Studenci

Ważna informacja

Ważna informacja

Przy­po­mi­namy o koniecz­ności zło­żenia indeksów przez wszyst­kich stu­dentów do dnia 14 wrze­śnia br. w dzie­ka­nacie. Dok­to­ranci dodat­kowo zobli­go­wani są do zło­żenia spra­woz­dania rocz­nego wraz z opinią promotora.

Czytaj więcej

Harmonogramy zajęć dla semestru zimowego (rok akademicki 2015/2016)

Przed­sta­wiamy har­mo­no­gramy zajęć dla zimo­wego seme­stru bie­żą­cego roku akademickiego. Arche­ologia, studia I stopnia: Rok I Rok II Rok III Arche­ologia, studia II stopnia: Rok I — moduł: Źródło­znaw­stwo arche­ologii pradziejowej Rok I — moduł: Źródło­znaw­stwo arche­ologii średniowiecznej Rok II — moduł: Arche­ologia funeralna Muze­ologia, studia I stopnia: Rok I Rok II Muze­ologia, studia II stopnia: Rok I Rok...

Czytaj więcej

Informacja dla studentów I roku muzeologii studiów II stopnia

I rok muze­ologii, studia II stopnia Roz­po­częcie roku aka­de­mic­kiego odbę­dzie się w Insty­tucie Arche­ologii w dniu 1.10.2015 r. ul. Moniuszki 10. 9.00 — spo­tkanie z opie­kunem roku — dr Woj­ciech Paster­kie­wicz, sala 15 10.30 — Wykład inau­gu­ra­cyjny prof. UR dr hab. Andrzej Roz­wałka, sala 13

Czytaj więcej

Uwaga studenci I roku archeologii i muzeologii!

Spo­tkania z opie­ku­nami rocz­ników (dr Hubert Mącik – Muze­ologia, dr Miro­sława Zabilska-Kunek – Arche­ologia) odbędą się w dniu 1 paź­dzier­nika 2015 r. przed wykładem inau­gu­ra­cyjnym, o godz. 9.00. Ser­decznie zapra­szamy i życzymy wielu suk­cesów u progu nowego roku akademickiego!

Czytaj więcej

Ogłoszenie dla studentów archeologii i muzeologii

W dniu 1 paź­dzier­nika 2015 r. o godzinie 10.30 ser­decznie zapra­szamy wszyst­kich stu­dentów Arche­ologii i Muze­ologii na wykład inau­gu­ra­cyjny, który wygłosi dr hab. prof. UR Andrzej Roz­wałka. Temat wykładu: Zagio­niona ojczyzna. Zapo­mniane, nie­ist­nie­jące lub nie­znane dwory i zamki histo­rycz­nego woje­wództwa lubel­skiego z okresu sta­ro­pol­skiego (XV-XVIII w.) – wybrane przykłady Dla stu­dentów I roku Arche­ologii i Muze­ologii obec­ność na wykła­dzie jest obo­wiąz­kowa, pozo­sta­łych stu­dentów gorąco zachę­camy do wzięcia udziału w wykła­dzie. W tym dniu pozo­stałe zajęcia zostają odwo­łane. Od 2 paź­dzier­nika zajęcia odby­wają się zgodnie...

Czytaj więcej

Stypendium ministra dla doktorantów i studentów

Informujemy, że zgodnie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Nauki i Szkol­nictwa Wyż­szego z dnia 17 lipca 2015 r. zmienił się tryb skła­dania wnio­sków o przy­znanie dok­to­rantom sty­pen­dium mini­stra za wybitne osią­gnięcia na rok aka­de­micki 2015/2016. Informacje doty­czące pro­ce­dury skła­dania wnio­sków o przy­znanie Sty­pen­dium Mini­stra za wybitne osią­gnięcia na rok aka­de­micki 2015/2016 znaj­dują się na stronie: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-doktorantow Uwaga! Termin skła­dania wnio­sków to 10.09.2015...

Czytaj więcej