Historia

Insty­tut Arche­ologii  powstał w 1999 roku w Wyż­szej Szkole Peda­go­gicznej w Rze­szowie. Jego ojcami zało­ży­cie­lami byli prof. dr hab. Michał Par­czew­ski i prof. dr hab. Jan Machnik, przed­sta­wi­ciele kra­kow­skiego środo­wiska arche­olo­gicz­nego oraz prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek, ówczesny Dyrektor Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szowie. Przy­świecał im bardzo jasny cel: stwo­rzyć pla­cówkę naukową w południowo-wschodniej Polsce, która inte­gro­wa­łaby badania nad środ­ko­wo­eu­ro­pej­skim i bałkańsko-nadczarnomorskim pogra­ni­czem kul­tu­rowym oraz kształ­ciła mło­dych adeptów arche­ologii.

W roku 2001 na bazie Wyż­szej Szkoły Peda­go­gicznej powstał Uni­wer­sytet Rze­szowski. Wtedy też Instytut Arche­ologii uzy­skał upraw­nienia do pro­wa­dzenia stu­diów magi­ster­skich, a już w roku 2005 upraw­nienia do pro­wa­dzenia stu­diów dok­to­ranc­kich. Szcze­gólnie ważnym wyda­rze­niem w historii Insty­tutu Arche­ologii było otrzy­manie w 2010 przez radę Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR upraw­nień do nada­wania stopnia dok­tora habi­li­to­wa­nego w dzie­dzinie nauk huma­ni­stycz­nych w dys­cy­plinie naukowej: arche­ologia. Od tego momentu Instytut Arche­ologii w Rze­szowie należy do pre­sti­żo­wych pla­cówek nauko­wych speł­nia­ją­cych takie kry­teria. Otrzy­manie upraw­nień do nada­wania stopnia dok­tora habi­li­to­wa­nego zbiegło się z jubi­le­uszem 80-lecia pro­fesora Jana Mach­nika, jed­nego z zało­ży­cieli tej insty­tucji, uro­czy­ście obcho­dzonym w Rze­szowie. Stało się ono sym­bo­licznym uko­ro­no­wa­niem jego pracy na rzecz uwy­pu­klenia badań nad pro­ble­ma­tyką lessów podkarpackich.

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – krótka historia pierwszego piętnastolecia (1999-2014).

Tak prężny rozwój Insty­tutu Arche­ologii w Rze­szowie moż­liwy był dzięki kon­se­kwentnym działaniom pro­f. dr. hab. Syl­we­stra Czopka, wie­lo­let­niego dyrek­tora Insty­tutu Arche­ologii UR oraz jego następców. Kadrę naukową tej pla­cówki tworzą przed­sta­wi­ciele róż­nych szkół arche­olo­gicz­nych: środo­wiska kra­kow­skiego (pro­fe­so­rowie: Marta Połto­wicz-Bobak, Tomasz Bochnak, Sła­womir Kadrow, Michał Par­czewski, Zbi­gniew Pia­nowski, Marcin Woło­szyn), łódzkiego (pro­fe­so­rowie: Mał­go­rzata Rybicka, Andrzej Peli­siak), lubel­skiego (profesor Andrzej Roz­wałka), a także rze­szow­skiej szkoły arche­olo­gicznej. Twórcą tej ostat­niej jest pro­fesor Syl­we­ster Czopek. Do 2019 roku w Instytucie funkcjonowało 6 zakładów. Obecnie funkcjonują 2 katedry.

Instytut wypro­mo­wał 15 dok­torów, a 10 osobom nadał  stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk huma­ni­stycz­nych, w spe­cjal­ności arche­ologia.

Pra­cow­nicy Insty­tutu reali­zują szereg pro­jektów badaw­czych, któ­rych celem jest poznanie spo­sobów funk­cjo­no­wania spo­łecz­ności ludz­kich na obsza­rach les­so­wych od pale­olitu po okres późnego średnio­wiecza. Wybrane zagadnienia badawcze:

  • sto­sunki kul­tu­rowe od neo­litu po okres średnio­wiecza na obsza­rach lessów pod­kar­pac­kich i zacho­dnio­wo­łyń­skich,
  • zagad­nienia gospo­darcze w świetle danych pali­no­lo­gicz­nych,
  • studia nad for­mami władzy i zna­cze­niem komu­ni­kacji w spo­łecz­no­ściach neo­li­tycz­nych,
  • studia nad cera­miką wcze­sno­ger­mańską i uzbro­je­niem cel­tyckim,
  • studia nad pogra­ni­czem środko­wo­eu­ro­pej­skiej pro­wincji kul­tu­rowej we wcze­snym średnio­wieczu i kon­tak­tami między Europą pół­nocną a światem Traków.

Pro­gramy badawcze, realizowane w Instytucie, już od samego początku skie­ro­wane są na pro­ble­ma­tykę łączącą nauki huma­ni­styczne, bio­lo­giczne, geo­gra­ficzne i ścisłe, przy współpracy z innymi ośrodkami badawczymi oraz zatrudnionymi specjalistami (nauki przyrodnicze i archeometria). Pracownicy Instytutu Archeologii podtrzymują współ­pra­cę z wieloma insty­tutami uni­wer­sy­tec­kimi oraz muzeami, w Polsce i za granicą: w Niem­czech, Francji, Austrii, Rumunii, Chor­wacji, Buł­garii, Czechach, Sło­wacji, Ukrainie. Ponadto uczest­niczą i kie­rują bada­niami w Polsce, Czechach, Francji, Rumunii, Sudanie, Mołdawii i Ukrainie.

Galeria

Konferencja w ramach obchodów XV-lecia Instytutu Archeologii UR; Iwonicz-Zdrój 2014

10518831_500073690131946_2088036842412575099_n
10402949_500073656798616_6134535351177401856_n
10422168_500073153465333_4373863474091877732_n
10881676_500073146798667_4851020299221747461_n
11606_500073223465326_4095452743964926514_n
10171923_500073286798653_3672966518558110369_n
10407584_500073400131975_3499475415325284944_n
10891504_500073396798642_1568407959999617106_n
10888379_500073150132000_3340662407058788913_n
10888697_500073410131974_5178994853747368449_n
10897094_500073456798636_2444962583771498173_n
10897895_500073476798634_1806820691659233521_n
10171926_500073473465301_9001498781805903592_n
10896856_500073530131962_536095074210919713_n
10885388_500073333465315_2649468723129865306_n
10888487_500073600131955_4914209438248416038_n
10888704_500073293465319_59199612296346772_n
1507096_500073566798625_7486031213900886328_n
10888560_500073323465316_633477030445514624_n
10888640_500073233465325_8342383664907469086_n
10888887_500073626798619_7483646986448802045_n
10888802_500073343465314_7180165872071637788_n
10888952_500073560131959_8840296044071678427_n
10897901_500073240131991_4890350520675226356_n
Jubileusz 35-lecia pracy naukowej Profesora Sylwestra Czopka
22792428_976094099196567_4097161725868177863_o
22789140_976093225863321_6231323635560940762_n
22780265_976093882529922_4336451541268400177_n
22780258_976095302529780_1415948702667778287_n
22829713_976090632530247_7605762014574579132_o
22791772_976091602530150_60131541097661087_o
22860045_976093312529979_8728194789717684388_o
22860094_976086769197300_9198915194210191345_o
22861769_976086692530641_7369853284087912927_o
22829348_976087282530582_3909373275927524417_o
22792497_976086772530633_5646010560560314134_o
22829619_976087575863886_6601409098237628177_o
22829879_976090092530301_692322784580428731_o
22829253_976089882530322_859318127104551967_o
22791981_976088065863837_8473653056582912098_o