Pozostałe publikacje

Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny /Культурно-поселенські зміни в басейні річки Вишня в епоху бронзи і за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени

Publikacja jest końcowym efektem projektu badawczego pt. „Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w  Krakowie (nr grantu 2013/09/B/HS3/04277).     

Małgorzata Rybicka red.: Wielokulturowe cmentarzysko w Skołoszowie, stanowisko 7 pow. jarosławski w kontekście osadnictwa z neolitu i wczesnej epoki brązu we wschodniej części Podgórza Rzeszowskiego

Angelika Godzień: Archeologia sądowa. Zarys problematyki

Jedno z pierwszych opracowań problematyki medycyny sądowej. W przystępny sposób wprowadza w zagadnienia z pogranicza archeologii i kryminalistyki, łączy w sobie archeologiczne aspekty eksploracji, próbkowania i sfery analitycznej z problemami prawnymi i kryminalistycznymi. Książka dedykowana jest szerokiemu gronu czytelników w tym studentom archeologii, medycyny oraz prawa.  Praca została wydana jako nagroda w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z archeologii napisaną w 2014 roku organizowanego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

Anna Pobóg-Lenartowicz, Renata Trawka, Leszek Poniewozik, red.: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom IX: Obcy w mieście, obcy w klasztorze. Ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu

Marcin W. Bukała, Grzegorz Myśliwski red.: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom VIII: Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne

Andrzej Dąbrówka, Maciej Michalski, Grzegorz Trociński, Sylwia Jędrzejewska red.: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom VII: Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza

Teresa Wolińska, Monika Ożóg, Karol Kollinger, red.: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom VI: Rzymianie i barbarzyńcy. Religia – polityka – kultura

Jerzy Sperka, Karol Kollinger red.: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom V: Średniowieczni władcy i ich otoczenie

Andrzej Buko, Karol Kollinger, Sylwia Jędrzejewska red.: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom IV: Badania interdyscyplinarne

Andrzej Janeczek, Michał Parczewski, Michał Dzik, red.: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom III: Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych

Stanisław Rosik, Sylwia Jędrzejewska, Karol Kollinger red.: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom II: Hierofanie, wierzenia, obrzędy... Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem

Leszek P. Słupecki, Paweł Sierżęga, Andrzej Rozwałka, Michał Dzik red.: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom I: Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu

Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, który odbył się  w dniach 20–24 września 2015 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim.  Kongres zorganizowany został z inicjatywy i pod patronatem naukowym Stałego Komitetu Mediewistów Polskich.

Publikacja dostępna w księgarni Wydawnictwa UR

 

 

 

 

 

 

Marcin Wołoszyn, Marek Florek red.: The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010) Material evidence 1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka pt. „The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Materiały źródłowe”, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2016, t. I-II, to rezultat jednego z zadań projektu naukowego pt. „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych”, NPRH, projekt nr 12H 12 006481, którego kierownikiem jest dr hab., prof. UR Marcin Wołoszyn.

Książka składa się z dwóch tomów. W pierwszym interdyscyplinarny zespół badaczy (archeolodzy, archeobotanicy, archeozoolodzy, antropolodzy, geografowie, historycy)  zaprezentowali wyniki badań wykopaliskowych jakie prowadzono w Czermnie w latach 40. 50. 70 i 90. XX wieku, a także rezultaty prowadzonych obecnie badań geomorfologicznych czy geofizycznych. W tomie drugim opublikowano  prace magisterskie, które prezentują wyniki badań w Czermnie w latach 70. i 90. XX w. Do książki dołączona jest płyta, na której znajdują się katalogi zabytków wraz z rycinami.

Pojedyncze artykuły są dostępne na profilu Grodów Czerwieńskich na academia.edu:

Bieżące postępy w realizacji grantu „Złote jabłko…” można śledzić na profilu Grodów Czerwieńskich na facebooku: https://www.facebook.com/Grody.Czerwienskie/

oraz na stronie internetowej (aktualnie w trakcie budowy): https://grodyczerwienskie.pl/

Barbara Chudzińska, Michał Wojenka, Marcin Wołoszyn red.: Od Bachórza do Światowita ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Parczewskiemu z okazji siedemdziesiątych  urodzin

“Tom Od Bachórza do Światowita ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego, to wyraz szacunku, ale przede wszystkim sympatii, jaką darzą Jubilata przyjaciele, koledzy po fachu i uczniowie. Szerokie kontakty Profesora, tak z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, jak i z małymi placówkami na prowincji sprawiły, że znalazły się w nim teksty zarówno wytrawnych badaczy Słowiańszczyzny z kraju i zagranicy, jak i prace archeologów młodego pokolenia, dla których jest Mistrzem i często niedoścignionym wzorem uczonego i terenowca. Na książkę składa się ponad sześćdziesiąt artykułów; za sprawą których  wędrujemy po Europie średniowiecznych Słowian i i ch sąsiadów: znad dolnego Dunaju i wybrzeża Morza Czarnego do szwedzkiej Sigtuny, z Hedeby aż nad Morze Azowskie.”

Aleksandr Diaczenko, Dariusz Król, Aleksandr Kyrylenko, Małgorzata Rybicka, Dmytro Verteletsky: Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu

Publikacja porusza problematykę wzajemnych związków między kulturą pucharów lejkowatych, kręgiem badeńskim a  kulturą trypolską na zachodnim Wołyniu.

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Rybicka, Magdalena Rzucek red. : Nasi Mistrzowie

Zbiór esejów o wybitnych polskich archeologach. Na kartach niniejszej publikacji  Czytelnik poznaje losy Józefa Kostrzewskiego, Stefana Krukowskiego, Kazimierza Godłowskiego, Marka Gedla i Aleksandry Cofta-Broniewskiej, przestawione przez ich uczniów. Publikacja jest również pokłosiem konferencji zorganizowanej z okazji 15-lecia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W książce Czytelnik znajdzie wiele archiwalnych fotografii.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

Michał Dzik : Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i Górnej Narwii (XI-XV w.) t. 1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwutomowa publikacja zawiera analizę materiałów archeologicznych pochodzących ze średniowiecznych cmentarzysk południowej części województwa podlaskiego. Podstawą pracy są źródła z XI – XV w., jednak omówione zostały w niej również datowane na VII-X w. oraz XVI w., co dało możliwość przedstawienia tytułowego tematu we właściwym kontekście. Duży zbiór zabytków ruchomych pozwolił na przeprowadzenie analizy ich współwystępowania. Stała się ona podstawą rozwarstwienia chronologicznego uchwytnych elementów obrzędowości pogrzebowej, a także określenia kierunków i tempa zmian m.in. w sposobach budowy grobów oraz postępowania z ciałem zmarłego. Uzyskane rezultaty zostały skonfrontowane z funkcjonującymi hipotezami na temat zwyczajów pogrzebowych, w tym genezy tzw. grobów w obudowach kamiennych, ale też dotyczącymi dziejów osadnictwa, sytuacji etnicznej i politycznej oraz kierunków chrystianizacji ludności w północnej części średniowiecznego pogranicza polsko-ruskiego. Wyniki te rzucają nowe światło na powyższe zagadnienia, podważając niektóre z tez powszechnie dotąd akceptowanych.

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Maciej Dębiec : Zwieczyca_3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok

M. Dębiec. Zwieczyca_3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok - okładka

Publikacja prezentuje wyniki badań archeologicznych na stanowisku Zwięczyca 3 (obecnie część Rzeszowa) prowadzone w latach 2005-2013. W trakcie kilku sezonów wykopalisk odkryto osadę kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury malickiej oraz kultury lubelsko-wołyńskiej. Przeprowadzono również nieinwazyjne badania geofizyczne. Publikacja zawiera szczegółową analizę pozyskanego materiału archeologicznego.

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego

Publikacja dostępna w formie pdf

 

Sławomir Kadrow, Piotr Włodarczak red. : Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk's „ Settlement studies…”

Tom zawiera 34 artykuły poświęcone badaniom nad pradziejowym osadnictwem, gospodarką i środowiskiem naturalnym, dla których inspiracją jest dzieło Janusz Kruka pt. Studia osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych, wydane w Ossolineum w 1973 roku. Czterdzieści lat od ukazania się tej książki autorzy prezentowanego tomu z różnych krajów dyskutują jej wpływ na rozwój archeologii w Polsce i poza jej granicami. Pozycja jest 11 tomem w serii wydawniczej Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad pradziejami Europy Środkowej.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

Maciej Salamon, Marcin Wołoszyn, Alexander Musin, Perica Špehar red.: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence vol. 1 - 2

Publikacja prezentuje materiały z międzynarodowej konferencji, która miała miejsce 21-25 września 2010 roku w Krakowie. Prezentowane są w niej referaty archeologów i historyków dotyczące chrystianizacji na obszarach pogranicza cywilizacyjnego. Artykuły w języku angielskim i niemieckim

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

 

Sylwester Czopek, Sławomir Kadrow red.: Mente et rutro : studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amici, colleges et discipulis oblate = Myślą i łopatą : studia archeologicznej dedykowane wybitnemu uczonemu Janowi Machnikowi w osiemdziesiąta rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów

Zbiór artykułów przygotowanych przez 40 autorów z Polski, Czech, Ukrainy dotyczących problemów archeologii prahistorycznej i średniowiecznej ( ze szczególnym uwzględnieniem schyłku neolitu i początków epoki brązu). Publikacja dedykowana jest Profesorowi Janowi Machnikowi z okazji osiemdziesiątych urodzin.

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

 

Sylwester Czopek red. : Autostradą w przeszłość. Katalog wystawy

Publikacja jest katalogiem wystawy (pod tym samym tytułem), która była prezentowana w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie od października do grudnia 2011 r. Zawiera kompletne zestawienia wszystkich pozyskanych zabytków oraz pełny opis wszystkich stanowisk archeologicznych (83), na których Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego prowadziła badania wykopaliskowe (lata 2005 – 2011) w związku z badaniami autostradowymi. W pierwszej części zawarto krótkie podsumowania badań dla poszczególnych etapów prahistorii i wczesnego średniowiecza.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

Małgorzata Rybicka red. : Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu

 

Materiały z II Forum Doktorantów Archeologii

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

Marcin Wołoszyn red.: Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th century. Proceedings from the conference organised by Polish Academy of Arts and Sciences and Institute of Archaeology University of Rzeszów under the patronage of Union Académique International (Programme No. 57 Moravia Magna) Kraków, 23-26 IV 2007

Materiały z konferencji zorganizowanej w 2007 roku przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Polską Akademię Umiejętności w Krakowie ( pod patronatem Union Academique International – Moravia Magna ). Publikacja stanowi najobszerniejsze kompleksowe opracowanie na temat znalezisk monet bizantyjskich w Europie Środkowej w V – X w. Praca zawiera kilkaset kolorowych zdjęć oraz map i jest jedynym najnowszym opracowaniem tego typu w europejskiej mediewistyce.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego