Zakład Epoki Kamienia

Prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak (Kierownik Zakładu Archeologii Epoki Kamienia)

Dr Maciej Dębiec

Dr Maciej Dębiec

Dr Maciej Dębiec

Czytaj więcej

dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR

Andrzej Pelisiak urodził się w Łodzi w 1955 roku. W latach 1974-1980 studiował Archeologię w ówczesnej Katedrze Archeologii (obecnie Instutut Archeologii) w Uniwersytecie Łódzkim. W 1980 roku obronił pracę magisterską. Od 1981 roku pracował w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. W 1989 roku obronił pracę doktorską w ówczesnym Instytucie Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytut Arecheologii i Etnologii) PAN. W 2001 roku rozpoczął pracę w Instytucie Archeologii w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. W 2005 roku habilitował się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 roku jest Profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005-2008 był Prodziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2004 roku otrzymał  Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pracę „Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim”. Główne zainteresowania profesora Andrzeja Pelisiaka koncentrują się na problematyce społeczności wczesnorolniczych, neolicie Starego Świata, archeologii środowiska, archeologii krajobrazu, zagadnieniach tożsamości kulturowej, badaniach populacji pradziejowych oraz kontaktach i interakcjach w społecznościach wczesnorolniczych oraz między nimi i społecznościami łowiecko-zbierackimi. Jest autorem i współautorem 106 prac, włączając w to 14 w druku. Jest Redaktorem Analecta Archaeologica Ressoviensia, zasiada w kolegiach redakcyjnych  czasopisma Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego i serii Collectio Archaeologica Ressoviensis. Curriculum Vitae: Pobierz CV Bibliografia: Pobierz bibliografię...

Czytaj więcej

Król Dariusz

Publikacje: Dzierżanowska A., Król D., Rząsa P., Rybicka M. 2009 Kilka uwag na temat wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 roku w Białobrzegach, stan. 5, woj. Podkarpackie, Rocznik Przemyski t. 46, z. 2, s. 31–37. Król D. 2010 Submegaliths, megaxylons, paramegaliths. The results of analysis of unchambered tombs in south-eastern group of Funnel Beaker Culture, [w:] B. Boguszewski, M. Jaskuła (red.), Welt Ohne Grenzen – Wissenschaft Ohne Grenzen, Proceeding of the 8th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, Toruń, pp. 125–127. Król D. 2011 Chamberless Tombs in Southeastern Group of Funnel Beaker Culture. Rzeszów. Dzierżanowska A., Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2011 Dzban z uchem zwieńczony główką barana z jamy o numerze 109 ze stanowiska 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosław, woj. podkarpackie. Sprawozdania Archeologiczne 63, s. 221–240 Król D. 2011 Submegaliths, megaxylons, paramegaliths. Remarks regarding dichotomy elites – folk in the light of analysis of unchambered tombs in the South-East Group of Funnel Beaker Culture, [w:] M. Rybicka, I. Florkiewicz (red.), Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu. Materiały z konferencji w ramach II Forum Doktorantów Archeologii, Rzeszów-Kielnarowa 23–24 czerwca 2009 r., Rzeszów, s. 93–101. Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2011 Tomb of the Funnel Beaker Culture on Site 7 in Skołoszów, Radymno Commune, Podkarpackie Voivodship, [w:] M. Furholt, D. Mischka, M. Hinz (red.), “As time goes by?”. Monumentality, Landscapes and the Temporal Perspective, Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 206, Bonn, s. 205–214. Kittel P., Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2012 Kultura pucharów lejkowatych. Nagórki Grabowskie, stan. 25, pow. Łęczyca, [w:] M. Rybicka (red.), Kotlina Kolska w świetle cmentarzysk z neolitu i epoki brązu z Nagórek Grabowskich, Teofilek I Byszewa. Łęczyca, s. 13–34. Król D. 2012 Some Aspects of Analysis of Sub– and Non-Megalithic Tombs in the Southeastern Group of Funnel Beaker Culture, [in:] M. Furholt, D. Mischka, M. Hinz (eds.), “As time goes by?”. Monumentality, Landscapes and the Temporal Perspective, Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 206, Bonn, pp. 195–203. Król D. 2012 Grobowce w kulturze pucharów lejkowatych. Uwagi na temat alternatywnych modeli genetycznych, [w:] S. Czopek (red.), Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną. Rzeszów, s. 41–48. Król D. 2012 Wstępna informacja o wynikach badań przeprowadzonych w Nagórkach Grabowskich, stanowisko 25, pow. łęczycki, woj. łódzkie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, t. 45, s. 167–182. Król D. 2012b (rec.) S.Rzepecki, U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych, Łódź, 2011. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, t. 45, s. 437–449. Opracowania Pelisiak A., Dzierżanowska A., Król D. 2009 Opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 7 w Skrzyszowie, pow. Tarnów, m-pis w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Dziale Archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie. Rybicka M., Król D., Rogoziński J. 2012 Opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 7 w Skołoszowie, pow. Jarosław, m-pis w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Dziale Archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie. Rybicka M., Król D., Rogoziński J. 2013 Częściowe opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosław, m-pis w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Dziale Archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie. Konferencje Król D. 2009 Bezkomorowe grobowce w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych. Seminarium prof. J. Machnika, 02. 2009, Kraków-Igołomia Król D. 2009 Submegality, megaksylony i paramegality. Uwagi o dychotomii elita-lud w świetle analiz bezkomorowych grobowców w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, Secundum Doctorandum Archaeologiae Symposium, Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, 23–24.06.2009, Rzeszów-Kielnarowa. Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2010 Wstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 roku na stanowisku 5 w Białobrzegach, pow. Łańcut. XXVII Konferencja Sprawozdawcza Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Badania wykopaliskowe prowadzone w 2010 r. na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji, 03.2010, Rzeszów Król D. 2011 The Niche Grave of the Corded Ware Culture in the Vicinity of an Earthern Long...

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Bolesław Ginter

Czytaj więcej

dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR

Czytaj więcej

Dr Mirosława Zabilska-Kunek

Dr Mirosława Zabilska-Kunek Instytut Archeologii UR, Moniuszki 10, p. 9, 35-015 Rzeszów e-mail: mzabkunek@ur.edu.pl, mirkazabilska@gmail.com tel. +48 17 872 15 88 Dyżur dydaktyczny: wtorek 9:00-11:00 wykaz publikacji PDF   WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE: Stopień naukowy doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dnia 16.04.2013 r.   2008-2013 studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek: archeologia Rozprawa doktorska pt.: Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo) Napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Daniela Makowieckiego, prof. UMK 2003-2008 jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek: archeologia; Specjalność: archeologia podwodna i ekoarcheologia Praca magisterska pt.: Eksploatacja środowiska wodnego w świetle badań nad rybołówstwem i łowiectwem ludności kultury łużyckiej na ziemiach polskich Napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Koli   ZATRUDNIENIE: od 01.10.2013 r. w Zakładzie Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, na stanowisku – adiunkt od 2017 r. w Zakładzie Nauk Przyrodniczych i Archeometrii IA UR   ZAINTERESOWANIA BADAWCZE: Archeologia środowiskowa, w szczególności archeozoologia ssaków i archeoichtiologia, w tym m.in. historia kręgowców oraz ich znaczenie w kulturze człowieka od pradziejów do nowożytności, eksploatacja faunistycznych zasobów środowiska wodnego (rybołówstwo, zbieractwo mięczaków itd.), relacje pomiędzy człowiekiem i światem zwierząt. Ponadto archeologia podwodna i etnografia.   DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W ZAKRESIE ARCHEOZOOLOGII: Badania szczątków zwierzęcych, przede wszystkim ryb, odkrytych w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych na 22 stanowiskach archeologicznych z Polski (Kal, stan. 20, Mikołajki, Staświny, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie; Biała Góra, stan. 3, woj. pomorskie; Kołobrzeg-miasto, Dąbki, stan. 9, woj. zachodniopomorskie; Grudziądz – Wzgórze Zamkowe, Trzciano, stan. 40, Toruń, Nowe Miasto – Kościół Św. Jakuba, stan. 360, woj. kujawsko-pomorskie; Gniezno, stan. 22, Krzyż Wielkopolski, stan. 7, Ujście, stan. 5, woj. wielkopolskie; Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie; Kulczyn Kolonia, stan. 8, Sąsiadka, Czermno, stan. 1, woj. lubelskie; Tum koło Łęczycy, stan. 1, Góra Św. Małgorzaty, woj. łódzkie; Kraków – Rynek Główny, woj. małopolskie; Łęg, stan. 2, woj. świętokrzyskie; Zamiechów, stan. 18, Przedmieście Czudeckie, stan. 7, Rzeszów-Przybyszówka, stan. 118, woj. podkarpackie) oraz siedmiu zagranicznych (Roztoky koło Pragi, Republika Czeska; Novae, Bułgaria; Chersones, stan. 20 – obecnie w granicach administracyjnych Sewastopola, Ostróg, Kotoriny III, Nowomalin Podobanka, Oжeвe, Ukraina).   GRANTY/STYPENDIA: ·   25.04-08.05.2010 – realizacja projektu badawczego (DK-TAF 550) pt.: Fish and Fishing in the late Mesolithic site at Dabki – south Baltic Sea (Poland) w Muzeum Historii Naturalnej Danii (Muzeum Zoologicznym) Uniwersytetu w Kopenhadze. Projekt finansowany w ramach the SYNTHESYS Project (http://www.synthesys.info/) przez European Community Research Infrastructure Action under the FP7 “Capacities” Program.·   2014-2015 – realizacja projektu badawczego nr IA-31/2014/508 pt.: Badania archeozoologiczne pozostałości kostnych ze stanowisk ludności  kompleksu kulturowego Cucuteni-Tripolye i kultury pucharów lejkowatych.·   2016 – analiza kości zwierzęcych odkrytych w trakcie badań archeologicznych na zamku w Czudcu (Przedmieście Czudeckie, stan. 7) wraz z opracowaniem wyników badań zrealizowane w ramach zadania pt. ,,Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001-2010’’ dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego ,,Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet 4: Ochrona zabytków archeologicznych” (zadanie 3307/16).   UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH: “The Ecology of Crusading: The Environmental Impact of Conquest, Colonization and Religious Conversion in the Medieval Baltic” – projekt poświęcony multi-dyscyplinarnym badaniom historii Pomorza Nadwiślanego oraz ziem pruskich, realizowany w latach 2010-2014 pod kierownictwem dr A. Pluskowskiego (Department of Archaeology, Reading University) i dzięki wsparciu finansowemu the European Research Council w ramach 7 Programu Ramowego. „Dolina Węgorapy 2008-2010” – projekt poświęcony interdyscyplinarnym badaniom pruskiego systemu osadniczego mikroregionu położonego na pograniczy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Krainy Węgorapy we wczesnym średniowieczu. Został on zrealizowany przez Muzeum Kultury...

Czytaj więcej