w badaniach wykopaliskowych na obszarze Czech i Moraw. Zainteresowania badawcze związane z kulturą Germanów nadłabskich znalazły odzwierciedlenie w jej pracy doktorskiej, odnoszącej się do osadnictwa germańskiego we wczesnym i starszym okresie rzymskim na terenie północno-zachodnich Czech, którą obroniła w 2010 r. w Instytucie Archeologii UR. Obecnie realizowane tematy badawcze skupiają się wokół szeroko pojmowanej problematyki relacji kulturowych pomiędzy obszarami zajmowanymi przez Germanów nadłabskich, a ziemiami polskimi w okresie...

Czytaj więcej