dr hab. Piotr Gębica, prof. UR

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 10

(Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: poniedziałek, godz. 11:30-13:00

Telefon: 17 -872-15-87

Adres e-mail: piotrgebica@wp.pl

 

Informacja o XLV edycji OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

Życiorys naukowy

Urodziłem się 26 maja 1961 roku w Tarnowie. W czasie studiów geograficznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1984 i 1985 roku brałem udział w ekspedycjach badawczych na Spitsbergen. Pracę magisterską obroniłem w 1986 roku. W XII 1985 roku zostałem zatrudniony w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Krakowie jako geomorfolog i prowadziłem badania nad młodoczwartorzędową ewolucją rzeźby Kotliny Sandomierskiej. W 1994 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Ewolucja doliny Wisły pomiędzy Nowym Brzeskiem a Opatowcem w vistulianie i holocenie”, wykonaną pod kierunkiem Prof. Leszka Starkla. Po obronie doktoratu w 1995 r. przebywałem na 3-miesięcznym stypendium naukowym we Free University of Amsterdam, gdzie pod kierunkiem Prof. J. Vandenberghe zapoznałem się z metodami badań sedymentologicznych osadów rzecznych i prowadziłem badania doliny Renu na pograniczu Niemiec i Holandii. Badania dolin rzecznych rozszerzyłem potem na obszar całej Kotliny Sandomierskiej współpracując z Komisją Paleohydrologii Kontynentalnej INQUA (GLOCOPH). W 2004 roku wyniki tych badań zostały opublikowane w rozprawie habilitacyjnej pt. ”Przebieg akumulacji rzecznej w Kotlinie Sandomierskiej w górnym vistulianie”.
W latach 1999-2007 byłem zatrudniony w krakowskiej filii Akademii Rolniczej na Wydziale Ekonomicznym w Rzeszowie i w Uniwersytecie Rzeszowskim, od 2005 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od początku XXI w. włączyłem się aktywnie w program interdyscyplinarnych badań polsko-ukraińskich kierowany przez Prof. J. Machnika, K. Harmatę i L. Starkla nad holoceńską ewolucją środowiska i archeologią dorzecza górnego Dniestru i Sanu na przedpolu Wschodnich Karpat. W latach 2005-2014 kierowałem dwoma własnymi projektami badawczymi finansowanymi przez KBN i NCN, których celem było datowanie włożen aluwiów i holoceńskich faz powodzi w dorzeczu Sanu, Dniestru, Prutu i Seretu na przedpolu Wschodnich Karpat. W latach 2006-2010 byłem zaangażowany przez archeologów rzeszowskich w badania autostradowe.
W latach 2007-2018 byłem zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Turystyka i Rekreacja gdzie pełniłem funkcję kierownika Katedry Geografii. W WSIiZ prowadziłem wykłady z geografii fizycznej Polski, geomorfologii, geografii turystycznej, krajoznawstwa i seminaria dyplomowe. Równolegle w Instytucie Archeologii UR prowadziłem wykłady z geomorfologii na studiach doktoranckich III stopnia. W latach 2016-2018 uczestniczyłem w badaniach geomorfologicznych i paleogeograficznych dorzecza Wiszni i doliny dolnego Sanu w rejonie Stubna, prowadzonych w ramach grantu archeologicznego finansowanego przez NCN (kierownik projektu Prof. S. Czopek).
Po uzyskaniu stopnia dr hab. opublikowałem łącznie 91 artykułów i notatek naukowych, z których 11 wymienionych jest w czasopismach Web of Science (lista A MNiSW), 1 monografię, 1 podręcznik akademicki. Około 20 artykułów zostało opublikowanych wspólnie z archeologami z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Należę do Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Komisji Paleogeografii Czwartorzędu i Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W 2014 roku zostałem powołany na członka Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w Warszawie. Od 2016 r. jestem Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej z siedzibą w Rzeszowie.
Od 2005 roku brałem udział w 25 konferencjach naukowych, w tym 10 zagranicznych i warsztatach terenowych Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich w Indiach (2006), Peru, Chile i Boliwii (2009).

 

Wykształcenie 

2005 – Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii (geomorfologii), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (rozprawa habilitacyjna pod tytułem „Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej”)

1994 – Stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii – geomorfologii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (rozprawa doktorska: „Ewolucja doliny Wisły pomiędzy Nowym Brzeskiem a Opatowcem w vistulianie i holocenie”, promotor: Prof. L. Starkel)

1986 – Tytuł zawodowy magistra, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Zatrudnienie

2007 – 2018 – Profesor nadzw., Kierownik Katedry Geografii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2005 – 2007 – Profesor nadzw., Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
1999-2003 – Adiunkt, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1/2 etatu)
2001-2004 – Adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
1999 – 2001 – Adiunkt, Akademia Rolnicza, Wydział Ekonomii w Rzeszowie
1994 – 1999 – Adiunkt, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
1985 – 1994 – Asystent, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Krakowie

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na:
1) Ewolucji i paleogeografii dolin rzecznych w ostatnich kilkunastu tysiącach lat
2) Interdyscyplinarnych badaniach ewolucji środowiska naturalnego (we współpracy z archeologami)
3) Badaniach skutków katastrofalnych powodzi.

 

Realizowane projekty badawcze

Badania geomorfologiczne i udział w opracowaniu monografii archeologicznej w ramach grantu finansowanego przez NCN pt. „Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny” (kier. Prof. S. Czopek), realizowanego w Instytucie Archeologii UR w latach 2015-2018.

Projekt monografii pt. „Powodzie opadowe w województwie podkarpackim – studium przebiegu, skutków i przeciwdziałania”, realizowany dotychczas w ramach badań statutowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W projekcie uczestniczy zespół klimatologów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, pracownicy Instytutu Geografii i PZ PAN w Krakowie i WSIiZ w Rzeszowie. Obecnie trwają prace końcowe nad ostateczną redakcją tekstu monografii powodziowej.

Grant NCN Nr NN 306 691640 pt. „Zapis holoceńskich zmian klimatu i działalności człowieka w aluwiach dolin przedpola Wschodnich Karpat”, realizowany w latach 2011-2014 (kier. P. Gębica).

Grant NCN nr NN304211437 pt. „Środowisko przyrodnicze i człowiek na pograniczu stref geograficznych i rubieży kultur środkowo-i południowo-wschodnio-europejskich w widłach Dniestru i Łomnicy w dobie neolitu i epok późniejszych” (kier. Prof. K. Harmata z Instytutu Botaniki UJ w Krakowie), realizowany w latach 2010-2013, brałem udział w grancie jako wykonawca.

Grant KBN nr 2P04E02729 pt. „Stratygrafia aluwiów i fazy holoceńskich powodzi w dorzeczu Sanu i górnego Dniestru (w oparciu o metody sedymentologiczne, dendrochronologiczne i radiowęglowe)” (kier. P. Gębica), realizowany w latach 2005-2008.

 

Informacje dodatkowe

 

Wyróżnienia i nagrody

1. Wyróżnienie Ministra Środowiska za współudział w opracowaniu „Monografia powodzi lipiec 1997 w dorzeczu Wisły”, Warszawa 5 czerwca 2000 roku
2. Nagroda Rektora UR indywidualna II stopnia za działalność naukową a szczególnie za habilitację (2006)
3. Nagroda Rektora i Kanclerza WSIiZ w Rzeszowie indywidualna II stopnia za aktywność publikacyjną (2014)
4. Nagroda Rektora i Kanclerza WSIiZ w Rzeszowie indywidualna I stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe (2016)

Członkostwo w Radach i Komitetach Naukowych

1. Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
2. Komisja Prehistorii Karpat PAU
3. Komitet Badań Czwartorzędu PAN
4. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
5. Polskie Towarzystw Geograficzne

Przewodniczący Komitetu Okręgowego w Rzeszowie Olimpiady Geograficznej.

Publikacje

Wykaz ważniejszych publikacji