Collectio Archaeologica Ressoviensis

Tomus I — Tadeusz Mali­nowski: Komo­rowo, sta­no­wisko 1: gro­dzisko kul­tury łużyc­kiej fak­toria na szlaku bursz­ty­nowym. Rze­szów 2006

Tomus II — Andrzej Peli­siak, Mał­go­rzata Rybicka, Mag­da­lena Ralska –Jasie­wi­czowa: From the Meso­li­thic to Modern Times. Set­tle­ment Orga­ni­za­tion and Eco­nomy Recorded In Annu­ally Lami­nated Sedi­ments of the Lake Gościąż (Cen­tral Poland). Rze­szów 2006

Tomus III -  Sylwia Cygan: Wcze­sno­sło­wiań­skie pół­zie­mianki kwa­dra­towe na terenie Polski, Czech, Sło­wacji, Wschod­nich Nie­miec i Dolnej Austrii. Rze­szów 2007

Tomus IV – Syl­we­ster Czopek : Gro­dzisko Dolne, sta­no­wisko 22– wie­lo­kul­tu­rowe sta­no­wisko nad Dolnym Wisło­kiem. Część I: od epoki kamienia do wcze­snej epoki żelaza. Rze­szów 2007

Tomus V –Maciej Dębiec, Marcin Woło­szyn red. :  U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej. Pogra­nicze polsko-ukraińskie w per­spek­tywie badań Arche­olo­gicz­nych. Rze­szów 2007

Tomus VI — Monika Bober : Archi­tek­tura przed­ro­mańska i romańska w Kra­kowie. Badania i inter­pre­tacje. Rze­szów 2008

Tomus VII – Renata Zych : Kul­tura pucharów lej­ko­wa­tych w Polsce południowo-Wschodniej. Rze­szów 2008

Tomus VIII – Alek­sander Dzbyński : Rytuał i poro­zu­mienie. Racjo­nalne pod­stawy komu­ni­kacji i wymiany w pra­dzie­jach Europy Środ­kowej. Rze­szów 2008

Tomus IX – Zbi­gniew Pia­nowski, Michał Proksa : Naj­starsze budowle Prze­myśla. Badania archeologiczno-architektoniczne do roku 2006. Rze­szów 2008.

Tomus X – Syl­we­ster Czopek, Woj­ciech Pora­dyło : Warzyce, pow. Jasło, stan.17– osada z epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza.  Rze­szów 2008

Tomus XI– Syl­we­ster Czopek, Kata­rzyna Trybała-Zawiślak red.: Tar­no­brzeska kul­tura łużycka– źródła i inter­pre­tacje. Rze­szów 2009

Tomus XII– Joanna Pod­górska –Czopek : Gro­dzisko Dolne, sta­no­wisko 22-wielokulturowe sta­no­wisko nad Dolnym Wisło­kiem. Część II– okres rzymski i wcze­sno­sło­wiański. Rze­szów 2009

Tomus XIII– Maciej Kar­wowski, Eduard Dro­berjar red.: Arche­ologia Bar­ba­rzyńców 2008: powią­zania i kon­takty w świecie bar­ba­rzyń­skim. Mate­riały z IV Pro­to­hi­sto­rycznej Kon­fe­rencji Sanok, 13–17 paź­dzier­nika 2008. Rze­szów 2009

Tomus XIV – Sylwia Cygan, Marcin Gli­nia­no­wicz, Piotr N.Kotowicz red.: „In Silvis, campis… et Urbe”. Średnio­wieczny obrządek pogrze­bowy na pogra­niczu polsko-ruskim. Rze­szów 2011

Tomus XV – Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak red.: The Mag­da­le­nian in Cen­tral Europe. New Finds and Con­cepts. Rze­szów 2010

Tomus XVI– Marcin Bur­ghardt : Osełki z otworem do pod­wie­szania w kul­tu­rach ste­po­wych późnej epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza. Rze­szów 2012

Tomus XVII– Dariusz Król: Cham­ber­less Tombs in Southe­astern Group of Funnel Beaker Cul­ture. Rze­szów 2012

Tomus XVIII– Joanna Adamik: : Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu na terenie ziem pol­skich w późnej epoce brązu i wcze­snej epoce żelaza. Rze­szów 2012

Tomus XIX– M.Rybicka, A.Wacnik red.: The Impact of Pre­hi­storic and Medieval Socie­ties on the Natural Envi­ron­ment of the Gostynin Lake District, Cen­tral Poland =  Wpływ spo­łecz­ności pra­dzie­jo­wych i okresu średnio­wiecza na środo­wisko przy­rod­nicze Poje­zierza Gosty­niń­skiego. Rze­szów 2012

Tomus XX– Syl­we­ster Czopek red.: Hic mortui vivunt. Z badań nad arche­ologią fune­ralną. Rze­szów 2012

Tomus XXI– Kata­rzyna Trybała-Zawiślak: Kłyżów, stan. 2 i Mokrzy­szów, stn.2– cmen­ta­rzyska cia­ło­palne z wcze­snej epoki żelaza. Rze­szów. Rze­szów 2012

Tomus XXII– Roman Szlązak: Salo­niki w okresie wcze­sno­bi­zan­tyj­skim (IV-VI wiek). Rze­szów 2013

Tomus XXIII– Judyta Nawrot: Kościoły cen­tralne na terenie Czech i Moraw (IX-XIII w.). Rze­szów 2013

Tomus XXIV/1– Jerzy Tomasz Bąbel: Cmen­ta­rzyska spo­łecz­ności kul­tury mie­rza­no­wic­kiej na Wyżynie San­do­mier­skiej. Część 1: Obrządek pogrze­bowy. Rze­szów 2013

Tomus XXIV/2– Jerzy Tomasz Bąbel: Cmen­ta­rzyska spo­łecz­ności kul­tury mie­rza­no­wic­kiej na Wyżynie San­do­mier­skiej. Część 2: Źródła. Rze­szów 2013

 Tomus XXVAnita Szcze­panek: Arche­ota­na­to­logia pochówków zbio­ro­wych. Od pra­dziejów  po czasy współ­czesne. Rze­szów 2013

Tomus XXVI– M.Rybicka, O. Pozi­kho­vskiy, J. Rogo­ziński (red.), Pogra­nicze kul­tury try­pol­skiej i kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych. Rze­szów 2013

Tomus XXVII- Dominik Chu­dzik: Chrze­ści­jańska archi­tek­tura sakralna Rusi Halic­kiej i Wołyń­skiej (do końca pano­wania Daniela Roma­no­wicza. Rze­szów 2014

Tomus XXVIII– Mał­go­rzata Rybicka red. : Wschodnie pogra­nicze grupy połu­dniowo wschod­niej kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych. Rze­szów 2014

Tomus XXIX– Łukasz Mrówka: Struk­tury osad­nicze kul­tury łużyc­kiej na terenie Gór­nego Śląska. Rze­szów 2014

Tomus XXX– Piotr N. Koto­wicz: Topory wcze­sno­śre­dnio­wieczne z ziem pol­skich. Katalog źródeł. Rze­szów 2014

Tomus XXXI– Woj­ciech Raj­pold: Prze­miany osad­nicze nad dolnym odcin­kiem górnej Wisły w epoce brązu i wcze­snej epoce żelaza.. Rze­szów 2014

Tomus XXXII– Miro­sława Zabilska-Kunek: Środo­wi­skowe i kul­tu­rowe uwa­run­ko­wania rybo­łów­stwa ludów wybrzeży Bał­tyku w V-IV tysiąc­leciu przed Chry­stusem na przy­kła­dzie osady w Dąb­kach, stan. 9 ( gm. Dar­łowo). Rze­szów 2014

Tomus XXXIII– Leszek Gar­deła: Scan­di­na­vian Amu­lets in Viking Age Poland. Rze­szów 2014