Collectio Archaeologica Ressoviensis

Tomus I – Tadeusz Malinowski: Komorowo, stanowisko 1: grodzisko kultury łużyckiej faktoria na szlaku bursztynowym. Rzeszów 2006

Tomus II – Andrzej Pelisiak, Małgorzata Rybicka, Magdalena Ralska –Jasiewiczowa: From the Mesolithic to Modern Times. Settlement Organization and Economy Recorded In Annually Laminated Sediments of the Lake Gościąż (Central Poland). Rzeszów 2006

Tomus III –  Sylwia Cygan: Wczesnosłowiańskie półziemianki kwadratowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Wschodnich Niemiec i Dolnej Austrii. Rzeszów 2007

Tomus IV – Sylwester Czopek : Grodzisko Dolne, stanowisko 22- wielokulturowe stanowisko nad Dolnym Wisłokiem. Część I: od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza. Rzeszów 2007

Tomus V -Maciej Dębiec, Marcin Wołoszyn red. :  U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej. Pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie badań Archeologicznych. Rzeszów 2007

Tomus VI – Monika Bober : Architektura przedromańska i romańska w Krakowie. Badania i interpretacje. Rzeszów 2008

Tomus VII – Renata Zych : Kultura pucharów lejkowatych w Polsce południowo-Wschodniej. Rzeszów 2008

Tomus VIII – Aleksander Dzbyński : Rytuał i porozumienie. Racjonalne podstawy komunikacji i wymiany w pradziejach Europy Środkowej. Rzeszów 2008

Tomus IX – Zbigniew Pianowski, Michał Proksa : Najstarsze budowle Przemyśla. Badania archeologiczno-architektoniczne do roku 2006. Rzeszów 2008.

Tomus X – Sylwester Czopek, Wojciech Poradyło : Warzyce, pow. Jasło, stan.17- osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.  Rzeszów 2008

Tomus XI- Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała-Zawiślak red.: Tarnobrzeska kultura łużycka- źródła i interpretacje. Rzeszów 2009

Tomus XII- Joanna Podgórska –Czopek : Grodzisko Dolne, stanowisko 22-wielokulturowe stanowisko nad Dolnym Wisłokiem. Część II- okres rzymski i wczesnosłowiański. Rzeszów 2009

Tomus XIII- Maciej Karwowski, Eduard Droberjar red.: Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Materiały z IV Protohistorycznej Konferencji Sanok, 13-17 października 2008. Rzeszów 2009

Tomus XIV – Sylwia Cygan, Marcin Glinianowicz, Piotr N.Kotowicz red.: „In Silvis, campis… et Urbe”. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim. Rzeszów 2011

Tomus XV – Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak red.: The Magdalenian in Central Europe. New Finds and Concepts. Rzeszów 2010

Tomus XVI- Marcin Burghardt : Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Rzeszów 2012

Tomus XVII- Dariusz Król: Chamberless Tombs in Southeastern Group of Funnel Beaker Culture. Rzeszów 2012

Tomus XVIII- Joanna Adamik: : Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu na terenie ziem polskich w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Rzeszów 2012

Tomus XIX- M.Rybicka, A.Wacnik red.: The Impact of Prehistoric and Medieval Societies on the Natural Environment of the Gostynin Lake District, Central Poland =  Wpływ społeczności pradziejowych i okresu średniowiecza na środowisko przyrodnicze Pojezierza Gostynińskiego. Rzeszów 2012

Tomus XX- Sylwester Czopek red.: Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną. Rzeszów 2012

Tomus XXI- Katarzyna Trybała-Zawiślak: Kłyżów, stan. 2 i Mokrzyszów, stn.2- cmentarzyska ciałopalne z wczesnej epoki żelaza. Rzeszów. Rzeszów 2012

Tomus XXII- Roman Szlązak: Saloniki w okresie wczesnobizantyjskim (IV-VI wiek). Rzeszów 2013

Tomus XXIII- Judyta Nawrot: Kościoły centralne na terenie Czech i Moraw (IX-XIII w.). Rzeszów 2013

Tomus XXIV/1- Jerzy Tomasz Bąbel: Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej. Część 1: Obrządek pogrzebowy. Rzeszów 2013

Tomus XXIV/2- Jerzy Tomasz Bąbel: Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej. Część 2: Źródła. Rzeszów 2013

 Tomus XXV–  Anita Szczepanek: Archeotanatologia pochówków zbiorowych. Od pradziejów  po czasy współczesne. Rzeszów 2013

Tomus XXVI- M.Rybicka, O. Pozikhovskiy, J. Rogoziński (red.), Pogranicze kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych. Rzeszów 2013

Tomus XXVIIDominik Chudzik: Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej (do końca panowania Daniela Romanowicza. Rzeszów 2014

Tomus XXVIII- Małgorzata Rybicka red. : Wschodnie pogranicze grupy południowo wschodniej kultury pucharów lejkowatych. Rzeszów 2014

Tomus XXIX- Łukasz Mrówka: Struktury osadnicze kultury łużyckiej na terenie Górnego Śląska. Rzeszów 2014

Tomus XXX- Piotr N. Kotowicz: Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł. Rzeszów 2014

Tomus XXXI- Wojciech Rajpold: Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem górnej Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.. Rzeszów 2014

Tomus XXXII- Mirosława Zabilska-Kunek: Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 ( gm. Darłowo). Rzeszów 2014

Tomus XXXIII- Leszek Gardeła: Scandinavian Amulets in Viking Age Poland. Rzeszów 2014