Via Archeologica

Cieszacin Wielki 41, Jankowice 9 oraz Pawłosiów 55

Cieszacin Wielki 41, Jankowice 9 oraz Pawłosiów 55

Autorzy: Maciej Dębiec, Monika Dębiec, Andrzej Pelisiak Mono­grafia trzech sta­no­wisk, na któ­rych odkryto pozo­sta­łości osad­nictwa z okresu neo­litu (k. cera­miki wstę­gowej rytej, k. pucharów lej­ko­wa­tych i k. cera­miki sznu­rowej) oraz z wcze­snej epoki brązu (k. mierzanowicka). Publi­kacja dofi­nan­so­wana przez Mini­ster­stwo Kul­tury i Dzie­dzictwa Narodowego ISBN: 978–83-7667–209-0 Strony: 191 Format: A4 Wydane: 2015 Oprawa: miękka Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Archeologicznego UWAGA: jest to publi­kacja w wersji elek­tro­nicznej. Po do daniu do koszyka i sfi­na­li­zo­waniu zakupu, otrzy­mają Pań­stwo link do pobrania...

Czytaj więcej

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II

Autor: Syl­we­ster Czopek Sta­no­wisko 158 w Jaro­sławiu, woj. pod­kar­packie było badane wyko­pa­li­skowo w roku 2008 w ramach prac wyprze­dza­ją­cych budowę obwod­nicy miasta Jaro­sławia i finan­so­wa­nych przez Gene­ralną Dyrekcję Dróg Kra­jo­wych i Autostrad. Część druga, czyli niniejsza książka, jest opra­co­wa­niem mate­riałów kul­tury trzci­niec­kiej, tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej i kul­tury pomor­skiej (rozu­mianej tu w swym szer­szym zna­czeniu) a także poje­dyn­czych zna­le­zisk pocho­dzą­cych z okresu rzymskiego. ISBN: 978–83-7667–174-1 Strony: 207 Format: A4 Wydane: 2014 Oprawa: miękka Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka...

Czytaj więcej

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka

Autorzy: Andrzej Peli­siak, Mał­go­rzata Rybicka Sta­no­wisko 158 w Jaro­sławiu, woj. pod­kar­packie było badane wyko­pa­li­skowo w roku 2008 w ramach prac wyprze­dza­ją­cych budowę obwod­nicy miasta Jaro­sławia i finan­so­wa­nych przez Gene­ralną Dyrekcję Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad. Otwo­rzono wykop o powierzchni około 2 ha. Odkryto w nim m.in. pozo­sta­łości osad­nictwa kul­tury malic­kiej, repre­zen­tu­jącej wczesne etapy neo­litu oraz osiedle kul­tury mie­rza­no­wic­kiej, dato­wanej na koniec III i początki II tys. BC. Jest to pierwsza osada tej kul­tury usy­tu­owana na les­sach Wyso­czyzny Kań­czuc­kiej, prawie w całości roz­po­znana wyko­pa­li­skowo. Była ona zało­żona na planie wydłu­żo­nego owalu. Aby okre­ślić jej chro­no­logię abso­lutną wyko­nano kil­ka­na­ście ozna­czeń radio­wę­glo­wych metodą AMS. Ponadto prze­pro­wa­dzono ana­lizy szlifów cera­miki. W ich wyniku oka­zało się, że miesz­kańcy osiedla kul­tury mie­rza­no­wic­kiej schu­dzali glinę, z której wyko­ny­wali cera­mikę, sto­sując obsy­dian i bazalt wołyński. Sto­so­wanie tych surowców wska­zuje, z jakimi tere­nami spo­łecz­ności kul­tury mie­rza­no­wic­kiej utrzy­my­wały kontakty. ISBN: 978–83-7667–149-9 Strony: 136 Format: A4 Wydane: 2013 Oprawa: miękka Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka...

Czytaj więcej

Białobrzegi, stanowisko 18. Osada z okresu rzymskiego

Białobrzegi, stanowisko 18. Osada z okresu rzymskiego

Autorzy: Maciej Kar­wowski, Bohdan Chmie­lewski, Domi­nika Kuli­kowska, Andrzej Pelisiak Publi­kacja pre­zen­tuje wyniki badań arche­olo­gicz­nych osady z okresu rzym­skiego. Na sta­no­wisku prze­ba­dano inten­sywnie zabu­do­waną część zało­żenia, sta­no­wiącą ścisłe cen­trum osady o powierzchni ok. 0,5 hek­tara. W pozo­stałej, prze­ba­danej części odkryto między innymi zgru­po­wania palenisk. Jak się wydaje, oma­wiana osada funk­cjo­no­wała w okresie powszech­nego wystę­po­wa­nia­ce­ra­miki toczonej na kole w pół­nocnym Bar­ba­ricum, czyli w młod­szym i późnym okresie rzymskim.Seria lepio­nych ręcznie zna­le­zisk cera­micz­nych nawią­zu­ją­cych do schyłku wcze­snego okre­su­rzym­skiego zwią­zana jest z kon­tak­tami z sze­roko rozu­mianym środo­wi­skiem dackim. ISBN: 978–83-7667–145-1 Strony: 174 Format: A4 Wydane: 2013 Oprawa: miękka Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka...

Czytaj więcej

Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem

Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem

Autor: Woj­ciech Poradyło Sta­no­wisko 1 w Ter­liczce nad dolnym Wisło­kiem. Mate­riały z końca epoki brązu i młod­szego okresu rzymskiego Publi­kacja otwiera nową serię wydaw­nictw Fun­dacji Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, w której pre­zen­to­wane będą wyniki badań z poszcze­gól­nych sta­no­wisk arche­olo­gicz­nych na trasie pla­no­wanej auto­strady A4 na terenie woje­wództwa podkarpackiego.   Strony: 143 Format: A4 Wydane: 2011 Oprawa: miękka Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego...

Czytaj więcej