Doktoranci strona do XI 2017

Kierownik studiów doktoranckich
Prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak

Publikacje doktorantów:

Bobak Dariusz
Bobak, D., 1996, Ślady osadnictwa z epoki kamienia w Jegłowej, gm. Przeworno, “Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. XXXVIII, s. 319-323
Bobak, D., Bronowicki, J., 1997, Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku nr 5 w Samborowiczkach, gm. Przeworno, “Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. XXXIX, s. 405-410.
Bobak, D., Bronowicki, J., Masojć, M., 1997, Nowe stanowiska z epoki kamienia w Nowym Kościele na Pogórzu Kaczawskim, “Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. XL, s. 31-40
Bobak, D., 1998, Badania mezolitycznego stanowiska Jegłowa 2, gm. Przeworno, “Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. XXXIX, s. 395-399
Bronowicki, J., Bobak, D., 1999, Schyłkowopaleolityczna pracownia krzemieniarska z miejscowości Ślęza (stanowisko 12) pod Wrocławiem, “Przegląd Archeologiczny”, t. 47, s. 7-25
Bronowicki, J., Bobak, D., 1999, Problem mezolitu w Sudetach, (w:) Początki osadnictwa w Sudetach, Kraków, s. 53-74
Bobak, D., Bronowicki, J., Masojć, M., 1999, Wyniki nadzoru archeologicznego nad budową autostrady A4 na odcinku Prądy Nogawczyce, woj. opolskie, “Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. XLI, s. 559-562
Bobak, D., 2000, Wyroby z kryształu górskiego z mezolitycznego stanowiska Jegłowa 2, Człowiek i środowisko w Sudetach, Wrocław.
Bronowicki, J., Bobak D., Masojć M., 2000, Krzemienica mezolityczna ze stanowiska Malnie 3/14, gm. Krapkowice, “Sprawozdania Archeologiczne”, t. 51, s. 71-80
Bronowicki, J., Bobak D., Masojć M., 2000, Nowe stanowisko górnopaleolityczne w Masywie Góry Św. Anny – Wysoka 57, “Sprawozdania Archeologiczne”, t. 51, s. 57-70
Bobak, D., Bronowicki, J., 2001. Jegłowa, pow. Strzelin. Silesia Antiqua 42, 265–266.

Bronowicki, J., Bobak, D., 2003, Schyłkowy paleolit i mezolit na stanowisku Ślęza 11/12, pow. Wrocław, (w:) Archeologiczne Zeszyty Autostradowe. Badania na Autostradzie A4, Wrocław, s. 9-35
Bobak, D., Połtowicz, M., 2007, Sprawozdanie z I sezonu badań na paleolitycznym stanowisku nr 11 w Lubotyniu (pow. Głubczyce) na Śląsku Opolskim, Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych
Sachanbiński, M, R. Girulski, D. Bobak, B. Łydżba-Kopczyńska, 2008, Prehistoric rock crystal artefacts from Lower Silesia (Poland), „Journal of Raman Spectrography”, t. 39, s. 1012-1017.
Dariusz Bobak, Bernadeta Kufel, Ewa Lisowska, Anna Mikołajczyk, 2008, Badania eksperymentalne wpływu wysokiej temperatury na stan zachowania surowców krzemiennych, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 50, s. 23-40.
Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Rafał Janicki, 2009, Nowy ślad osadnictwa środkowopaleolitycznego na Podkarpaciu, Prace I Materiały Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 30, s. 143-147.
Połtowicz-Bobak M., D. Bobak, J. Badura, 2009, Wyniki I sezonu badań na paleolitycznym stanowisku w Lubotyniu 11 na Wyżynie Głubczyckiej, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 51, s. 101-110.
Bobak D., M. Połtowicz-Bobak, 2009 (wydane w 2010), Przyczynek do rozpoznania osadnictwa paleolitycznego na terenach Płaskowyżu Głubczyckiego. Dwa nowe stanowiska powierzchniowe z Pilszcza, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 51, s. 131-140.
Bobak D., M. Połtowicz-Bobak, 2010, A new Federmesser culture site in the Głubczyce Plateau on the background of the settlement of the arched backed blade complex in Southern Poland, Moravia and Bohemia, [w:] I. Fridrichová-Sýkorová (red.) Ecce Homo. In memoriam Jan Fridrich, s. 21-28, Praha: Knižnice České Společnosti Archeologické.
Bobak D., M. Połtowicz-Bobak, 2010, Osadnictwo starszej epoki kamienia na północnym przedpolu Bramy Morawskiej, [w:] J. Gancarski (red.) Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, s. 29-52, Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie.
Bobak D., M. Łanczont, A. Nowak, M. Połtowicz-Bobak, S. Tokarczyk, 2010, Wierzawice, st. 31 – nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej, Materiał i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 31, s. 63-78.
Bobak D., M. Połtowicz-Bobak, 2011, Osadnictwo starszej i środkowej epoki kamienia na terenach Podkarpacia w świetle badań na trasie autostrady A4 w latach 2005-2011, [w:] Autostradą w przeszłość, Rzeszów, s. 25-43.
Kozłowski, S.K., Połtowicz-Bobak, M., Bobak, D., Terberger, T., 2012. New information from Maszycka Cave and the Late Glacial recolonisation of Central Europe. Quaternary International t. 272-273, s. 288–296.
Bobak, D., Jarosz, P., Mazurek, M., Okoński, J., Szczepanek, A., 2012. Szczątki dzieci w jamie osadowej kultury mierzanowickiej na stanowisku 39 w Dobkowicach, pow. jarosławski. Obiekt kultowy czy przejaw zwyczajów pogrzebowych?, in: Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną, Collectio archaeologica ressoviensis. Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów, pp. 51–71.

REDAKCJA MONOGRAFII
Połtowicz-Bobak, M., Bobak, D. (Eds.), 2010. The Magdalenian in Central Europe. New finds and concepts, Collectio Archaeologica Ressoviensis. Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów.

Król Dariusz
Monografie

Król D.
2011 Chamberless Tombs in Southeastern Group of Funnel Beaker Culture, Rzeszów.

Rozdziały w monografiach

Kittel P., Król D., Rogoziński J., Rybicka M.
2012 Kultura pucharów lejkowatych. Nagórki Grabowskie, stan. 25, pow. Łęczyca, [w:] M. Rybicka (red.), Kotlina Kolska w świetle cmentarzysk z neolitu i epoki brązu z Nagórek Grabowskich, Teofilek I Byszewa, Rozdział II, Łęczyca, s. 13-34.

Artykuły

Dzierżanowska A., Król D., Rogoziński J., Rybicka M.
2011 Dzban z uchem zwieńczony główką barana z jamy o numerze 109 ze stanowiska 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosław, woj. podkarpackie, Sprawozdania Archeologiczne, t. 63, s. 221-240.

Dzierżanowska A., Król D., Rząsa P., Rybicka M.
2009 Kilka uwag na temat wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 roku w Białobrzegach, stan. 5, woj. Podkarpackie, Rocznik Przemyski t. 46, z. 2, s. 31-37.

Król D.
2010 Submegaliths, megaxylons, paramegaliths. The results of analysis of unchambered tombs in south-eastern group of Funnel Beaker Culture, [in:] B. Boguszewski, M. Jaskuła (eds.), Welt Ohne Grenzen – Wissenschaft Ohne Grenzen, Proceeding of the 8th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, Toruń, pp. 125-127.
2011 Submegaliths, megaxylons, paramegaliths. Remarks regarding dichotomy elites – folk in the light of analysis of unchambered tombs in the South-East Group of Funnel Beaker Culture, [w:] M. Rybicka, I. Florkiewicz (red.), Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, Rzeszów, s. 93-101.
2012 Some Aspects of Analysis of Sub- and Non-Megalithic Tombs in the Southeastern Group of Funnel Beaker Culture, [in:] M. Furholt, D. Mischka, M. Hinz (eds.), “As time goes by?”. Monumentality, Landscapes and the Temporal Perspective, Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 206, Bonn, pp. 195-203.
2012a Grobowce w kulturze pucharów lejkowatych. Uwagi na temat alternatywnych modeli genetycznych, [w:] S. Czopek (red.), Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną, Rzeszów, s. 41-48.

Król D., Rogoziński J., Rybicka M.
2011 Tomb of the Funnel Beaker Culture on Site 7 in Skołoszów, Radymno Commune, Podkarpackie Voivodship, [in:] M. Furholt, D. Mischka, M. Hinz (eds.), “As time goes by?”. Monumentality, Landscapes and the Temporal Perspective, Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 206, Bonn, pp. 205-214.
2012 Wstępna informacja o wynikach badań przeprowadzonych w Nagórkach Grabowskich, stanowisko 25, pow. łęczycki, woj. łódzkie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, t. 45, s. 167-182.

Recenzje

2012b Seweryn Rzepecki, U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych, Łódź, 2011, ss. 195, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, t. 45, s. 437-449.

Opracowania

Pelisiak A., Dzierżanowska A., Król D.
2009 Opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 7 w Skrzyszowie, pow. Tarnów, m-pis w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Dziale Archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Rybicka M., Król D., Rogoziński J.
2012 Opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 7 w Skołoszowie, pow. Jarosław, m-pis w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Dziale Archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
2013 Częściowe opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosław, m-pis w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Dziale Archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Referaty

Karski K., Król. D., Rybicka M.
2012 The Chronology of the Funnel Beaker Culture Settlements in the Light of Discoveries at the Site 52 in Pawłosiów, podkarpackie Voivodship, Neolithic Transformations. The Puzzle of Time: Problems of Absolute Chronology of the Neolithic Societies, 4-9.12.2012, Wrocław.

Król D.
2009 Bezkomorowe grobowce w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, Seminarium prof. J. Machnika, 02. 2009, Kraków-Igołomia (referat)
2009a Submegality, megaksylony i paramegality. Uwagi o dychotomii elita-lud w świetle analiz bezkomorowych grobowców w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, Secundum Doctorandum Archaeologiae Symposium, Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, 23-24.06.2009, Rzeszów-Kielnarowa.
2011 Submegaliths, megaxylons, paramegaliths. The Results of Analysis of Monumental Tombs in the South-Eastern Group of Funnel Beaker Culture, Open Workshop Socio-Enviornmental Dynamics over the Last 12, 000 Years: The Creation of Landscapes II, 14-18.03.2010, Kiel/

Król D.; Rogoziński J., Rybicka M.
2010 Wstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 roku na stanowisku 5 w Białobrzegach, pow. Łańcut, XVII Konferencja Sprawozdawcza Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Badania wykopaliskowe prowadzone w 2010 r. na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji, 03.2011, Rzeszów (referat).
2011 The Niche Grave of the Corded Ware Culture in the Vicinity of an Earthern Long Barrow of the Funnel Beaker Culture, Open Workshop, Socio-Environmental Dynamics over the Last 12, 000 Years: The Creation of Landscapes II, 14-18.03.2010, Kiel.

Pozikhovskyi A., Rybicka M., Król D.
2012 Some Aspects of Chronological Relations between the Trypolie Culture and Funnel Beaker Culture in Volhynia. New discoveries at Site “Podobanka” in Nowomalin, Rivne Province, Neolithic Transformations. The Puzzle of Time: Problems of Absolute Chronology of the Neolithic Societies, 4-9.12.2012, Wrocław

Rybicka M., Król D., Rogoziński J.
2011 Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 7 w Skołoszowie, woj. podkarpackie, Konferencja Sprawozdawcza Lwowskiego Ośrodka Archeologicznego, 18-20.05.2011, Lwów (referat).
2011a Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 7 w Skołoszowie, gm. Radymno, XVIII Konferencja Sprawozdawcza Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Badania wykopaliskowe prowadzone w 2010 r. na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji, 1-2.03.2011, Rzeszów.

Postery

2010 Submegaliths, megaxylons, paramegaliths. The results of analysis of unchambered tombs in south-eastern group of Funnel Beaker Culture, 8 Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum, Welt Ohne Grenzen – Wissenschaft Ohne Grenzen, 8 27-30.06.2010, Toruń.

Piasecki Aleksander
Bibliografia
A. Piasecki, P. M. Pogodziński “System drenów odwadniających na stanowisku w Kościelnej Jani” w: ROCZNIKI MUZEALNE MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM “RYDWAN” Nr 5/rok 2010, s. 50-57. Redaktor A. Błażyński  
 
A. Piasecki “Znalezisko wraka płaskodennego statku z Dębego, gm. Nowy Dwór Mazowiecki” w: Roczniki Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Tom 1, 2011, s.  23-33. Recenzent W. Olszewski
 
A. Piasecki “Statyczne, aktywne i mobilne sposoby ekspozycji zabytkowych jednostek pływających oraz ich rekonstrukcji” złożony do druku w: Roczniki Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Tom 3, 2013

Sznajdrowska Aleksandra
Rybicka M., Sznajdrowska A.
2011 Przyczynek do badań relacji między kulturami wczesno agrarnymi a subneolitycznymi na Niżu Polskim (w:) Stankiewicz U., Wawrusiewicz A. (red.) Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, s. 133-148.

Sznajdrowska A.
2012 Recepcja wzorców rösseńskich na Niżu Polskim, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 33, s. 1-33 (w druku).

Wnuczek Izabela

Wnuczek Izabela, (rec.) Victor Ì. Kločko (red.), „Gordììvs’kij mogil’nik”, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. XXXII, s. 255-259.
Huńka Katarzyna, Rola Marta, Wnuczek Izabela, Miejscowe legendy jako droga do poznania przeszłości, Materiały Pokonferencyjne II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Archeologicznej „Wokół archeologii” 23-25 kwietnia 2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (w druku)
Wnuczek Izabela. Strój Swebów – Markomanów w starszym okresie rzymskim, Materiały i Sprawozdania rzeszowskiego Ośrodka Naukowego, t. XXXIII (w druku)

Udział w konferencjach:
Studencko-doktorancka interdyscyplinarna konferencja „Granica w ujęciu nauk humanistycznych” 26-27.02.2013 – referat pt. „Wieloaspektowe znaczenie kurhanów jako granicy”.
XXIX Rzeszowska Konferencja Archeologiczna, 23-23.04.2013 – referat przygotowywany z mrg Marcinem Burchardtem, pt. „Osada tarnobrzeska na stanowisku 26 w Łące, gm. Trzebownisko”/
Zgłoszenie na 12. Międzynarodowy Kongres Trakologiczny, 10-14.09.2013, HYPERLINK “http://www.valahia.ro/” Târgovişte (Rumunia) – przygotowywany referat pt. „Transcarpathian finds of stamped ceramics”.