ERASMUS

erasmus-logo

E+plakat rekrutacja dodatkowa-1

Infor­mu­jemy, że stu­denci Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego mają moż­li­wość uczest­ni­czenia w pro­gramie ERASMUS+

Dzięki udzia­łowi w pro­gramie stu­denci stu­diów licen­cjac­kich, magi­ster­skich i dok­to­ranc­kich IA UR mogą zre­ali­zować część stu­diów w insty­tu­cjach zagra­nicz­nych współ­pra­cu­ją­cych z Uni­wer­sy­tetem Rzeszowskim.

Szcze­gó­łowe infor­macje o pro­gramie Era­smus+ dostępne są na stronach:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus

http://erasmusplus.org.pl/

Lista uczelni part­ner­skich Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus/uczelnie-partnerskie-erasmus

 

Koor­dy­nator pro­gramu Era­smus+ w Insty­tucie Archeologii UR:

dr Michał­Dzik

e-mail: mdzik@ur.edu.pl

Dyżur: wtorek, godz. 9.00–11.00, tel. +48 17 872 15 87