Collectio Archaeologica Ressoviensis

Andrzej Pelisiak : Centrum i peryferia osadnictwa w neolicie i wczesnej epoce brązu na wschodnim Podkarpaciu i we wschodniej części polskich Karpat

Publikacja porusza problematykę roli obszarów górskich w procesach osadniczych, gospodarczych i społecznych w młodszych fazach neolitu i wczesnej fazie epoki brązu na obszarze Polski południowo

-wschodniej. Praca zawiera obszerny katalog stanowisk archeologicznych oraz mapy.

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Rybicka: Kultura trypolska - kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia

Leszek Gardeła: Bad Death in the Early Middle Ages: Atypical Burials from Poland in a Comparative Perspective

Celem  monografii jest analiza szerokiego spektrum tzw. pochówków atypowych znalezionych na terenie ziem polskich i datowanych na okres wczesnego średniowiecza. W pracy przyjęto perspektywę porównawczą i wykorzystano inspiracje płynące z takich nauk jak antropologia kulturowa, socjologia i historia religii. Po raz pierwszy fenomen pochówków atypowych z ziem polskich skonfrontowany został z analogicznymi przypadkami z innych terenów Europy (szczególnie z Anglii i Skandynawii), co pozwoliło na zrozumienie jego szerszego kontekstu oraz różnych historycznych i ideologicznych znaczeń. Choć większość pochówków atypowych z ziem polskich uznawano dotychczas za ślady praktyk „antywampirycznych”, w świetle podjętych w tej książce analiz pokazano, że mogą one nawiązywać do wielu innych zjawisk i procesów społecznych. Wiele wskazuje na to, że pochówki te nie są jedynie wyrazem obawy przed żywymi trupami i że należy spojrzeć na nie w kontekście dawnych praktyk karnych. Książka napisana jest w języku angielskim ale zawiera bardzo obszerne (ponad 30 stron) streszczenie w języku polskim. Zawarto w niej także liczne zdjęcia, ryciny i artystyczne rekonstrukcje wybranych grobów atypowych. Publikacja w języku angielskim z obszernym streszczeniem w języku polskim.

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

Katarzyna Trybała-Zawiślak: Przestrzeń i czas – cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w kontekście rozplanowania grobów

Praca jest efektem studiów nad rozplanowaniem przestrzeni cmentarzysk użytkowanych przez społeczności tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. Jej celem jest interpretacja obserwowanych na cmentarzyskach układów przestrzennych w formie skupisk (zgrupowań) pochówków.

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Grzegorczyk: Okrągłe fibule tarczowate z ornamentem wytłaczanym w grupie olsztyńskiej

Publikacja stanowi rozszerzona wersję pracy magisterskiej pt. Fibule tarczowate z ornamentem wytłaczanym  w grupie olsztyńskiej, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Mączyńskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Praca magisterska otrzymała nagrodę główną w konkursie na Najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2011 roku organizowanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Przedmiotem publikacji są zapinki tarczowate z ornamentem wytłaczanym. Można je zaliczyć do najbardziej charakterystycznych zabytków grupy olsztyńskiej, rozwijającej się od poł. IV do VII w. n.e. na terenie Pojezierza Mazurskiego. W monografii autor zebrał i opracował wszystkie znane egzemplarze okrągłych fibul tarczowatych z kręgu grupy olsztyńskiej. Tworząc katalog w znacznym stopniu oparł się na materiałach niepublikowanych – związanych z działalnością archeologiczną na terenie dawnych Prus Wschodnich (Ostpreußen). Na podstawie analizy stylistyczno-chronologicznej podjęta została próba odpowiedzi na pytanie o genezę zapinek tarczowatych. Ponadto w oparciu o tę kategorię zabytków autor starał się wskazać prawdopodobne kierunki i zasięg interregionalnych kontaktów społeczności grupy olsztyńskiej.

 

 

 

Leszek Gardeła: Scandinavian Amulets in Viking Age Poland

Książka  szczegółowo omawia pełny korpus skandynawskich amuletów z epoki wikingów (IX-XI wiek), które znalezione zostały na ziemiach polskich. Wśród rozmaitych kategorii analizowanych zabytków są między innymi młoty Thora, miniaturowa broń, a także figurki i zawieszki antropomorficzne. Znaleziska te umieszczono w szerokim kontekście porównawczym i teoretycznym, uwzględniając najnowsze badania nad wierzeniami przedchrześcijańskich Skandynawów. Dzięki dodatkowej dyskusji poświęconej dziejom badań nad obecnością ludzi Północy na ziemiach polskich, praca ta stanowi również istotny głos w studiach nad rolą i znaczeniem Skandynawów po południowej stronie Bałtyku. Książka zawiera liczne kolorowe ryciny i zdjęcia, a także obszerne streszczenie w języku polskim.

 

 

 

 

 

Mirosława Zabilska - Kunek: Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo

Publikacja stanowi monograficzne ujęcie dotychczasowych studiów nad rybołówstwem ludów strefy nadbałtyckiej w V–IV tys. BC. Podstawą źródłową pracy są rezultaty badań laboratoryjnych, najliczniejszego jak dotąd, zbioru archeoichtiologicznego z ziem polskich, odkrytego podczas eksploracji wykopaliskowych na stanowisku 9 w Dąbkach (gm. Darłowo, woj. zachodniopomorskie), przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego: „Cultural development of the areas on both sides of the Odra river during Late Glacial and Early Holocene”, w latach 2004–2005. W toku rozważań źródłowo-analitycznych i syntetycznych zostały uwzględnione również opublikowane wyniki identyfikacji szczątków ryb oraz dane archeologiczne odnośnie znalezisk narzędzi rybackich z wybranych stanowisk strefy nadbałtyckiej. Książka zawiera liczne zestawienia tabelaryczne, kolorowe ryciny oraz obszerne streszczenie w języku angielskim.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

Wojciech Rajpold : Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem górnej Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza

W monografii  porównano sąsiadujące ze sobą regiony Wyżyny Sandomierskiej i Równiny Tarnobrzeskiej, oraz wpływ uwarunkowań środowiskowych na rozwój osadnictwa od początków epoki brązu do początków wczesnej epoki żelaza. Wśród analizowanych uwarunkowań znalazły się kwestie dotyczące ukształtowania terenu, roślinności potencjalnej oraz warunków glebowych. Warto jeszcze podkreślić obecność dokładnych kolorowych map prezentujących wspomniane powyżej czynniki. Także duża odmienność tych dwóch regionów przy ich bliskości dała nam podstawy dla porównań strategii osadniczych oraz zmian zachodzących w tych kwestiach. Publikacja stanowi rozszerzona wersję pracy magisterskiej , która otrzymałnagrodę główną w konkursie na Najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2012 roku organizowanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

 

 

 

 

 

Piotr N. Kotowicz : Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł

Publikacja Piotra Kotowicza to obszerny (434 strony) monograficzny katalog dokumentujący wszystkie znaleziska toporów datowanych w przedziale od VI po połowę XIII wieku. Wyczerpujące noty katalogowe 891 zabytków zostały zilustrowane 182 tablicami. Dodatkowo zamieszczony został również wykaz zabytków skreślonych z katalogu okazów wczesnośredniowiecznych

 

 

 

Publikacja dostępna  w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

Łukasz Mrówka: Struktury osadnicze kultury łużyckiej na terenie Górnego Śląska

W publikacji  podjęto próbę odtworzenia struktur osadniczych kultury łużyckiej na terenie Górnego Śląska w dwóch szczegółowo analizowanych odcinkach chronologicznych – BrC2-HaA1   (I faza) oraz HaA2-HaB1 (II faza). Przedstawiono również obraz osadnictwa we wcześniejszym okresie związanym z kulturą przedłużycką. Publikacja stanowi rozszerzona wersję pracy magisterskiej , która otrzymała nagrodę główną w konkursie na Najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2013 roku organizowanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Rybicka red. : Wschodnie pogranicze grupy południowo -wschodniej kultury pucharów lejkowatych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominik Chudzik : Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej (do końca panowania Daniela Romanowicza)

Monograficzne ujęcie dotychczasowego stanu badań nad rozwojem architektury sakralnej Rusi Halickiej i Wołyńskiej. Praca zawiera liczne ryciny i mapy. W części katalogowej czytelnik znajdzie zbiór zabytków architektury murowanej, drewnianej i obiektów znanych tylko ze źródeł pisanych. Praca magisterska otrzymała nagrodę główną w konkursie na Najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2012 roku organizowanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

 

 

 

 

 

 

Aleksandr Pozikhovkiy, Małgorzata Rybicka, Jakub Rogoziński red.: Na pograniczu kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych

W publikacji  zamieszczone są opracowania źródłowe, prezentujące materiały z osad kultury pucharów lejkowatych usytuowanych w różnych rejonach zachodniej Ukrainy, takich jak Winniki, Rudniki, Kotoryny, jak i niepublikowane zespoły z Gródka nad Bugiem i Szumowa z Lubelszczyzny oraz źródła odnoszące się do kultury trypolskiej.

 

Publikacja dostępna  w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

Anita Szczepanek : Archeotanatologia pochówków zbiorowych. Od pradziejów po czasy współczesne

Książka przedstawia zagadnienia dotyczące eksploracji, analizy antropologicznej oraz rekonstrukcji zwyczajów pogrzebowych związanych ze składaniem zmarłych w grobach zbiorowych. Powstała w oparciu o kilkunastoletnie badania tego typu obiektów, pochodzących z różnych okresów chronologicznych, prowadzonych przez autorkę.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

Jerzy Tomasz Bąbel: Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej. Część 1: Obrządek pogrzebowy. Cześć 2: Źródła

Dwutomowa publikacja przedstawia wyniki badań i analiz cmentarzyska w Mierzanowicach na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej – jednego z najważniejszych w pradziejach ziem polskich i Europy Środkowej. Praca ukazuje się blisko 80 lat po zakończeniu prac wykopaliskowych przez Kazimierza Salewicza na eponimicznym stanowisku kultury mierzanowickiej. Kluczowe dla zrozumienia początków epoki brązu w Europie Środkowej zabytki, pierwszej złotej epoki w dziejach naszego kontynentu, uległy niestety zniszczeniu w pożarze magazynów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1991 roku. Niniejsza publikacja przywraca więc do życia środowisku naukowemu ważny i liczny zbiór źródeł do badań i analiz odległej przeszłości ziem polskich.

Publikacja dostępna w formie pdf

 

 

 

 

Judyta Nawrot : Kościoły centralne na terenie Czech i Moraw (IX-XIII w.)

Pierwsza publikacja w języku polskim obejmująca problematykę budowli centralnych z terenu Czech i Moraw. Autorka prezentuje dotychczasowe hipotezy mówiące o pochodzeniu rotund czeskich.  Trzon pracy stanowi katalog obiektów wraz z informacją dotyczącą opisu budowli, tła historycznego, przeprowadzonych badań archeologicznych i architektonicznych, źródeł pisanych oraz datowania obiektów.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

Roman Szlązak : Saloniki w okresie wczesnobizantyjskim (IV-VI wiek.)

Publikacja ma na celu przedstawienie topografii Salonik w okresie wczesnobizantyjskim, który rozpoczął się wraz z budową cesarstwa bizantyjskiego, a kończył przed rozpoczęciem ikonoklazmu. Pomiędzy IV a VII w., Saloniki przeżyły okres prosperity, stając się drugim, po Konstantynopol, miastem Bizancjum.Praca otrzymała wyróżnienie specjalne w konkursie na Najlepszą pracę magisterską w Polsce w roku 2011 , organizowanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

Katarzyna Trybała- Zawiślak: Kłyżów, stan. 2 i Mokrzyszów, stan. 2- cmentarzyska ciałopalne z wczesnej epoki żelaza

Publikacja jest wieloaspektowym opracowaniem źródeł archeologicznych pochodzących z cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej datowanych na czas przypadający między VII a IV stuleciem p.n.e. Obydwie nekropolie dostarczyły interesujących materiałów, dzięki którym szczegółowo scharakteryzowano obrządekpogrzebowy i wskazano na możliwości dokładniejszego datowania poszczególnych zespołów grobowych w ramach etapów funkcjonowania cmentarzysk. Opracowanie szczątków kostnych przez antropologów pozwoliło równieżna dokonanie rekonstrukcji struktury populacji grzebiącej swych członków na obydwu omawianych cmentarzyskach,  a wykorzystanie najnowszych metod analitycznych i  uwzględnienie wyników badań interdyscyplinarnych (datowanie termoluminescencyjne, analiza szlifów ceramicznych) umożliwiło pełniejszą charakterystykę źródeł archeologicznych i zwyczajów pogrzebowych stosowanych przez społeczności tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. W tym kontekście prezentowana monografia może być potraktowana jako istotne uzupełnienie dotychczasowych studiów z zakresu archeologii sepulkralnej czy – nawet szerzej – archeologii funeralnej.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Publikacja dostępna w  księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

Sylwester Czopek red. : Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną

Publikacja jest zbiorem różnorodnych prac, których wspólnym mianownikiem są groby i cmentarzyska. Tom zawiera 13 opracowań i przyczynków, które uszeregowano według schematu chronologicznego- od paleolitu po czasy nowożytne. Wyjątkiem jest artykuł wstępny, poruszający bardziej ogólna problematykę tzw. archeologii funeralnej.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

Małgorzata Rybicka, Agnieszka Wacnik red. : The Impact of Prehistoric and Medieval Societies on the Natural Environment of the Gostynin Lake Districk, Central Poland

Publikacja prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań Pojezierza Gostynińskiego, obejmujących analizy paleobotaniczne, geochemiczne i archeologiczne. Uzyskane dane pozwoliły na rekonstrukcję historii środowiska  oraz jej związku z przemianami osadniczymi. Uzupełniły także dotychczasową wiedzę na temat holoceńskich przemian roślinności, występowania niektórych taksonów oraz historii lądowacenia zbiorników wodnych w rejonie Gostynina pod wpływem czynników innych niż działalność człowieka.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

Joanna Adamik : Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu na terenie ziem polskich w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza

Książka poświęcona jest problematyce grobów skrzynkowych, które rejestrowane są na ziemiach polskich we wczesnej epoce żelaza. Autorka szczegółowo omawia ich konstrukcje, zróżnicowanie i chronologię, próbując odpowiedzieć na pytania o ich genezę i interpretację. Jest to pierwsze od wielu lat tak wyczerpujące studium z zakresu niektórych aspektów obrządku pogrzebowego kultury pomorskiej i jej sąsiadów.

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

Dariusz Król: Chamberless Tombs in Southeastern Group of Funnel Beaker Culture

Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki bezkomorowych grobowców w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych. Praca w języku angielskim.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

Marcin Burghardt: Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Książka poświęcona jest kamiennym osełkom, które stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów wyposażenia grobów wschodnioeuropejskich koczowników (Kimerowie, Scytowie). Publikacja polecana dla wszystkich badaczy zajmujących się późną epoką brązu i wczesną epoką żelaza na terytorium Europy Środkowo – Wschodniej.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak red.: The Magdalenian in Central Europe. New finds and concepts

Publikacja zawiera serię artykułów poświęconych technokompleksowi magdaleńskiemu, głównie w Europie Środkowej. Prezentowane w pracy poglądy stanowią w wielu przypadkach nowe podejście do zagadnień dotyczących funkcjonowania grup zbieraczy i łowców na terenach wyżynnych Europy w schyłkowym plejstocenie.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

Sylwia Cygan, Marcin Glinianowicz, Piotr N. Kotowicz red.: In silvis, campis…et urbe . Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim

Publikacja zawiera materiały z międzynarodowej konferencji  naukowej, która miała miejsce w dniach 12-14 listopada 2008 r. w Sanoku.Zebrane materiały zgromadzono w czterech blokach tematycznych, które zawierają przegląd opinii na temat dotychczasowego stanu  badań  nad średniowiecznym obrządkiem pogrzebowym w szeroko pojętej  strefie pogranicza polsko-ruskiego oraz wyniki badań cmentarzysk i  analizy rozmaitych kategorii zabytków charakterystycznych dla tego  regionu. Czytelnik ma okazję zapoznać się z nowymi odkryciami, ustaleniami i koncepcjami dotyczącymi przemian i specyfiki  średniowiecznego obrządku pogrzebowego.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

Maciej Karwowski, Eduard Droberjar red.: Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Materiały z IV Protohistorycznej Konferencji Sanok, 13-17 październik 2008

Publikacja zawiera artykuły i komunikaty dotyczące kontaktów międzykulturowych w okresie lateńskim i rzymskim na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Ukrainy

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Podgórska-Czopek: Grodzisko Dolne, stanowisko 22- wielokulturowe stanowisko nad Dolnym Wisłokiem. Część II- okres rzymski i wczesnosłowiański

Druga część monografii stanowiska Grodzisko Dolne 22, pow. Leżajsk. Publikacja przedstawia materiały od okresu rzymskiego po wczesnosłowiański. Streszczenie w j. niemieckim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała-Zawiśłak red.: Tarnobrzeska kultura łużycka- źródła i interpretacje

Książka zawiera 27 artykułów pokazujących tarnobrzeską kulturę łużycką w jej rozwoju i odrębności od pozostałych części świata kultury łużyckiej. Materiały pokonferencyjne Bystre 27-28 listopada 2007 roku. Streszczenia w j. niemieckim

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

 

Sylwester Czopek, Wojceich Poradyło: Warzyce, pow. Jasło, stan. 17- osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Książka opisuje wyjątkową osadę z końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z dwoma horyzontami osadniczymi poświadczonymi licznymi datami C14. Streszczenie w j. niemieckim

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Pianowksi, Michał Proksa: Najstarsze budowle Przemyśla. Badania archeologiczno-architektoniczne

Książka jest podsumowaniem badań dwóch obiektów : przedromańskiej rotundy i palatium na Wzgórzu Zamkowych oraz rotundy (św. Mikołaja?) pod prezbiterium kościoła katedralnego. Kompleks rotunda-palatium przedstawiono na tle najstarszego budownictwa sakralno-rezydencjonalnego średniowiecznej Polski i Europ

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

 

Aleksander Dzbyński: Rytuał i porozumienie. Racjonalne podstawy komunikacji i wymiany w pradziejach Europy Środkowej

Książka dotyczy specyficznego procesu rozwoju społeczeństw eneolitycznych Europy Środkowej zdefiniowanego przez J. Habermasa jako racjonalizacja działania. W świetle tej koncepcji analizowane są wybrane elementy kultury materialnej wspomnianego okresu, przy czym uwypuklona jest ich rola komunikacyjna (w sensie postępującej racjonalizacji działania) w społeczeństwach pradziejowych. W książce prezentowana jest teza, że pewne charakterystyczne wytwory kultur eneolitycznych były również nośnikami „konceptów metrologicznych”, umożliwiających coraz bardziej racjonalną, a przez to sprawniejszą komunikację społeczeństw eneolitycznych aż po epokę brązu. Publikacja tłumaczona równolegle na język angielski.

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

Renata Zych: Kultura pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej

Autorka prezentuje stan badań nad osadnictwem kultury pucharów lejkowatych na terenach Polski południowo-wschodniej, wypełniając tym samym lukę w rozpoznaniu tej kultury na obszarze polskich Karpat.Publikacja tłumaczona równolegle na język angielski.

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

 

Monika Bober: Architektura przedromańska i romańska w Krakowie. Badania i interpretacje

Opracowanie zabytków architektury przedromańskiej i romańskiej Krakowa, w której zebrano i usystematyzowano dotychczasowe wyniki badań archeologiczno-architektonicznych wczesnośredniowiecznego Krakowa. Główną część publikacji stanowi katalog zabytków, w którym zebrano i opisano 33 budowle będące przedmiotem badań.

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Dębiec, Marcin Wołoszyn red.: U źródeł Europy Środkowo-wschodniej: pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie badań archeologicznych

Zbiór studiów poświęconych prahistorii i wczesnemu średniowieczu ziem stanowiących obecnie obszar pogranicza Polski i Ukrainy. Publikacja tłumaczona równolegle na język niemiecki.

Publikacja dostępna w formie pdf

 

 

 

 

 

 

 

Sylwester Czopek: Grodzisko Dolne, stanowisko 22- wielokulturowe stanowisko nad Dolnym Wisłokiem. Część I: od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza

Pierwsza część monografii stanowiska Grodzisko Dolne 22, leżącego w kluczowym dla poznania całości stosunków kulturowych na terenie płd-wsch. Polski, regionie doliny dolnego Wisłoka i Sanu.

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

 

Sylwia Cygan: Wczesnosłowiańskie półziemianki kwadratowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Wschodnich Niemiec i Dolnej Austrii

Monografia prezentuje obecny stan badań nad charakterystyczną formą budynku mieszkalnego w obrębie zachodniej strefy osadnictwa wczesnosłowiańskiego wraz z obszernym katalogiem stanowisk archeologicznych.

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

 

Andrzej Pelisiak, Małgorzata Rybicka, Magdalena Ralska-Jasiewiczowa: From Mesolithic to modern times. Settlement organization and economy recorded in annually laminated sediments of the Lake Gościąż (Central Poland)

Opracowanie prezentujące problematykę antropogenicznych zmian środowiska zapisanych w osadach laminowanych jeziora Gościąż oraz osadnictwa pradziejowego w jego otoczeniu. Praca zwiera liczne ilustracje oraz diagramy pyłkowe. Publikacja posiada obszerne streszczenie w języku polskim.

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Malinowski: Komorowo, stanowisko 1: grodzisko kultury łużyckiej – faktoria na szlaku bursztynowym

Monografia prezentuje wyniki dotychczasowych badań archeologicznych na grodzisku kultury łużyckiej w Komorowie pow. Szamotulski. Autor szczegółowej analizie poddaje wszystkie kategorie zabytków świadczących o wyjątkowej pozycji tego stanowiska w skali ogólnopolskiej (domniemana faktoria na szlaku wymiany bursztynu we wczesnej epoce żelaza).

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego