Doktoranci

Kie­rownik stu­diów dok­to­ranc­kich
Prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak

Publi­kacje doktorantów:

Bobak Dariusz
Bobak, D., 1996, Ślady osad­nictwa z epoki kamienia w Jegłowej, gm. Prze­worno, "Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne", t. XXXVIII, s. 319–323
Bobak, D., Bro­no­wicki, J., 1997, Spra­woz­danie z badań arche­olo­gicz­nych na sta­no­wisku nr 5 w Sam­bo­ro­wicz­kach, gm. Prze­worno, "Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne", t. XXXIX, s. 405–410.
Bobak, D., Bro­no­wicki, J., Masojć, M., 1997, Nowe sta­no­wiska z epoki kamienia w Nowym Kościele na Pogórzu Kaczaw­skim, "Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne", t. XL, s. 31–40
Bobak, D., 1998, Badania mezo­li­tycz­nego sta­no­wiska Jegłowa 2, gm. Prze­worno, "Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne", t. XXXIX, s. 395–399
Bro­no­wicki, J., Bobak, D., 1999, Schył­ko­wo­pa­le­oli­tyczna pra­cownia krze­mie­niarska z miej­sco­wości Ślęza (sta­no­wisko 12) pod Wro­cła­wiem, "Prze­gląd Arche­olo­giczny", t. 47, s. 7–25
Bro­no­wicki, J., Bobak, D., 1999, Pro­blem mezo­litu w Sude­tach, (w:) Początki osad­nictwa w Sude­tach, Kraków, s. 53–74
Bobak, D., Bro­no­wicki, J., Masojć, M., 1999, Wyniki nad­zoru arche­olo­gicz­nego nad budową auto­strady A4 na odcinku Prądy Nogaw­czyce, woj. opol­skie, "Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne", t. XLI, s. 559–562
Bobak, D., 2000, Wyroby z krysz­tału gór­skiego z mezo­li­tycz­nego sta­no­wiska Jegłowa 2, Czło­wiek i środo­wisko w Sude­tach, Wro­cław.
Bro­no­wicki, J., Bobak D., Masojć M., 2000, Krze­mie­nica mezo­li­tyczna ze sta­no­wiska Malnie 3/14, gm. Krap­ko­wice, "Spra­woz­dania Arche­olo­giczne", t. 51, s. 71–80
Bro­no­wicki, J., Bobak D., Masojć M., 2000, Nowe sta­no­wisko gór­no­pa­le­oli­tyczne w Masywie Góry Św. Anny — Wysoka 57, "Spra­woz­dania Arche­olo­giczne", t. 51, s. 57–70
Bobak, D., Bro­no­wicki, J., 2001. Jegłowa, pow. Strzelin. Silesia Antiqua 42, 265–266.

Bro­no­wicki, J., Bobak, D., 2003, Schył­kowy pale­olit i mezolit na sta­no­wisku Ślęza 11/12, pow. Wro­cław, (w:) Arche­olo­giczne Zeszyty Auto­stra­dowe. Badania na Auto­stra­dzie A4, Wro­cław, s. 9–35
Bobak, D., Połto­wicz, M., 2007, Spra­woz­danie z I sezonu badań na pale­oli­tycznym sta­no­wisku nr 11 w Lubo­tyniu (pow. Głub­czyce) na Śląsku Opol­skim, Badania Arche­olo­giczne na Górnym Śląsku i Zie­miach Pogra­nicz­nych
Sachan­biński, M, R. Girulski, D. Bobak, B. Łydżba-Kopczyńska, 2008, Pre­hi­storic rock cry­stal arte­facts from Lower Silesia (Poland), „Journal of Raman Spec­tro­graphy”, t. 39, s. 1012–1017.
Dariusz Bobak, Ber­na­deta Kufel, Ewa Lisowska, Anna Miko­łaj­czyk, 2008, Badania eks­pe­ry­men­talne wpływu wyso­kiej tem­pe­ra­tury na stan zacho­wania surowców krze­mien­nych, Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne, t. 50, s. 23–40.
Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Rafał Janicki, 2009, Nowy ślad osad­nictwa środ­ko­wo­pa­le­oli­tycz­nego na Pod­kar­paciu, Prace I Mate­riały Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, t. 30, s. 143–147.
Połtowicz-Bobak M., D. Bobak, J. Badura, 2009, Wyniki I sezonu badań na pale­oli­tycznym sta­no­wisku w Lubo­tyniu 11 na Wyżynie Głub­czyc­kiej, Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 51, s. 101–110.
Bobak D., M. Połtowicz-Bobak, 2009 (wydane w 2010), Przy­czynek do roz­po­znania osad­nictwa pale­oli­tycz­nego na tere­nach Pła­sko­wyżu Głub­czyc­kiego. Dwa nowe sta­no­wiska powierzch­niowe z Pilszcza, Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 51, s. 131–140.
Bobak D., M. Połtowicz-Bobak, 2010, A new Feder­messer cul­ture site in the Głub­czyce Pla­teau on the back­ground of the set­tle­ment of the arched backed blade com­plex in Southern Poland, Moravia and Bohemia, [w:] I. Fridrichová-Sýkorová (red.) Ecce Homo. In memo­riam Jan Fri­drich, s. 21–28, Praha: Kni­žnice České Spo­le­čnosti Arche­olo­gické.
Bobak D., M. Połtowicz-Bobak, 2010, Osad­nictwo star­szej epoki kamienia na pół­nocnym przed­polu Bramy Moraw­skiej, [w:] J. Gan­carski (red.) Trans­kar­packie kon­takty kul­tu­rowe w epoce kamienia, brązu i wcze­snej epoce żelaza, s. 29–52, Krosno: Muzeum Pod­kar­packie w Kro­śnie.
Bobak D., M. Łanczont, A. Nowak, M. Połtowicz-Bobak, S. Tokar­czyk, 2010, Wie­rza­wice, st. 31 – nowy ślad osad­nictwa mag­da­leń­skiego w Polsce południowo-wschodniej, Mate­riał i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 31, s. 63–78.
Bobak D., M. Połtowicz-Bobak, 2011, Osad­nictwo star­szej i środ­kowej epoki kamienia na tere­nach Pod­kar­pacia w świetle badań na trasie auto­strady A4 w latach 2005–2011, [w:] Auto­stradą w prze­szłość, Rze­szów, s. 25–43.
Kozłowski, S.K., Połtowicz-Bobak, M., Bobak, D., Ter­berger, T., 2012. New infor­ma­tion from Maszycka Cave and the Late Gla­cial reco­lo­ni­sa­tion of Cen­tral Europe. Quater­nary Inter­na­tional t. 272–273, s. 288–296.
Bobak, D., Jarosz, P., Mazurek, M., Okoński, J., Szcze­panek, A., 2012. Szczątki dzieci w jamie osa­dowej kul­tury mie­rza­no­wic­kiej na sta­no­wisku 39 w Dobko­wi­cach, pow. jaro­sławski. Obiekt kul­towy czy przejaw zwy­czajów pogrze­bo­wych?, in: Hic mortui vivunt. Z badań nad arche­ologią fune­ralną, Col­lectio archa­eolo­gica res­so­viensis. Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, Rze­szów, pp. 51–71.

REDAKCJA MONOGRAFII
Połtowicz-Bobak, M., Bobak, D. (Eds.), 2010. The Mag­da­le­nian in Cen­tral Europe. New finds and con­cepts, Col­lectio Archa­eolo­gica Res­so­viensis. Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, Rzeszów.

Król Dariusz
Monografie

Król D.
2011 Cham­ber­less Tombs in Southe­astern Group of Funnel Beaker Cul­ture, Rzeszów.

Roz­działy w monografiach

Kittel P., Król D., Rogo­ziński J., Rybicka M.
2012 Kul­tura pucharów lej­ko­wa­tych. Nagórki Gra­bow­skie, stan. 25, pow. Łęczyca, [w:] M. Rybicka (red.), Kotlina Kolska w świetle cmen­ta­rzysk z neo­litu i epoki brązu z Nagórek Gra­bow­skich, Teo­filek I Byszewa, Roz­dział II, Łęczyca, s. 13–34.

Arty­kuły

Dzier­ża­nowska A., Król D., Rogo­ziński J., Rybicka M.
2011 Dzban z uchem zwień­czony główką barana z jamy o numerze 109 ze sta­no­wiska 52 w Pawło­siowie, pow. Jaro­sław, woj. pod­kar­packie, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne, t. 63, s. 221–240.

Dzier­ża­nowska A., Król D., Rząsa P., Rybicka M.
2009 Kilka uwag na temat wyników badań wyko­pa­li­sko­wych prze­pro­wa­dzo­nych w 2009 roku w Bia­ło­brze­gach, stan. 5, woj. Pod­kar­packie, Rocznik Prze­myski t. 46, z. 2, s. 31–37.

Król D.
2010 Sub­me­ga­liths, mega­xy­lons, para­me­ga­liths. The results of ana­lysis of uncham­bered tombs in south-eastern group of Funnel Beaker Cul­ture, [in:] B. Bogu­szewski, M. Jaskuła (eds.), Welt Ohne Grenzen – Wis­sen­schaft Ohne Grenzen, Pro­ce­eding of the 8th Inter­na­tional Con­gress of Societas Hum­bold­tiana Polo­norum, Toruń, pp. 125–127.
2011 Sub­me­ga­liths, mega­xy­lons, para­me­ga­liths. Remarks regar­ding dicho­tomy elites – folk in the light of ana­lysis of uncham­bered tombs in the South-East Group of Funnel Beaker Cul­ture, [w:] M. Rybicka, I. Flor­kie­wicz (red.), Obraz struk­tury spo­łecznej w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych w pra­dzie­jach i średnio­wieczu, Rze­szów, s. 93–101.
2012 Some Aspects of Ana­lysis of Sub– and Non-Megalithic Tombs in the Southe­astern Group of Funnel Beaker Cul­ture, [in:] M. Fur­holt, D. Mischka, M. Hinz (eds.), “As time goes by?”. Monu­men­ta­lity, Land­scapes and the Tem­poral Per­spec­tive, Uni­ver­si­tät­for­schungen zur prähi­sto­ri­schen Archäo­logie, Band 206, Bonn, pp. 195–203.
2012a Gro­bowce w kul­turze pucharów lej­ko­wa­tych. Uwagi na temat alter­na­tyw­nych modeli gene­tycz­nych, [w:] S. Czopek (red.), Hic mortui vivunt. Z badań nad arche­ologią fune­ralną, Rze­szów, s. 41–48.

Król D., Rogo­ziński J., Rybicka M.
2011 Tomb of the Funnel Beaker Cul­ture on Site 7 in Sko­ło­szów, Radymno Com­mune, Pod­kar­packie Voivod­ship, [in:] M. Fur­holt, D. Mischka, M. Hinz (eds.), “As time goes by?”. Monu­men­ta­lity, Land­scapes and the Tem­poral Per­spec­tive, Uni­ver­si­tät­for­schungen zur prähi­sto­ri­schen Archäo­logie, Band 206, Bonn, pp. 205–214.
2012 Wstępna infor­macja o wyni­kach badań prze­pro­wa­dzo­nych w Nagór­kach Gra­bow­skich, sta­no­wisko 25, pow. łęczycki, woj. łódzkie, Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi. Seria Arche­olo­giczna, t. 45, s. 167–182.

Recenzje

2012b Seweryn Rze­pecki, U źródeł mega­li­tyzmu w kul­turze pucharów lej­ko­wa­tych, Łódź, 2011, ss. 195, Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi. Seria Arche­olo­giczna, t. 45, s. 437–449.

Opra­co­wania

Peli­siak A., Dzier­ża­nowska A., Król D.
2009 Opra­co­wanie wyników ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na stan. 7 w Skrzy­szowie, pow. Tarnów, m-pis w archiwum Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego oraz w Dziale Arche­ologii Naro­do­wego Insty­tutu Dzie­dzictwa w Warszawie.

Rybicka M., Król D., Rogo­ziński J.
2012 Opra­co­wanie wyników ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na stan. 7 w Sko­ło­szowie, pow. Jaro­sław, m-pis w archiwum Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego oraz w Dziale Arche­ologii Naro­do­wego Insty­tutu Dzie­dzictwa w War­szawie.
2013 Czę­ściowe opra­co­wanie wyników ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na stan. 52 w Pawło­siowie, pow. Jaro­sław, m-pis w archiwum Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego oraz w Dziale Arche­ologii Naro­do­wego Insty­tutu Dzie­dzictwa w Warszawie.

Refe­raty

Karski K., Król. D., Rybicka M.
2012 The Chro­no­logy of the Funnel Beaker Cul­ture Set­tle­ments in the Light of Disco­ve­ries at the Site 52 in Pawło­siów, pod­kar­packie Voivod­ship, Neo­li­thic Trans­for­ma­tions. The Puzzle of Time: Pro­blems of Abso­lute Chro­no­logy of the Neo­li­thic Socie­ties, 4–9.12.2012, Wrocław.

Król D.
2009 Bez­ko­mo­rowe gro­bowce w grupie południowo-wschodniej kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych, Semi­na­rium prof. J. Mach­nika, 02. 2009, Kraków-Igołomia (referat)
2009a Sub­me­ga­lity, megak­sy­lony i para­me­ga­lity. Uwagi o dycho­tomii elita-lud w świetle analiz bez­ko­mo­ro­wych gro­bowców w grupie południowo-wschodniej kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych, Secundum Docto­randum Archa­eolo­giae Sym­po­sium, Obraz struk­tury spo­łecznej w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych w pra­dzie­jach i średnio­wieczu, 23–24.06.2009, Rzeszów-Kielnarowa.
2011 Sub­me­ga­liths, mega­xy­lons, para­me­ga­liths. The Results of Ana­lysis of Monu­mental Tombs in the South-Eastern Group of Funnel Beaker Cul­ture, Open Work­shop Socio-Enviornmental Dyna­mics over the Last 12, 000 Years: The Cre­ation of Land­scapes II, 14–18.03.2010, Kiel/

Król D.; Rogo­ziński J., Rybicka M.
2010 Wstępne wyniki badań wyko­pa­li­sko­wych prze­pro­wa­dzo­nych w 2009 roku na sta­no­wisku 5 w Bia­ło­brze­gach, pow. Łańcut, XVII Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szowie, Badania wyko­pa­li­skowe pro­wa­dzone w 2010 r. na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji, 03.2011, Rze­szów (referat).
2011 The Niche Grave of the Corded Ware Cul­ture in the Vici­nity of an Ear­thern Long Barrow of the Funnel Beaker Cul­ture, Open Work­shop, Socio-Environmental Dyna­mics over the Last 12, 000 Years: The Cre­ation of Land­scapes II, 14–18.03.2010, Kiel.

Pozi­kho­vskyi A., Rybicka M., Król D.
2012 Some Aspects of Chro­no­lo­gical Rela­tions between the Try­polie Cul­ture and Funnel Beaker Cul­ture in Vol­hynia. New disco­ve­ries at Site “Podo­banka” in Nowo­malin, Rivne Pro­vince, Neo­li­thic Trans­for­ma­tions. The Puzzle of Time: Pro­blems of Abso­lute Chro­no­logy of the Neo­li­thic Socie­ties, 4–9.12.2012, Wrocław

Rybicka M., Król D., Rogo­ziński J.
2011 Ratow­nicze badania wyko­pa­li­skowe na sta­no­wisku 7 w Sko­ło­szowie, woj. pod­kar­packie, Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza Lwow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, 18–20.05.2011, Lwów (referat).
2011a Ratow­nicze badania wyko­pa­li­skowe na sta­no­wisku 7 w Sko­ło­szowie, gm. Radymno, XVIII Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szowie, Badania wyko­pa­li­skowe pro­wa­dzone w 2010 r. na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji, 1–2.03.2011, Rzeszów.

Postery

2010 Sub­me­ga­liths, mega­xy­lons, para­me­ga­liths. The results of ana­lysis of uncham­bered tombs in south-eastern group of Funnel Beaker Cul­ture, 8 Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­gres Societas Hum­bold­tiana Polo­norum, Welt Ohne Grenzen – Wis­sen­schaft Ohne Grenzen, 8 27–30.06.2010, Toruń.

Pia­secki Alek­sander
Biblio­grafia
A. Pia­secki, P. M. Pogo­dziński "System drenów odwad­nia­ją­cych na sta­no­wisku w Kościelnej Jani" w: ROCZNIKI MUZEALNE MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM "RYDWAN" Nr 5/rok 2010, s. 50–57. Redaktor A. Bła­żyński  
 
A. Pia­secki "Zna­le­zisko wraka pła­sko­den­nego statku z Dębego, gm. Nowy Dwór Mazo­wiecki" w: Rocz­niki Muzeum Wsi Mazo­wiec­kiej w Sierpcu Tom 1, 2011, s.  23–33. Recen­zent W. Olszewski
 
A. Pia­secki "Sta­tyczne, aktywne i mobilne spo­soby eks­po­zycji zabyt­ko­wych jed­no­stek pły­wa­ją­cych oraz ich rekon­strukcji" zło­żony do druku w: Rocz­niki Muzeum Wsi Mazo­wiec­kiej w Sierpcu Tom 3, 2013

Sznaj­drowska Alek­sandra
Rybicka M., Sznaj­drowska A.
2011 Przy­czynek do badań relacji między kul­tu­rami wczesno agrar­nymi a sub­ne­oli­tycz­nymi na Niżu Pol­skim (w:) Stan­kie­wicz U., Waw­ru­sie­wicz A. (red.) Na rubieży kultur. Badania nad okresem neo­litu i wczesną epoką brązu, s. 133–148.

Sznaj­drowska A.
2012 Recepcja wzorców rös­seń­skich na Niżu Pol­skim, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, t. 33, s. 1–33 (w druku).

Wnu­czek Izabela

Wnu­czek Iza­bela, (rec.) Victor Ì. Kločko (red.), „Gordììvs’kij mogil’nik”, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, t. XXXII, s. 255–259.
Huńka Kata­rzyna, Rola Marta, Wnu­czek Iza­bela, Miej­scowe legendy jako droga do poznania prze­szłości, Mate­riały Pokon­fe­ren­cyjne II Ogól­no­pol­skiej Stu­denc­kiej Kon­fe­rencji Arche­olo­gicznej „Wokół arche­ologii” 23–25 kwietnia 2010, Wydaw­nictwo Naukowe Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego (w druku)
Wnu­czek Iza­bela. Strój Swebów – Mar­ko­manów w star­szym okresie rzym­skim, Mate­riały i Spra­woz­dania rze­szow­skiego Ośrodka Nauko­wego, t. XXXIII (w druku)

Udział w kon­fe­ren­cjach:
Studencko-doktorancka inter­dy­scy­pli­narna kon­fe­rencja „Gra­nica w ujęciu nauk huma­ni­stycz­nych” 26–27.02.2013 – referat pt. „Wie­lo­aspek­towe zna­czenie kur­hanów jako gra­nicy”.
XXIX Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna, 23–23.04.2013 – referat przy­go­to­wy­wany z mrg Mar­cinem Bur­chardtem, pt. „Osada tar­no­brzeska na sta­no­wisku 26 w Łące, gm. Trzebownisko”/
Zgło­szenie na 12. Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­gres Tra­ko­lo­giczny, 10–14.09.2013, HYPERLINK "http://www.valahia.ro/" Târ­go­vişte (Rumunia) – przy­go­to­wy­wany referat pt. „Trans­car­pa­thian finds of stamped ceramics”.