Informacje

Publikacje

Biblio­teka Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego

Sie­dziba :

Ul. Moniuszki 10
35–015 Rzeszów

Parter, pok. nr 6
tel. (017) 872 15 82
e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl

Pra­cow­nicy :

Mgr Mag­da­lena Rzucek

Mgr Beata Żukowicz

 

Czy­tel­ników zapra­szamy od ponie­działku do piątku od godz. 10.00 – 16.00

Zbiory udo­stęp­niane są przez cały rok aka­de­micki pra­cow­nikom i stu­dentom Insty­tutu Arche­ologii UR. Osoby spoza Insty­tutu mogą sko­rzy­stać na miejscu w Czy­telni, po wcze­śniej­szym oka­zaniu doku­mentu poświad­cza­ją­cego tożsamość.

Księ­go­zbiór ma cha­rakter spe­cja­li­styczny, zawiera książki i cza­so­pisma (kra­jowe i zagra­niczne) o tema­tyce arche­olo­gicznej, obej­mu­jące obszary Polski i Europy. Dodat­kowo księ­go­zbiór wzbo­ga­cają publi­kacje z muze­ologii, antro­po­logii, geo­logii, historii sztuki, etno­logii.
Czy­tel­nicy mają zarówno dostęp do Inter­netu jak i do spe­cja­li­stycznej bazy cza­so­pism z zakresu nauk ścisłych i spo­łecz­nych.
Biblio­te­karz z wykształ­cenia arche­olog, zapewnia pro­fe­sjo­nalną obsługę i pomoc w poszu­ki­waniu literatury.

 

Biblio­teka prze­chodzi na waka­cyjny tryb pracy od początku lipca do końca wrze­śnia br.
Na czas wakacji biblio­teka udo­stępnia zbiory po wcze­śniej­szej zapo­wiedzi tele­fo­nicznej lub mailowej.

Katalog zasobów bibliotecznych:

Katalog cza­so­pism 2015

Katalog książek 2015

Katalog Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego

KARO

NUKAT

Wypo­ży­czalnia międzybiblioteczna